Zagraj w „matkot” rakietami z metką Isabel Marant

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: vogue.fr

R4

Słyn­na fran­cu­ska kre­ator­ka mody Isa­bel Marant po raz kolej­ny udo­wad­nia, że jej talent do pro­jek­to­wa­nia nie jed­no imię ma! Tym razem nie mamy na myśli żad­nej nowej kolek­cji ubrań czy dodat­ków, a … rakie­ty do gry w izra­el­ski sport naro­do­wy o nazwie „mat­kot”. Sport ten pole­ga na moż­li­wie naj­dłuż­szej wymia­nie podań pomię­dzy dwój­ką gra­czy odbi­ja­ją­cych pił­kę nie­wiel­ki­mi rakiet­ka­mi. Dys­cy­pli­na szcze­gól­nie pręż­nie roz­wi­ja się na śród­ziem­no­mor­skich pla­żach w okre­sie let­nim.
Od maja w sprze­da­ży dostęp­na będzie limi­to­wa­na seria 150 rakie­tek ze skó­rza­ny­mi uchwy­ta­mi, do któ­rych dołą­czo­ne są nie­bie­sko-bia­ło-czer­wo­ne wstą­żecz­ki – sym­bol mar­ki Heri­ta­ge Paris, z któ­rą Isa­bel Marant stwo­rzy­ła tę kolek­cję. Cena zesta­wu do gry to 220 euro.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy