Nowy Singiel Edyty Górniak już w radio!


Zdjęcia/tekst: Mate­ria­ły pra­so­we

10368189_10152439514864851_5611975126617258133_n

16 maja zapra­sza­my Was przed odbior­ni­ki radio­we nasta­wio­ne na Radio ZET. Po godz. 19:00, w pro­gra­mie „ZET na punk­cie muzy­ki” Edy­ta zapre­zen­tu­je naj­now­szy sin­giel z nad­cho­dzą­cej pły­ty. W roz­mo­wie z Mar­ci­nem Woj­cie­chow­skim zdra­dzi rów­nież kil­ka szcze­gó­łów doty­czą­cych powsta­wa­nia utwo­ru.
Wczo­raj na FB Edy­ty Gor­niak mogli­śmy prze­czy­tać:

To niezwykły i ważny czas w moim życiu. Pracowity niemiłosierniei nie mniej ekscytujący. Przypomnijmy.…Nie wyszedł we wrześniu, bo podjęłam “Voice”. W listopadzie odszedł Wiktor.. Nie był to czas właściwy na świętowanie.Miał wyjść w sylwestra… no cóż.. hmm powiedzmy że “temperatura była wtedy za niska” Ostatecznie mamy maj kolejnego roku i … jakby to powiedzieć.. Premiera Nowego utworu – już DZIŚ.
Na pierwszą odsłonę, zapowiadającą mój 8 Album, wybrałam utwór słoneczny. Wakacyjny, romantyczny…
“YOUR HIGH” od dziś jest już Wasz.
Przytulam
EDI
PS. Z przyjemnością informuję, iż podjęłam wspólną drogę zawodową z UNIVERSAL MUSIC POLSKA.”

edyta_gorniak_th959x600

edyta

Do tej pory Gór­niak wyda­ła 7 albu­mów, z któ­rych 2 mia­ły swo­je pre­mie­ry w 29 kra­jach świa­ta. Jej dzie­ła roze­szły się w nakła­dzie prze­kra­cza­ją­cym 3 milio­ny kopii.

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
http://www.universalmusic.pl
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy