UrodaVers24 favorites

ZAPACH NA LATO 2016

Wio­sna roz­krę­ca się na całe­go. To naj­lep­sza pora na wybra­nie zapa­chu, któ­ry wyra­zi Two­ją oso­bo­wość, cha­ry­zmę i będzie czę­ścią Cie­bie, bo „per­fu­my (..) są jak wia­do­mo­ści, któ­rą chce się prze­ka­zać. Nie potrze­ba do tego żad­ne­go języ­ka. Moż­na być głu­cho­nie­mym, moż­na być z innej cywi­li­za­cji, a i tak rozu­mie się tę wia­do­mość. W per­fu­mach jest jakiś irra­cjo­nal­ny, tajem­ni­czy ele­ment” – Janusz Leon Wiśniew­ski.

 

Więcej