Playlista na weekend: 31 maja – 1 czerwca

Jedna z naszych czytelniczek wysłała nam swoją propozycję muzyczną na najbliższy weekend. Dziękujemy Ewelina!

1. Zacznij­my od kolo­rów, Suza­ne Vega – I never wear whi­te

2. Roman­tycz­ni, zbun­to­wa­ni chłop­cy, Edi­tors – Sugar

3. Tro­chę życio­wej mądro­ści prze­my­co­nej w pio­sen­ce, Futu­re Islands – Seasons (Waiting for you)

4. W hoł­dzie kla­sy­ce, The Car­di­gans – My Favo­uri­te Game

5. Let­nia melan­cho­lia ze świet­nym woka­lem, First Aid Kid – My silver lining

6. Naj­mod­niej­szy chło­pak w mie­ście budzi wspo­mnie­nia daw­nych lat, Pha­rell Wiliams – Mari­lyn Mon­roe

7. Chło­pa­ki o dziew­czy­nach, The 1975 – Girls

8. Nie­speł­nio­ne marze­nia cza­sem nas przy­tła­cza­ją, ale mamy wię­cej niż może się wyda­wać, Lor­de – Team

9. Wykrzycz­my złe emo­cje z Palo­ma Faith – Can’t Rely on You

10. Ener­ge­tycz­na pio­sen­ka na uda­ny week­end, któ­re­go życzy wam cała redak­cja, Paolo Nuti­ni – Scre­em

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy