Książki

Bądź paryżanką, gdziekolwiek jesteś / CAROLINE DE MAIGRET, AUDREY DIWAN, SOPHIE MAS I ANNE BEREST

Tekst: Julia German
Zdję­cia: vogue.fr,  dailymail.co.uk, amazon.com

how to be parisian

O pary­skim sty­lu życia i szy­ku fran­cu­skich kobiet napi­sa­no wie­le, może­my wspo­mnieć cho­ciaż­by książ­kę Pari­sian Chic, autor­stwa muzy Cha­nel, Inès de la Fressange.

How To Be Pari­sian whe­re­ver you are (Bądź pary­żan­ką, gdzie­kol­wiek jesteś) jest wyjąt­ko­wą książ­ka przede wszyst­kim ze wzglę­du na swój humo­ry­stycz­ny ton i autor­ki, jed­ną z któ­rych jest Caro­li­ne de Maigret.

blk_dnm__2619_north_623x

Caro­li­ne de Maigret uwiel­bia Blk Dnm

Model­ka (pra­co­wa­ła z taki­mi foto­gra­fa­mi jak: Ste­ven Meisel, Mario Testi­no, Peter Lind­bergh, Jean-Bap­ti­ste Mon­di­no, Bet­ti­na Rhe­ims, Patrick Demar­che­lier, Ter­ry Richard­son, Juer­gen Tel­ler, Inez van Lam­swe­er­de et Vino­odh Mata­din), twarz Lan­côme i pro­du­cent­ka muzy­ki (wspól­nie ze swo­im part­ne­rem zało­ży­ła Bonus Tracks Records) jest ucie­le­śnie­niem pary­skie­go sty­lu. Razem ze swo­imi przy­ja­ciół­ka­mi napi­sa­ły książ­kę o tym jak wyglą­dać natu­ral­nie, ema­no­wać tajem­ni­czo­ścią i jak spo­wo­do­wać aby dru­ga poło­wa była o Cie­bie zazdro­sna. Atrak­cyj­ne Pary­żan­ki dzie­lą się prze­my­śle­nia­mi na temat dzie­ci, ślu­bów i spor­tu. W książ­ce znaj­dzie­my też listę naj­cie­kaw­szych według auto­rek miejsc w Paryżu.

Książ­ka dostęp­na na www.amazon.com od wrze­śnia 2014.

article-2740797-2103D1FF00000578-637_634x425

Autor­ki (od lewej) Audrey Diwan, Caro­li­ne de Maigret, Sophie Mas and Anne Berest

page2image6448

Vers-24 pole­ca!

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Aktualnie żyje w Londynie. Obywatelka świata. Choć pracuje w mediach niezwiązanych z modą i sztuką, nie wyobraża sobie życia bez takich zainteresowań, a dalekich podróży bez odwiedzania muzeów sztuki i oglądania mody chociażby na ulicy. I nie ważne, czy jest to Nowy Jork, Delhi, Buenos Aires, Tokio, Berlin, Barcelona, Warszawa czy Białystok.

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *