KalendarzKulturaMuzykaWydarzenia

James Blunt główną gwiazdą festiwalu Wromantic

Tekst: Hele­na Chmielewska
Zdję­cia: melty.fr

James-Blunt

Wro­man­tic Festi­wal odbę­dzie się w nie­dzie­lę 22. czerw­ca na Sta­dio­nie Miej­skim we Wro­cła­wiu. James Blunt wystą­pi na nim w ramach świa­to­wej tra­sy kon­cer­to­wej pro­mu­ją­cej naj­now­szy album „Moon Lan­ding“ zawie­ra­ją­cy m.in. hity „Heart To Heart“, czy „Bon­fi­re Heart“.

Doro­bek Jame­sa Blun­ta moż­na przed­sta­wić nastę­pu­ją­co. 4 albu­my sprze­da­ne w ilo­ści 17 mln egzem­pla­rzy, naj­więk­szy hit to “You’re Beau­ti­ful”, w sumie 20 milio­nów sprze­da­nych sin­gli, 4 sin­gle na pierw­szych miej­scach świa­to­wych list prze­bo­jów, pięć nomi­na­cji do Gram­my, dwie nagro­dy BRIT Awards, czte­ry sta­tu­et­ki od MTV.

James-Blunt-Press-Shot-3351

James Blunt to ponad 6 milio­no­wa rze­sza fanów na Face­bo­oku, któ­rzy wyświe­tli­li pra­wie 260 milio­nów razy tele­dy­ski swo­je­go ido­la na YouTube.

Poza tym wystą­pią m.in.:

Zespół Alpha­vil­le – twór­ców jed­ne­go z naj­więk­szych hitów w histo­rii muzy­ki pop FOREVER YOUNG. Utwór ten docze­kał się nie­zli­czo­nej ilo­ści wer­sji. Z całą pew­no­ścią utwór FOREVER YOUNG moż­na zali­czyć do czo­łów­ki naj­po­pu­lar­niej­szych utwo­rów lat 80-tych, a sam zespół Alpha­vil­le uzna­wa­ny jest jako jeden z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych przed­sta­wi­cie­li nur­tu new roman­tic i dla­te­go ide­al­nie wpi­su­je się w for­mu­łę festi­wa­lu. Kon­cert przed wro­cław­ską publicz­no­ścią na pięk­nym sta­dio­nie miej­skim będzie z całą pew­no­ścią nie­za­po­mnia­nym wyda­rze­niem i nie­po­wta­rzal­ną oka­zją by z tysię­cy gar­deł popły­nę­ły sło­wa pio­sen­ki FOREVER YOUNG…

James Arthur to naj­go­ręt­sze obec­nie nazwi­sko na Wyspach Bry­tyj­skich! Zwy­cięz­ca pro­gra­my X‑factor. Jego debiu­tanc­ki sin­giel “Impos­si­ble”, został wyda­ny zaraz po fina­le i zajął 1. miej­sce w UK Sin­gles Chart 16. grud­nia 2012 w pierw­szym tygo­dniu od wyda­nia. Sprze­dał się w ponad 1,3 milio­nach kopii i stał się naj­le­piej sprze­da­ją­cym sin­glem zwy­cięz­cy The X Fac­tor na świe­cie. Prze­bój Impos­si­ble był jed­ną z naj­czę­ściej odtwa­rza­nych pio­se­nek w pol­skich sta­cjach radio­wych w 2013 roku. W ogól­nym pod­su­mo­wa­niu zajął 8. miej­sce w ple­bi­scy­cie na prze­bój roku RMF FM oraz 9. miej­sce w noto­wa­niu Gorą­ca Set­ka 2013 Radia ESKA. James Arthur to obok One Direc­tion jed­ne z naj­po­pu­lar­niej­szych wyko­naw­ców mło­de­go poko­le­nia, ale rów­nież ulu­bie­niec wszyst­kich tych któ­rzy kocha­ją pięk­nie zaśpie­wa­nie roc­ko­we ballady.

Syl­wia Grzesz­czak – jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych obec­nie pol­skich woka­li­stek, lau­re­at­ka Super­je­dy­nek, oraz ESKA MUSIC AWARDS. Każ­da jej pio­sen­ka tra­fia na szczyt list prze­bo­jów. Takie utwo­ry jak “Małe rze­czy”, czy “Sen o przy­szło­ści” zanu­cić potra­fi każ­dy. Kon­cer­ty Syl­wii Grzesz­czak to nie­sa­mo­wi­te muzycz­ne show porów­ny­wa­ne przez wie­lu kry­ty­ków do wystę­pów Ali­cii Keys.

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Related posts
  NewsroomUroda

  JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

  Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skóra…
  Więcej
  Wydarzenia

  Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

  Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne prezenty…
  Więcej
  FilmKultura

  Kino dla feministki. 5 filmów, które warto obejrzeć

  Jakie mamy być? Takie, jak chce­my – sil­ne mimo sła­bo­ści, pięk­ne wbrew temu, co nam się w sobie nie podo­ba, szczę­śli­we bez narzu­co­ne­go męskie­go ramie­nia. Do tego doszły boha­ter­ki obra­zów ze zna­kiem „Girl Power”. Rozsiądźmy…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *