KulturaMuzyka

Playlista na weekend: 24–25 maja

Przygotowaliśmy dla Was listę utworów na weekend: coś lekkiego, na poprawę humoru, na gorące dni, do posłuchania w romantyczny wieczór oraz dla miłośników Gus Gus. Propozycja relaksu przy redakcyjnej playliście.

ipod-people

LET’S PLAY

1. Słyn­ny cover Rity Lee  „She loves You” zespo­łu THE BEATLES z 1963 roku:

2. Pio­sen­ka „Swe­ater Weather” zespo­łu The Neigh­bo­ur­ho­od, któ­ra pod­bi­ła ser­ca wszyst­kich miło­śni­ków tej gru­py:

3. Kim Cesa­rion – „Undres­sed”, utwór do tań­cze­nia albo do słu­cha­nia w samo­cho­dzie, humor popra­wia się od razu!

4. Ponad­cza­so­wy hit „Feeling good” zdol­nej Niny Simon spra­wia, że słu­cha­jąc tego utwo­ru czu­jesz się napraw­dę good:

5. Pamię­ta­cie sta­ry utwór Moby „Sun­day”? Jeste­śmy pew­ni, że pozo­stał w Waszej pamię­ci do dziś:

6. Za każ­dym razem, kie­dy słu­cha­my pio­sen­ki „Pre­ten­der” Mii­ke­’a Snow w wyobraź­ni widzi­my lato, słoń­ce i pla­żę:

7. Bar­dzo roman­tycz­ny utwór, naj­le­piej słu­chać wraz ze swo­ją dru­ga połów­ką:

8. The Car­di­gans „My favo­uri­te game” z 1998 roku – mię­dzy­na­ro­do­wy suk­ces, dziś jest rów­nież na naszej play­li­ście:

9. Jeże­li spę­dza­cie week­end w Pary­żu i prze­mier­za­cie kabrio­le­tem uro­kli­we miej­skie uli­ce, to zako­cha­cie się w tym utwo­rze:

10. Naszą play­li­stę zamy­ka Gus Gus ze swo­im utwo­rem „Over”, po włą­cze­niu któ­re­go od razu prze­no­si­cie się w impre­zo­we cen­trum mia­sta:

Życzymy muzykalnego weekendu!

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
    Avatar

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *