ModaZOOM ON

15 RZECZY KTÓRYCH NIE WIECIE O YVIE SAINT LAURENCIE

Czy wie­cie, że Yves Saint Lau­rent jest jed­nym z naj­bar­dziej uta­len­to­wa­nych rysow­ni­ków wszech cza­sów? Do swo­ich pro­jek­tów ubrań wpro­wa­dza ruch i świet­nie bawi się kolo­ra­mi. Macie ocho­tę na wię­cej deta­li doty­czą­cych życia pro­jek­tan­ta? To dopiero…

Więcej
Wywiady

„CHODŹ, POMALUJ MÓJ ŚWIAT NA…” KOLOROWO! - Wywiad z Małgorzatą Knopik-Skibińską

Mał­go­rza­ta Kno­pik-Ski­biń­ska – nie­tu­zin­ko­wa pro­jek­tant­ka, któ­ra nie boi się pły­nąć pod prąd. Wno­si do pol­skiej mody – KOLOR i OPTYMIZM. Dzię­ki niej na świat patrzysz przez różo­we oku­la­ry.  Jej mar­ka MOXOS udo­wad­nia, że uni­wer­sa­lizm i indy­wi­du­alizm idą w parze, a styl jest zarów­no kobie­tą, jak i męż­czy­zną. Zbuntowaną/ym. Seksowną/ym. Wyjątkową/ym. Jak jej linia Uni­Sex.

Więcej
ModaZOOM ON

10 faktów o … ALEXANDER WANG

Miał zale­d­wie 19 lat, kie­dy zawo­jo­wał świat mody. Dziś Wang jest jed­nym z naj­bar­dziej popu­lar­nych i pożą­da­nych pro­jek­tan­tów. Fashio­nist­ki od Nowe­go Jor­ku po Szan­ghaj chcą nosić jego ubra­nia, a on wie, co robić, by pozostały…

Więcej