ModaNewsroom

Zagraj w „matkot” rakietami z metką Isabel Marant

Tekst: Anna Jankowska
Zdję­cia: vogue.fr

R4

Słyn­na fran­cu­ska kre­ator­ka mody Isa­bel Marant po raz kolej­ny udo­wad­nia, że jej talent do pro­jek­to­wa­nia nie jed­no imię ma! Tym razem nie mamy na myśli żad­nej nowej kolek­cji ubrań czy dodat­ków, a … rakie­ty do gry w izra­el­ski sport naro­do­wy o nazwie „mat­kot”. Sport ten pole­ga na moż­li­wie naj­dłuż­szej wymia­nie podań pomię­dzy dwój­ką gra­czy odbi­ja­ją­cych pił­kę nie­wiel­ki­mi rakiet­ka­mi. Dys­cy­pli­na szcze­gól­nie pręż­nie roz­wi­ja się na śród­ziem­no­mor­skich pla­żach w okre­sie letnim.
Od maja w sprze­da­ży dostęp­na będzie limi­to­wa­na seria 150 rakie­tek ze skó­rza­ny­mi uchwy­ta­mi, do któ­rych dołą­czo­ne są nie­bie­sko-bia­ło-czer­wo­ne wstą­żecz­ki – sym­bol mar­ki Heri­ta­ge Paris, z któ­rą Isa­bel Marant stwo­rzy­ła tę kolek­cję. Cena zesta­wu do gry to 220 euro.

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Related posts
  NewsroomUroda

  JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

  Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skóra…
  Więcej
  Wydarzenia

  Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

  Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne prezenty…
  Więcej
  ModaNewsroom

  Personalizacja, czyli zaskakująca strategia Louis Vuitton

  Jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek na świe­cie, syno­nim luk­su­su, fran­cu­ski dom mody Louis Vuit­ton posta­no­wił wyjść na prze­ciw ocze­ki­wa­niom swo­ich klie­n­tów- wła­śnie wpro­wa­dził rewo­lu­cyj­ne roz­wią­za­nie dają­ce moż­li­wość mody­fi­ka­cji naj­słyn­niej­szych mode­li toreb, a całość zapo­wia­da niezwykle…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *