Jak smakuje wybieg?

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: tasteofrunway.com Mło­da, wło­ska pro­jek­tant­ka Anna Mar­co­ni odnio­sła olbrzy­mi suk­ces. Jej stro­na inter­ne­to­wa zna­na jest na całym świe­cie. Swo­imi pomy­sła­mi inspi­ru­je wie­lu czy­tel­ni­ków.…

Dzień Kobiet w Studiu Klaudii Wolańskiej

Tekst i zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we W sobo­tę 07 mar­ca w Stu­diu Klau­dii Wolań­skiej Make Up & Nails odby­ło się wio­sen­ne, peł­ne atrak­cji spo­tka­nie z oka­zji…

BACKSTAGE FILMOWY SESJI SPRING/SUMMER 2015

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we Rese­rved odsła­nia kuli­sy powsta­wa­nia kam­pa­nii rekla­mo­wej Spring/ Sum­mer 2015 publi­ku­jąc wyjąt­ko­wy film z udzia­łem  twa­rzy mar­ki: Jer­ry Hall oraz jej córek Eli­sa­beth Jag­ger…

Florence + The Machine wraca z nową płytą

Tekst: Vers-24 W czerw­cu tego roku do sprze­da­ży rusza nowa pły­ta (“How Big How Blue How Beau­ti­ful”) bry­tyj­skiej pio­sen­kar­ki oraz jej zespo­łu, po dłuż­szym okre­sie…

Alexander Wang Autumn/Winter 2015

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok Zdję­cia: style.com Cho­ciaż Ale­xan­der Wang zazwy­czaj sta­wia na kil­ka warian­tów kolo­ry­stycz­nych, nigdy nie ukry­wa, że ponad wszyst­ko kocha kla­sycz­ną czerń.  Tym razem pro­jek­tant…

Kto rządzi na wybiegu SS2015?

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska Zdję­cia: pinterest.com, buro247.com Oma­wia­jąc ostat­nie, wio­­se­n­no-let­nie kolek­cje, nie spo­sób pomi­nąć skła­do­wej czę­ści tego wido­wi­ska, czy­li mode­lek. Kie­dy świa­tła gasną, może­my przejść do ana­li­zy ostat­nich…

W świecie Pana Greya, czyli o co tyle hałasu?

Do kin weszła dłu­go ocze­ki­wa­na ekra­ni­za­cja powie­ści E L James. Mowa o „Pięć­dzie­się­ciu twa­rzach Greya”, któ­re roz­pa­li­ły zmy­sły 100 milio­nów osób na całym świe­cie. Zalą­żek miło­ści, absurd, seks (nie­ko­niecz­nie) BDSM, absurd, kaj­dan­ki, pej­cze, absurd, Bey­on­ce – mniej wię­cej tak moż­na pod­su­mo­wać film po wyj­ściu z kina.

Walentynkowy karnawał

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cie: style.com, pinterest.com Miło­sne moty­wy na ubra­niach są napraw­dę cool, jak się oka­zu­je, nie tyl­ko od świę­ta! Ale czy pomysł na modę z przy­mru­że­niem…

Lagerfeld mini

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: telva.com Karl Lager­feld to czło­wiek o wie­lu talen­tach. Poza pra­cą nad linia­mi hau­te coutu­re i pret–a-porter dla Cha­nel oraz funk­cją dyrek­to­ra kre­atyw­ne­go…

Pink rozbiera się dla organizacji PETA i to nie pierwszy raz

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Zdję­cia: justjared.com Bez­kom­pro­mi­so­wa artyst­ka odpo­wie­dzia­ła na proś­bę zna­nej z gło­śnych kam­pa­nii orga­ni­za­cji eko­lo­gicz­nej. Roze­bra­ła się, pod­pi­su­jąc w ten spo­sób pod hasłem: Wolę cho­dzić…

Jourdan Dunn charytatywnie

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok Zdję­cia: crfashionbook.com Jour­dan Dunn zna­la­zła chwi­lę cza­su pomię­dzy kolej­ny­mi zle­ce­nia­mi i w szczyt­nym celu połą­czy­ła siły z Ille­ste­vą and Rocham­be­au. Bry­tyj­ska model­ka zgo­dzi­ła się…

NOWA KOLEKCJA MAC COSMETICS: CINDERELLA

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we Ponad­cza­so­wa i odważ­na, naj­bar­dziej zna­na księż­nicz­ka Disney’a inspi­ru­je bajecz­ny­mi kolo­ra­mi. Ta magicz­na, limi­to­wa­na kolek­cja MAC speł­ni wszyst­kie naj­skryt­sze pra­gnie­nia. Kocha­na od poko­leń za…

Zapowiedzi i premiery filmowe w lutym

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we Luty pomi­mo, że jest naj­krót­szym mie­sią­cem, rów­nież obfi­tu­je w pre­mie­ry, wybra­li­śmy dla was kil­ka pro­po­zy­cji fil­mo­wych. 6 LUTY WARSAW BY NIGHT. Film opo­wia­da…