NewsroomUroda

Wiosenne zapachy

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok
Zdję­cia: sephora.pl, douglas.pl, pinterest.com

Daisy_marc-jacobs_campaign

Nic nie poprawi bardziej humoru niż owocowo-kwiatowe nuty zamknięte w pięknych, wiosennych flakonach.

 Marc Jacobs Daisy Eau So Fresh

Marc Jacobs po raz kolej­ny udo­wod­nił, że try­ska mło­do­ścią podob­nie jak Daisy Eau So Fresh. Naj­now­sza owo­co­wo-kwia­to­wa kom­po­zy­cja jest peł­na tem­pe­ra­men­tu i deli­kat­nych nut mali­ny, dzi­kiej róży i śliw­ki. Pudro­wa inter­pre­ta­cja pierw­sze­go fla­ko­nu Daisy przy­po­mi­na, że wio­sna jest tuż, tuż.

 Dolce & Gabbana Dolce

Bia­ły Ama­ry­lis, po któ­ry się­gnął duet Dolce & Gab­ba­na, został wyko­rzy­sta­ny w per­fu­miar­stwie po raz pierw­szy. Kwiat z Połu­dnio­wej Afry­ki uzu­peł­nił kom­po­zy­cję zło­żo­ną z bia­łej lilii wod­nej i bia­łe­go żon­ki­la. Dla rów­no­wa­gi w Dolce znaj­dzie­my rów­nież piż­mo­we nuty i akcen­ty Cash­me­ra­nu. Począt­ko­wy żywy zapach nero­li i kwia­tu papa­ja z cza­sem zamie­nia się w zmy­sło­wy ton lek­kich drzew i przy­praw korzen­nych.

 Roberto Cavalli Paradiso

Rober­to Caval­li czer­pie inspi­ra­cje z kra­jo­bra­zu wło­skie­go wybrze­ża Morza Śród­ziem­ne­go. Razem z Para­di­so prze­no­si­my się do raju pach­ną­ce­go ber­ga­mot­ką, poma­rań­czą, jaśmi­nem, cypry­sem i lim­bą. Cała kom­po­zy­cja jest bar­dzo zmy­sło­wa i kwia­to­wa – esen­cja praw­dzi­we­go lata.

 Versace Eros Pour Femme

Eros Pour Fem­me jest dopeł­nie­niem męskie­go zapa­chu Ver­sa­ce z 2012 roku. Nuty cytry­ny, ber­ga­mot­ki, gra­na­tu, jaśmi­nu i piwo­nii są hoł­dem dla grec­kich bogów. Nie zabra­kło rów­nież zapa­chu drze­wa san­da­ło­we­go i piż­ma. Pozła­ca­ny fla­kon to wcie­le­nie kobie­cej siły. Nawet na kor­ku wygra­we­ro­wa­no cha­rak­te­ry­stycz­ną gło­wę medu­zy.

 Elie Saab Elie Saab Le Parfum

Per­fu­my Elie Saab to słod­kie połą­cze­nie owo­ców i kwia­tów z naj­lep­szy­mi nuta­mi gou­r­mand. La Par­fum, stwo­rzo­ne przez per­fu­mia­rza Fran­ci­sa Kurk­djia­na, pach­ną figą, man­da­ryn­ką, kwia­tem poma­rań­czy, jaśmi­nem i cedrem. Inten­syw­na woń, zamknię­ta w pięk­nej błę­kit­nej bute­lecz­ce, przy­wo­dzi na myśl mor­ską bry­zę.

 Chanel Chance Eau Fraîche

Chan­ce Eau Fra­îche to musu­ją­co-kwia­to­wa eks­plo­zja szczę­ścia zamknię­ta w mini­ma­li­stycz­nym okrą­głym fla­ko­nie. Zapach Cha­nel kry­je w sobie peł­nię fan­ta­zji i świe­żo­ści. Zawie­ra kobie­cy jaśmin, świe­żą cytry­nę i inten­syw­ne drew­no teko­we, któ­re razem gwa­ran­tu­ją nie­spo­dzie­wa­ny wybuch… lek­ko­ści.

 Burberry Brit Rhythm Woman Floral

Pudro­wy fla­kon Brit Rhy­thm Woman Flo­ral odzwier­cie­dla jego pudro­wo-kwia­to­wą kom­po­zy­cję. Bur­ber­ry posta­wi­ło na kla­sycz­ne opa­ko­wa­nie, któ­re skry­wa w sobie połą­cze­nie kobie­cej zmy­sło­wo­ści wzbo­ga­co­nej owo­co­wą nutą. Jest prze­ci­wień­stwem ener­gicz­ne­go i roc­ko­we­go zapa­chu Brit Rhy­thm Woman.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Siła kobiet - Chanel Métiers d’Art 2020/21

Wejdź do nie­zwy­kłe­go świa­ta Kró­lo­wej Fran­cji – Kata­rzy­ny Medy­cej­skiej, sil­nej kobie­ty o ogrom­nym wpły­wie na poli­ty­kę, któ­ra jed­no­cze­śnie nad wszyst­ko fascy­no­wa­ła się kul­tu­rą i sztu­ką – zwłasz­cza archi­tek­tu­rą. Naj­now­sza kolek­cja Cha­nel Métiers d’art 2020/21 stwo­rzo­na…
Więcej
Uroda

Kojący rytuał odnowy - Chanel Le Lift Crème de Nuit

Nasza skó­ra per­ma­nent­nie nara­żo­na jest na stres i cięż­ko nam zna­leźć chwi­lę, aby kom­plek­so­wo o nią zadbać. Tym­cza­sem, pro­li­fe­ra­cja komó­rek swój szczyt osią­ga w nocy, kie­dy jej odno­wa jest 25 razy bar­dziej aktyw­na niż w…
Więcej
MakijażUroda

Wszystkie odcienie różu - Chanel na jesień - zima 2020 

Coco Cha­nel nie­mal od zawsze powta­rza­ła, że pięk­no zaczy­na się w momen­cie, gdy zde­cy­du­jesz się być sobą. Zmie­nia­ją­ce się obli­cze kobie­co­ści Gabriel­le rozu­mia­ła aż za dobrze – jako jed­na z nie­wie­lu zro­bi­ła  bowiem o wie­le…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *