ModaNewsroom

BADURA ICONS – Aneta Kręglicka i Magdalena Frąckowiak w kampanii marki Badura

Już po raz dru­gi mar­ka Badu­ra przed­sta­wia wyjąt­ko­wą kam­pa­nię, w któ­rej kla­sy­ka łączy się z nowo­cze­sno­ścią, a moda z ponad­cza­so­wym sty­lem. W kam­pa­nii Badu­ra Icons na sezon wiosna/lato 2017 wystą­pi­ły dwie pol­skie iko­ny – amba­sa­dor­ka mar­ki Badu­ra, Ane­ta Krę­glic­ka, oraz top­mo­del­ka, Mag­da­le­na Frąc­ko­wiak. Dzię­ki nie­zwy­kłej uro­dzie i oso­bo­wo­ści obu boha­te­rek kam­pa­nii po raz kolej­ny uda­ło się stwo­rzyć serię pięk­nych zdjęć, eks­po­nu­ją­cych atu­ty i ducha mar­ki Badu­ra. W kam­pa­nii moż­na zoba­czyć rów­nież mode­la Gre­ga Nawra­ta, pre­zen­tu­ją­ce­go męską część kolek­cji Badury.

Mar­ka Badu­ra w rów­nym stop­niu łączy kunszt i tra­dy­cje obuw­ni­cze ze współ­cze­snym podej­ściem do mody i pro­jek­to­wa­nia. Te cechy zosta­ły odzwier­cie­dlo­ne w kam­pa­nii Badu­ra Icons, a ich sym­bo­lem sta­ły się wyjąt­ko­we kobie­ty. Wystę­pu­jąc pierw­szy raz w duecie, Ane­ta Krę­glic­ka i Mag­da­le­na Frąc­ko­wiak w natu­ral­ny i pełen uro­ku spo­sób uka­za­ły dual­ny cha­rak­ter mar­ki. Mimo że obie wyróż­nia­ją się kla­są i ory­gi­nal­ną uro­dą, repre­zen­tu­ją róż­ne sty­le i obli­cza marki.

Kam­pa­nia na sezon wiosna/lato 2017 to kolej­ny pro­jekt mar­ki Badu­ra, w któ­ry zaan­ga­żo­wa­ła się Ane­ta Krę­glic­ka. Rów­nież tym razem amba­sa­dor­ka mar­ki zachwy­ca ele­gan­cją i ponad­cza­so­wym, dopra­co­wa­nym w każ­dym deta­lu sty­lem. Szla­chet­ność, doj­rza­łość i wdzięk Ane­ty Krę­glic­kiej są spój­ne z kla­sycz­nym i tra­dy­cyj­nym obli­czem Badu­ry, na któ­rym zbu­do­wa­ne jest DNA mar­ki. Te cechy będą widocz­ne rów­nież w kolek­cji butów Badu­ra Icons, któ­rej pre­mie­ra już wkrót­ce. Dru­gą z boha­te­rek kam­pa­nii jest iko­na pol­skie­go świa­ta fashion, Mag­da­le­na Frąc­ko­wiak. Model­ka o nie­prze­cięt­nej, cha­rak­te­ry­stycz­nej uro­dzie zna­na jest m.in. z kam­pa­nii Pra­dy, Juicy Coutu­re, Ken­zo czy Lanvin, a tak­że poka­zów naj­więk­szych domów mody – Elie Saab, Bal­ma­in, Given­chy oraz Isa­bel Marant. Mag­da­le­na Frąc­ko­wiak utoż­sa­mia nowo­cze­sny i modo­wy pier­wia­stek mar­ki Badu­ra. Łatwość z jaką pozu­je do zdjęć, umie­jęt­ność ogry­wa­nia ról, a przy tym wyra­zi­sta uro­dy Mag­dy nada­ły dodat­ko­wej atrak­cyj­no­ści serii foto­gra­fii z kam­pa­nii Badu­ra Icons. Na zdję­ciach na prze­mian da się odczuć ete­rycz­ną, deli­kat­ną atmos­fe­rę lub kli­mat pełen ener­gii i sek­sa­pi­lu. Mimo róż­nych oso­bo­wo­ści i doświad­czeń, obie boha­ter­ki pre­zen­tu­ją nie­zwy­kłą kla­sę, pew­ność sie­bie i charyzmę.

Bia­ło-czar­ne zdję­cia akcen­tu­ją przede wszyst­kim mono­chro­ma­tycz­ne sty­li­za­cje boha­te­rek sesji, pod­kre­śla­ją też tra­dy­cyj­ny cha­rak­ter mar­ki, któ­rej histo­ria się­ga 1979 roku. Na sto­no­wa­nych bia­ło-czar­nych foto­gra­fiach może­my podzi­wiać nie­ska­zi­tel­ną uro­dę mode­lek i ich natu­ral­ne pięk­no, pod­kre­ślo­ne deli­kat­nym maki­ja­żem i luź­no wysty­li­zo­wa­ny­mi wło­sa­mi. Gra świa­tło­cie­niem pozwo­li­ła uzy­skać wra­że­nie dużej, lofto­wej prze­strze­ni i wyeks­po­no­wać syl­wet­ki ikon kam­pa­nii. Mono­chro­ma­tycz­ne zdję­cia zosta­ły zesta­wio­ne z kolo­ro­wy­mi foto­gra­fia­mi, na któ­rych w peł­nej kra­sie widać wyra­zi­ste odcie­nie butów z kolek­cji Badu­ry na wiosnę/lato 2017. Kolo­ro­we uję­cia pod­kre­śla­ją też bar­dziej nowo­cze­sną odsło­nę mar­ki – to na nich moż­na dostrzec istot­ne niu­an­se sty­li­za­cji i sce­no­gra­fii oraz naj­cie­kaw­sze mode­le butów; san­dał­ki na słup­ku, paste­lo­we moka­sy­ny, meta­licz­ne szpil­ki i wio­sen­ne botki.

Pomysł na kam­pa­nię Badu­ra Icons jest tak pro­sty i szla­chet­ny, że stwo­rze­nie pięk­nych zdjęć było abso­lut­ną przy­jem­no­ścią. Badu­ra kon­ty­nu­uje zało­żo­ną przez sie­bie, este­tycz­ną dro­gę, któ­ra jest spój­na z dzia­ła­nia­mi mar­ki. Zaan­ga­żo­wa­nie do pro­jek­tu tak wyjąt­ko­wych kobiet jak Ane­ta Krę­glic­ka i Mag­da­le­na Frąc­ko­wiak tyl­ko pod­kre­śli­ło war­to­ści, jaki­mi kie­ru­je się mar­ka.” – powie­dzia­ła autor­ka zdjęć, Zuza Krajewska.

Na zdję­ciach z kam­pa­nii nie zabra­kło też męskiej kolek­cji, któ­ra zosta­ła zapre­zen­to­wa­na przez mło­de­go boha­te­ra sesji, Gre­ga Nawra­ta. Pol­ski model, któ­ry w prze­szło­ści był twa­rzą kam­pa­nii rekla­mo­wych takich marek jak Guc­ci czy Caro­li­na Her­re­ra, w dosko­na­ły spo­sób odzwier­cie­dlił styl domi­nu­ją­cy w męskiej linii Badu­ry, czy­li połą­cze­nie spor­to­wej non­sza­lan­cji z kla­sy­ką i elegancją.

Zdję­cia: Zuza Krajewska
Sty­li­za­cje: Karo­li­na Gruszecka
Back­sta­ge: Daniel Korzewa
Film: I Like Photo
Mode­le: Ane­ta Krę­glic­ka, Mag­da­le­na Frąc­ko­wiak (Model Plus), Greg Nawrat (Pan­da Models)
Pro­duk­cja: LAF AM / Badura
Sce­no­gra­fia: Anna Szczesna
Maki­jaż: Wil­son (War­saw Creatives)
Wło­sy: Michał Bie­lec­ki (War­saw Creatives)

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaMust havePolecane

10 rzeczy polskich marek, które musisz mieć w tym sezonie

Jesz­cze kil­ka dobrych lat temu nikt nie śmiał by nawet pomy­śleć, że Pol­ska moda znaj­dzie się na tak wyso­kim, świa­to­wym pozio­mie.  Mag­da Butrym, Chy­lak to nazwi­ska, któ­re zna­la­zły się na liście pre­sti­żo­we­go skle­pu inter­ne­to­we­go Net-a-porter,…
Więcej
ModaPolecaneTrendy

ROMANTYCZNE I W SEREK - KARDIGANY NA WIOSNĘ 2019

Okres przej­ścio­wy i wio­sna 2019 to dosko­na­ły moment na wyję­cie z sza­fy ulu­bio­ne­go, ponad­cza­so­we­go kar­di­ga­nu, któ­ry zawsze znaj­du­je miej­sce w sza­fie Fran­cu­zek. Jakie ma walo­ry roz­pi­na­ny swe­ter? Jest funk­cjo­nal­ny i wszech­stron­ny, bo zało­żysz go i…
Więcej
ModaTrendy

MARYNARSKIE TRENDY 2019

W tym sezo­nie kró­lu­ją mary­nar­skie tren­dy pod­pa­trzo­ne u żegla­rzy i pie­cho­ty mor­skiej. Pro­jek­tan­ci prze­wi­dzie­li miej­sce dla spodni typu chi­no­sy, szwe­dów, kla­sycz­nej bre­ton­ki oraz blu­zek z moty­wem kotwi­cy czy lin. Te mor­skie wykoń­cze­nia spra­wia­ją, że wakacje…
Więcej