Uroda

Mikro złuszczanie i wygładzenie – La Mer The Micro Peel 

Marka La Mer przedstawia innowacyjny produkt, który złuszcza skórę twarzy, a jednocześnie ja wzmacnia – The Micro Peel. 

La Mer The Micro Peel

La Mer The Micro Peel

Sku­tecz­ny, a zara­zem deli­kat­ny dla skó­ry, został stwo­rzo­ny do sto­so­wa­nia pod­czas wie­czor­ne­go rytu­ału pie­lę­gna­cyj­ne­go, pod­czas któ­re wygła­dza, rege­ne­ru­je i odbu­do­wu­je skó­rę. Jego sku­tecz­na for­mu­ła zosta­ła stwo­rzo­na do sto­so­wa­nia w domu, a pro­dukt dzia­ła, kie­dy Ty śpisz. Ponad­to, The Micro Peel oczysz­cza  pory, dzię­ki cze­mu struk­tu­ra skó­ry jest bar­dziej wyrów­na­na i zysku­je zdrow­szy wygląd.

Co znaj­dzie­my w jego skła­dzie? Przede wszyst­kim znaj­du­ją­cy się w ser­cu każ­de­go pro­duk­tu La Mer Mirac­le Broth, czy­li odna­wia­ją­cy komór­ki fer­ment, któ­ry spra­wia, że skó­ra jest uko­jo­na i zapew­nia jej ener­ge­ty­zu­ją­cy wygląd. Z kolei,  rege­ne­ru­ją­ce olej­ki Mirac­le Broth  poma­ga­ją przy­wró­cić barie­rę lipi­do­wą skó­ry, tak, aby zapew­nić jej odży­wie­nie i kom­fort. Doda­tek skon­cen­tro­wa­ne­go fer­men­tu o wiel­kiej mocy akty­wu­je zaś pro­ces złusz­cza­nia, wygła­dza­jąc skó­rę i pobu­dza­jąc jej odno­wę. W efek­cie cera prze­cho­dzi  trans­for­ma­cję, odzy­sku­jąc peł­nię energii.

The Micro Peel od La Mer to inten­syw­na rege­ne­ra­cja przez noc, widocz­na rano. To moc­ny peeling, któ­ry przy­wra­ca per­fek­cyj­ną cerę i odblo­ko­wu­je pory, jed­no­cze­śnie kojąc i regenerując.
Pod­czas sto­so­wa­nia pro­duk­tu war­to ogra­ni­czyć czas prze­by­wa­nia na słoń­cu i uży­wać codzien­nie emul­sji do opa­la­nia. 

Jak uży­wać pro­duk­tu? Wie­czo­rem po prze­my­ciu twa­rzy wystar­czy deli­kat­nie wstrzą­snąć Micro Peel, aby akty­wo­wać for­mu­łę i nanieś pal­ca­mi cien­ką, rów­ną war­stwę, uni­ka­jąc ust, oczu i oko­lic oczu. Pod­czas apli­ka­cji może wystą­pić nie­wiel­kie uczu­cie mro­wie­nia. Pro­duk­tu nie nale­ży jed­nak spłu­ki­wać po wyschnię­ciu i nale­ży sto­so­wać go w połą­cze­niu z kosme­ty­kiem nawil­ża­ją­cym i wybra­nym serum La Mer.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cie: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Nowy The Moisturizing Soft Cream od La Mer

Wyjąt­ko­wo deli­kat­ny, kul­to­wy krem, ide­al­ny dla skó­ry nor­mal­nej i suchej został teraz wzbo­ga­co­ny o zaawan­so­wa­ne korzy­ści – to praw­dzi­wa nowa era koją­ce­go nawil­że­nia. W wyni­ku sta­rze­nia się skó­ra może tra­cić struk­tu­ral­ne wspar­cie kola­ge­nu, co powoduje…
Więcej
Uroda

Skrystalizuj czas z linią Genaissance de La Mer™

Luk­su­so­wa, sta­ran­nie opra­co­wa­na prze­ciw­sta­rze­nio­wa kolek­cja opar­ta na bazie peł­ne­go mocy Cry­stal Mirac­le Broth™, któ­ry przy­spie­sza odno­wę skó­ry pozwo­li odzy­skać Two­jej skó­rze mło­dzień­czy wygląd w środ­ku nocy. The Con­cen­tra­ted Night Balm to kura­cja wzmac­nia­ją­ca, a niezwykły…
Więcej
Uroda

La Mer The Treatment Lotion - płynna energia i głębokie nawilżenie przez cały dzień

Naj­now­szy pro­dukt mar­ki La Mer – lotion nowej gene­ra­cji zapew­nia­ją­cy inten­syw­ną daw­kę cało­dzien­ne­go nawilżenia, któ­ry niczym zastrzyk ener­gii w pły­nie, rewi­ta­li­zu­je Two­ją skó­rę. Sto­so­wa­ny po oczysz­cza­niu twa­rzy, jako pierw­szy krok ruty­ny pielęgnacyjnej, zauważalnie opty­ma­li­zu­je działanie…
Więcej