Uroda

Skrystalizuj czas z linią Genaissance de La Mer™

Luksusowa, starannie opracowana przeciwstarzeniowa kolekcja oparta na bazie pełnego mocy Crystal Miracle Broth™, który przyspiesza odnowę skóry pozwoli odzyskać Twojej skórze młodzieńczy wygląd w środku nocy.

Linia Genaissance de la Mer™ z formułą Crystal Miracle Broth™

Linia Gena­is­san­ce de la Mer™ z for­mu­łą Cry­stal Mirac­le Broth™

The Con­cen­tra­ted Night Balm to kura­cja wzmac­nia­ją­ca, a nie­zwy­kły bal­sam Cry­stal Mirac­le Bro­thTM mini­ma­li­zu­je linie i zmarszcz­ki, a zatem nie­mal wszyst­kie widocz­ne ozna­ki upły­wu cza­su. Jego wyjąt­ko­wo boga­ta kon­sy­sten­cja ujędr­nia skó­rę, zapew­nia­jąc jej koją­ce nawil­że­nie oraz poma­ga­jąc w odbu­do­wie. Ponad­to, pro­dukt wzmac­nia jej natu­ral­ną barie­rę ochron­ną, zmniej­sza­jąc widocz­ność drob­nych linii, zmarsz­czek, porów i prze­bar­wień oraz spra­wia­jąc, że skó­ra sta­je się jędr­niej­sza, dzię­ki cze­mu po każ­dej nocy budzisz się z mło­dziej wyglą­da­ją­cą, bar­dziej pro­mien­ną i odmie­nio­ną skórą.

Double Melt BalmTM nie­mal natych­miast wni­ka w skó­rę po apli­ka­cji, przy­spie­sza­jąc jej odno­wę, gdy sen sta­je się bar­dziej głę­bo­ki. Cią­gła fala aktyw­no­ści, noc po nocy napę­dza ponad­cza­so­wą trans­for­ma­cję skó­ry. Ten nie­zwy­kle luk­su­so­wy bal­sam zasłu­gu­je na zmy­sło­wy rytu­ał, pod­czas któ­re­go to wie­czor­ne doświad­cze­nie pozwo­li pobu­dzić odno­wę i otu­lić skó­rę koją­cym nawil­że­niem – wyprze­dza­jąc czas. Każ­de­go wie­czo­ru, tuż przed snem, apli­ka­to­rem w kształ­cie księ­ży­ca nabierz nie­wiel­ką ilość Double Melt BalmTM, wma­so­wu­jąc go w skó­rę rucha­mi do góry, pozwa­la­jąc bal­sa­mo­wi deli­kat­nie sto­pić się ze skó­rą i wypeł­nić ją.

Co zawie­ra w sobie The Con­cen­tra­ted Night Balm? Znaj­dzie­my w nim nie­za­wod­ny Cry­stal Mirac­le Bro­thTM, a więc naj­czyst­szą for­mę legen­dar­ne­go Mirac­le Bro­thTM. Ten czy­sty, zło­ty, ręcz­nie wytwa­rza­ny, w bar­dzo małych par­tiach, dla uzy­ska­nia wyjąt­ko­wej mocy i zapew­nie­nia naj­bar­dziej przy­spie­szo­nej odno­wy, nasy­co­nej ener­gią morza elik­sir  poma­ga odbu­do­wać macierz zewną­trz­ko­mór­ko­wą skó­ry, przy­wra­ca­jąc jej pier­wot­ną siłę i struk­tu­rę. To wła­śnie tak boga­ta kon­sy­sten­cja Double-Melt Balm™ przy­spie­sza natu­ral­ną odno­wę skó­ry pod­czas snu.

Zawar­ta w ampuł­ce potęż­na for­mu­ła Double Melt Balm™ otu­la cerę w nocy niczym kokon odno­wy, wchła­nia­jąc się natych­miast po nało­że­niu. W trak­cie snu skó­ra roz­grze­wa się, a dru­ga fala dzia­ła­nia głę­bo­ko wni­ka w skó­rę, wypeł­nia­jąc ją uzdra­wia­ją­cym nawil­że­niem, wspo­ma­ga­jąc odbu­do­wę skó­ry i wzmac­nia­jąc jej natu­ral­ną barie­rę ochron­ną. Dla uzy­ska­nia opty­mal­nych efek­tów nale­ży apli­ko­wać kolej­no: apli­ka­cji: Gena­is­san­ce de la Mer™ The Serum Essen­ce, Gena­is­san­ce de la Mer™ The Eye & Expres­sion Cre­am, Gena­is­san­ce de la Mer™ The Infu­sed Lotion oraz Gena­is­san­ce de la Mer™ The Con­cen­tra­ted Night Balm.

Linia Gena­is­san­ce de La Mer™ z for­mu­łą Cry­stal Mirac­le Broth™ pozwa­la odwró­cić bieg cza­su. Dzię­ki niej, z nocy na noc Two­ja skó­ra po prze­bu­dze­niu będzie bie­rze pro­mien­ne­go wyglą­du, sta­nie się jędr­na i odno­wio­na, z wyraź­nie wygła­dzo­ny­mi linia­mi i zmarszcz­ka­mi, a więc prak­tycz­nie wszyst­ki­mi ozna­ka­mi upły­wu czasu.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Nowy The Moisturizing Soft Cream od La Mer

Wyjąt­ko­wo deli­kat­ny, kul­to­wy krem, ide­al­ny dla skó­ry nor­mal­nej i suchej został teraz wzbo­ga­co­ny o zaawan­so­wa­ne korzy­ści – to praw­dzi­wa nowa era koją­ce­go nawil­że­nia. W wyni­ku sta­rze­nia się skó­ra może tra­cić struk­tu­ral­ne wspar­cie kola­ge­nu, co powoduje…
Więcej
Uroda

Mikro złuszczanie i wygładzenie - La Mer The Micro Peel 

Mar­ka La Mer przed­sta­wia inno­wa­cyj­ny pro­dukt, któ­ry złusz­cza skó­rę twa­rzy, a jed­no­cze­śnie ja wzmac­nia – The Micro Peel.  Sku­tecz­ny, a zara­zem deli­kat­ny dla skó­ry, został stwo­rzo­ny do sto­so­wa­nia pod­czas wie­czor­ne­go rytu­ału pie­lę­gna­cyj­ne­go, pod­czas któ­re wygładza,…
Więcej
Uroda

La Mer The Treatment Lotion - płynna energia i głębokie nawilżenie przez cały dzień

Naj­now­szy pro­dukt mar­ki La Mer – lotion nowej gene­ra­cji zapew­nia­ją­cy inten­syw­ną daw­kę cało­dzien­ne­go nawilżenia, któ­ry niczym zastrzyk ener­gii w pły­nie, rewi­ta­li­zu­je Two­ją skó­rę. Sto­so­wa­ny po oczysz­cza­niu twa­rzy, jako pierw­szy krok ruty­ny pielęgnacyjnej, zauważalnie opty­ma­li­zu­je działanie…
Więcej