Książki

Bądź paryżanką, gdziekolwiek jesteś / CAROLINE DE MAIGRET, AUDREY DIWAN, SOPHIE MAS I ANNE BEREST

Tekst: Julia Ger­man
Zdję­cia: vogue.fr,  dailymail.co.uk, amazon.com

how to be parisian

O pary­skim sty­lu życia i szy­ku fran­cu­skich kobiet napi­sa­no wie­le, może­my wspo­mnieć cho­ciaż­by książ­kę Pari­sian Chic, autor­stwa muzy Cha­nel, Inès de la Fres­san­ge.

How To Be Pari­sian whe­re­ver you are (Bądź pary­żan­ką, gdzie­kol­wiek jesteś) jest wyjąt­ko­wą książ­ka przede wszyst­kim ze wzglę­du na swój humo­ry­stycz­ny ton i autor­ki, jed­ną z któ­rych jest Caro­li­ne de Maigret.

blk_dnm__2619_north_623x

Caro­li­ne de Maigret uwiel­bia Blk Dnm

Model­ka (pra­co­wa­ła z taki­mi foto­gra­fa­mi jak: Ste­ven Meisel, Mario Testi­no, Peter Lind­bergh, Jean-Bap­ti­ste Mon­di­no, Bet­ti­na Rhe­ims, Patrick Demar­che­lier, Ter­ry Richard­son, Juer­gen Tel­ler, Inez van Lam­swe­er­de et Vino­odh Mata­din), twarz Lan­côme i pro­du­cent­ka muzy­ki (wspól­nie ze swo­im part­ne­rem zało­ży­ła Bonus Tracks Records) jest ucie­le­śnie­niem pary­skie­go sty­lu. Razem ze swo­imi przy­ja­ciół­ka­mi napi­sa­ły książ­kę o tym jak wyglą­dać natu­ral­nie, ema­no­wać tajem­ni­czo­ścią i jak spo­wo­do­wać aby dru­ga poło­wa była o Cie­bie zazdro­sna. Atrak­cyj­ne Pary­żan­ki dzie­lą się prze­my­śle­nia­mi na temat dzie­ci, ślu­bów i spor­tu. W książ­ce znaj­dzie­my też listę naj­cie­kaw­szych według auto­rek miejsc w Pary­żu.

Książ­ka dostęp­na na www.amazon.com od wrze­śnia 2014.

article-2740797-2103D1FF00000578-637_634x425

Autor­ki (od lewej) Audrey Diwan, Caro­li­ne de Maigret, Sophie Mas and Anne Berest

page2image6448

Vers-24 pole­ca!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Aktualnie żyje w Londynie. Obywatelka świata. Choć pracuje w mediach niezwiązanych z modą i sztuką, nie wyobraża sobie życia bez takich zainteresowań, a dalekich podróży bez odwiedzania muzeów sztuki i oglądania mody chociażby na ulicy. I nie ważne, czy jest to Nowy Jork, Delhi, Buenos Aires, Tokio, Berlin, Barcelona, Warszawa czy Białystok.
    Avatar

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *