Tekst: Ewe­li­na Wójcikowska
Zdję­cie: lubimyczytac.pl

severina rozkladowka twarda.indd

Jak bar­dzo czło­wiek potrze­bu­je miło­ści, dowia­du­je się wte­dy, gdy zauwa­ża poten­cjal­ną szan­sę na jej zazna­nie. „Coś”, co wywo­ła nie­co­dzien­ny łopot ser­ca, auto­ma­tycz­nie wpro­wa­dza wyjąt­ko­wy mętlik w gło­wie, któ­ry naj­czę­ściej odbie­ra zdol­ność obiek­tyw­ne­go postrze­ga­nia świa­ta i postępowania.

Tak  było rów­nież w przy­pad­ku boha­te­ra książ­ki Seve­ri­na, księ­ga­rza, któ­re­go mono­ton­ne życie prze­rwa­ła pew­ne­go dnia pięk­na kobie­ta, zło­dziej­ka ksią­żek. Męż­czy­zna pod­da­je się tej zarów­no wyzwa­la­ją­cej, jak i depra­wu­ją­cej miło­ści, prze­ży­wa „Miło­sne delirium”.

To nie koniec nie­spo­dzia­nek, bo to książ­ka nie tyl­ko o miło­ści.  Nie­ocze­ki­wa­nie, wkra­da się wątek kry­mi­nal­ny, któ­ry jest nie­zwy­kle cie­ka­wy bio­rąc pod uwa­gę to, że akcja Seve­ri­ny toczy się w Gwa­te­ma­li, któ­rej rze­czy­wi­stość potra­fi być brutalna.

Krót­ka, ale peł­na zawi­ło­ści emo­cjo­nal­nych i roz­te­rek etycz­nych książ­ka, któ­rą pole­ca­my wam na lato.

For Vers-24 , Warsaw

_____
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Related posts
  KsiążkiKultura

  Jesień 2017 w BIG BOOK CAFE

  Big Book Cafe to dom pro­duk­cji lite­rac­kich i adres zawsze otwar­ty dla kocha­ją­cych czy­ta­nie. Od wrze­śnia cen­trum zapra­sza na wyda­rze­nia spe­cjal­ne i małe przy­jem­no­ści. Miej­sce two­rzo­ne przez Fun­da­cję „Kul­tu­ra nie boli“, któ­ra w 2013 roku…
  Więcej
  KulturaSztuka

  Ansel Adams. Czysta fotografia.

  Tekst: Alek­san­dra Jawor­ska Zdję­cia: photographywest.com, wikipedia.org, aristidetorrelli.it, ngm.nationalgeographic.com Nad­po­bu­dli­wy cho­ro­wi­ty chło­piec, nie­do­szły pia­ni­sta, zago­rza­ły obroń­ca dzi­kiej przy­ro­dy, ale przede wszyst­kim foto­graf nale­żą­cy do sta­rej, tra­dy­cyj­nej szko­ły, na któ­rej opie­ra się foto­gra­fia. Jego cha­rak­te­ry­stycz­ne cza­r­no-bia­­łe, moc­no kon­tra­sto­we zdję­cia są…
  Więcej
  KulturaSztuka

  Prace Olgi Boznańskiej w Muzeum Narodowym w Warszawie

  Pięt­na­ste­go kwiet­nia przy­pa­da 150. rocz­ni­ca uro­dzin Olgi Boznań­skiej, jed­nej z naj­waż­niej­szych posta­ci pol­skie­go i euro­pej­skie­go malar­stwa prze­ło­mu XIX i XX wieku. Z tej oka­zji w Muzeum Naro­do­wym w War­sza­wie odby­wać się będzie wysta­wa prac artyst­ki, któ­rą podzi­wiać może­my do 2 maja 2015 roku.
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *