Severina”

Tekst: Ewe­li­na Wój­ci­kow­ska
Zdję­cie: lubimyczytac.pl

severina rozkladowka twarda.indd

Jak bar­dzo czło­wiek potrze­bu­je miło­ści, dowia­du­je się wte­dy, gdy zauwa­ża poten­cjal­ną szan­sę na jej zazna­nie. „Coś”, co wywo­ła nie­co­dzien­ny łopot ser­ca, auto­ma­tycz­nie wpro­wa­dza wyjąt­ko­wy mętlik w gło­wie, któ­ry naj­czę­ściej odbie­ra zdol­ność obiek­tyw­ne­go postrze­ga­nia świa­ta i postę­po­wa­nia.

Tak  było rów­nież w przy­pad­ku boha­te­ra książ­ki Seve­ri­na, księ­ga­rza, któ­re­go mono­ton­ne życie prze­rwa­ła pew­ne­go dnia pięk­na kobie­ta, zło­dziej­ka ksią­żek. Męż­czy­zna pod­da­je się tej zarów­no wyzwa­la­ją­cej, jak i depra­wu­ją­cej miło­ści, prze­ży­wa „Miło­sne deli­rium”.

To nie koniec nie­spo­dzia­nek, bo to książ­ka nie tyl­ko o miło­ści.  Nie­ocze­ki­wa­nie, wkra­da się wątek kry­mi­nal­ny, któ­ry jest nie­zwy­kle cie­ka­wy bio­rąc pod uwa­gę to, że akcja Seve­ri­ny toczy się w Gwa­te­ma­li, któ­rej rze­czy­wi­stość potra­fi być bru­tal­na.

Krót­ka, ale peł­na zawi­ło­ści emo­cjo­nal­nych i roz­te­rek etycz­nych książ­ka, któ­rą pole­ca­my wam na lato.

For Vers-24 , War­saw

_____
POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy