KulturaMuzyka

Playlista na weekend: 31 maja – 1 czerwca

Jedna z naszych czytelniczek wysłała nam swoją propozycję muzyczną na najbliższy weekend. Dziękujemy Ewelina!

1. Zacznij­my od kolo­rów, Suza­ne Vega – I never wear white

2. Roman­tycz­ni, zbun­to­wa­ni chłop­cy, Edi­tors – Sugar

3. Tro­chę życio­wej mądro­ści prze­my­co­nej w pio­sen­ce, Futu­re Islands – Seasons (Waiting for you)

4. W hoł­dzie kla­sy­ce, The Car­di­gans – My Favo­uri­te Game

5. Let­nia melan­cho­lia ze świet­nym woka­lem, First Aid Kid – My silver lining

6. Naj­mod­niej­szy chło­pak w mie­ście budzi wspo­mnie­nia daw­nych lat, Pha­rell Wiliams – Mari­lyn Monroe

7. Chło­pa­ki o dziew­czy­nach, The 1975 – Girls

8. Nie­speł­nio­ne marze­nia cza­sem nas przy­tła­cza­ją, ale mamy wię­cej niż może się wyda­wać, Lor­de – Team

9. Wykrzycz­my złe emo­cje z Palo­ma Faith – Can’t Rely on You

10. Ener­ge­tycz­na pio­sen­ka na uda­ny week­end, któ­re­go życzy wam cała redak­cja, Paolo Nuti­ni – Screem

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
Muzyka

Playlista na ten weekend

Przed­sta­wia­my wam pro­po­zy­cje muzycz­ne na week­end od redak­cji Vers-24. Justi­nas Jaru­tis – Tell me your sto­ry 2. Kowal­ski – Ostat­nio 3. Leon Somov & Jaz­zu – Fal­ling 4. Sigrid – High Five 5. MAGIC! – Kiss Me 6.…
Więcej
Styl życia

PIKNIK IDEALNY

 Lato trwa na całe­go, a wraz z nim pora na … pik­nik ide­al­ny. Słod­kie leniu­cho­wa­nie, licze­nie chmur i roz­po­zna­wa­nie ich kształ­tów, poga­węd­ki oraz sma­ko­wa­nie róż­nych pysz­no­ści. Ist­ne sza­leń­stwo! Jed­nak, żeby to się speł­ni­ło, trze­ba przygotować…
Więcej
KsiążkiKultura

Vers-24 poleca: książki na długi weekend majowy

Pierw­szy week­end maja, czy­li popu­lar­nie zwa­na “majów­ka” to czas, kie­dy mamy wię­cej wol­nych chwil dla sie­bie. Nie ma lep­sze­go spo­so­bu na relaks w pierw­szych cie­płych pro­mie­niach słoń­ca, niż lek­tu­ra cie­ka­wej książ­ki. Zobacz­cie nasz prze­gląd, by dowie­dzieć się, któ­rym z nich war­to poświę­cić uwagę.
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *