KalendarzKulturaMuzykaWydarzenia

W Berlinie otwarto wystawę o Davidzie Bowie

Tekst: Hele­na Chmielewska
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Do tzw. „try­lo­gii ber­liń­skiej” zali­cza się „Low”, „Hero­es” i „Lod­ger”. Pierw­szy album zawie­ra legen­dar­ną już dziś kom­po­zy­cję Bowie­go i Bria­na Eno pt. „War­sza­wa”. Od tytu­łu tego utwo­ru wzię­ła swo­ją nazwę bry­tyj­ska gru­pa War­saw – zna­na póź­niej jako Joy Divi­sion. Następ­na pły­ta, „Hero­es”, nagra­na m.in. z Rober­tem Frip­pem, zawie­ra­ła muzy­kę bar­dzo zbli­żo­ną do poprzed­niej pły­ty, jed­nak –jak się oka­za­ło- bar­dziej przy­stęp­ną dla publicz­no­ści. Jej przy­gnę­bia­ją­cy nastrój był wyraź­nie inspi­ro­wa­ny zim­ną woj­ną panu­ją­cym wte­dy w Ber­li­nie, sym­bo­li­zo­wa­nym przez podzie­lo­ne mia­sto, w któ­rym Bowie wów­czas miesz­kał. Tytu­ło­wa pio­sen­ka zosta­ła świa­to­wym prze­bo­jem i do tej pory jest jed­nym z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych utwo­rów Bowie­go. Ostat­nia pły­ta zosta­ła przy­ję­ta naj­chłod­niej, mimo to zawie­ra­ła utwo­ry, któ­re sta­ły się prze­bo­ja­mi („Boys Keep Swin­ging” i „Look Back In Anger”).

bowie_berlin_poster_fix_1000

Dzię­ki nie­po­wta­rzal­nej atmos­fe­rze mia­sta poko­nał nar­ko­ty­ki i prze­żył nad­zwy­czaj kre­atyw­ny okres – powie­dzia­ła bry­tyj­ska kura­tor wysta­wy Vic­to­ria Bro­ac­kes, doda­jąc – Tutaj uda­ło mu się prze­pę­dzić drę­czą­ce go demony

W muzeum Mar­tin-Gro­pius-Bau otwar­to poświę­co­ną bry­tyj­skie­mu arty­ście wysta­wę, któ­ra wcze­śniej była poka­zy­wa­na w Lon­dy­nie, gdzie obej­rza­ło ją ponad 300 tysię­cy osób. Nie­ste­ty, miesz­ka­ją­cy w Nowym Jor­ku 67-let­ni muzyk nie poja­wi się tym razem oso­bi­ście. Orga­ni­za­to­rzy poka­za­li ponad 300 eks­po­na­tów – ory­gi­nal­ne tek­sty arty­sty, jego kostiu­my, instru­men­ty muzycz­ne, foto­gra­fie i fil­my, a tak­że ręko­pi­sy wier­szy i rysun­ki. Wysta­wa będzie czyn­na do 10 sierpnia.

David Bowie jest ścież­ką dźwię­ko­wą nasze­go poko­le­nia” – powie­dział otwie­ra­ją­cy wysta­wę nie­miec­ki mini­ster spraw zagra­nicz­nych Frank-Wal­ter Ste­in­me­ier, doda­jąc – „doj­rze­wa­łem wraz z utwo­ra­mi Bowie­go. Jego pły­ty i fil­my były dla nas fascynujące

For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
davidbowie-berlin.de/en
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *