ModaNewsroom

& Other Stories otwiera pierwszy sklep stacjonarny i sklep online w Polsce!

Mamy ogrom­ną przy­jem­ność poin­for­mo­wać, że & Other Sto­ries ogło­si­ło otwar­cie pierw­sze­go skle­pu w War­sza­wie, któ­re zapla­no­wa­ne jest na koniec 2016 roku. Sklep będzie mie­ścił się w Gale­rii Moko­tów – jed­nym z naj­mod­niej­szych miejsc na pla­nie mia­sta.

Więcej
ModaNewsroom

Alexa Chung x AG Jeans już dostępną w Polsce!

Bry­tyj­ska iko­na mody Ale­xa Chung zapro­jek­to­wa­ła kolek­cje we współ­pra­cy ze zna­ną, ame­ry­kań­ską mar­ką deni­mo­wą AG – Adria­no Gold­sch­mied. AG Jeans to pocho­dzą­cy z Kari­fo­nii pre­mium brand, któ­ry został zało­żo­ny w 2000 roku, przez Yul Ku…

Więcej