ModaTrendy

WYBIERAMY STRÓJ KĄPIELOWY NA LATO 2016

WYBIERAMY STRÓJ KĄPIELOWY NA LATO

Naj­le­piej mieć 2 kostiu­my kąpie­lo­we: 1 bazo­wy, kla­sycz­ny i pasu­ją­cy do Two­je­go typu syl­wet­ki, 2 nie­co sza­lo­ny z fan­ta­zyj­nym ele­men­tem bądź po pro­stu przy­po­mi­na­ją­cy kre­ację! Dzi­siej­sze kostiu­my stwa­rza­ją set­ki moż­li­wo­ści do wyróż­nie­nia się na plaży.

  1. Kla­sycz­ny kostium kąpielowy

Biki­ni w sty­lu retro, w kwie­ci­ste moty­wy, gro­chy, paski… 

Taki kostium jest mak­sy­mal­nie kobie­cy, nigdy nie wyj­dzie z mody, więc przy­słu­ży Ci na nie­jed­no lato. Wzo­ry odmło­dzą i pod­kre­ślą Twój tem­pe­ra­ment! Sty­li­sty­ka nawią­zu­je do lat 50’ i 60’ XX wie­ku, kie­dy to iko­na­mi fil­mu i seks­bom­ba­mi były gwiaz­da Hol­ly­wo­od Mari­lyn Mon­roe i fran­cu­ska legen­da Bri­git­te Bar­dot. Kwie­ci­ste wzo­ry przy­wo­dzą na myśl malow­ni­czy kra­jo­braz Włoch. Kostium kąpie­lo­wy w gro­chy, zwłasz­cza czar­no- bia­łe to kla­sy­ka. Paski nawią­zu­ją do mary­nar­skie­go szy­ku i Saint Tropez.

Naj­waż­niej­sze w wybo­rze kostiu­mu kąpie­lo­we­go jest dąże­nie do zacho­wa­nia pro­por­cji. Nie­za­leż­nie od tego czy jesteś szczu­pła czy nie. Pro­por­cjo­nal­ne cia­ło może być pocią­ga­ją­ce w każ­dym roz­mia­rze, dla­te­go war­to przy­mie­rzyć zarów­no sta­nik jak i majt­ki. Nie zawsze dopa­so­wa­na  góra i dół ozna­cza­ją iden­tycz­ny roz­miar. Czar­ny kostium wyszczu­pla (i uwa­ga! optycz­nie pomniej­sza roz­miar pier­si). Wska­za­ny jest manewr tym kolo­rem w miej­scach, któ­re wyma­ga­ją wysmu­kle­nia. Jeśli masz mały biust postaw na push-up, jeśli duży zre­zy­gnuj z usztyw­nień. Naj­waż­niej­sze, byś kupo­wa­ła na „tu i teraz”. Kostium to nie suk­nia ślub­na do któ­rej trze­ba schud­nąć. Masz fałd­ki na brzu­chu? Postaw na tan­ki­ni (koszul­ka na ramiącz­kach z kostiu­mem kąpie­lo­wym). Ewen­tu­al­nie wybierz dół z pod­wyż­szo­nym sta­nem w ciem­nym kolo­rze. Koniecz­nie gład­kie lub pio­no­we wzo­ry. Nigdy pozio­me! Drob­ny print też jest świet­ną alternatywą.

01 ASOS Gathered Deep Plunge Swimsuit €28.17ASOS €28.17

02 Beach Riot Deep V Plunge Swimsuit €157.74Beach Riot €157.74

03 h&m Kostium kąpielowy 99,90 PLNH&M 99,90 PLN

04 kappAhl 159,99 PLNKap­pAhl 159,99 PLN

06 h&m Kostium kąpielowy 139,90 PLNH&M 139,90 PLN

  1. Ory­gi­nal­ny i nowo­cze­sny kostium kąpielowy

Po kla­sy­ce, pora na sza­leń­stwo pla­żo­we. W 2016 roku mod­ne są roz­ma­ite kostiu­my kąpie­lo­we: mono­ki­ni, stro­je w geo­me­trycz­ne wzo­ry, spor­to­we i neo­no­we oraz z falbaną.

Dzię­ki nowo­cze­snym roz­wią­za­niom możesz sek­sow­nie wyglą­dać na pla­ży nie tyl­ko w biki­ni, ale rów­nież w mono­ki­ni. Jest to jed­no­czę­ścio­wy kostium kąpie­lo­wy, powy­ci­na­ny, tak że budzi emo­cje u męż­czyzn. Naj­waż­niej­sze, by wycię­cia eks­po­no­wa­ły te par­tie cia­ła z któ­rych jesteś zado­wo­lo­na. Zazwy­czaj znaj­du­ją się one po bokach w oko­li­cy talii bądź przy dekol­cie. Wiel­ki come back mono­ki­ni nastą­pił wraz z modą na optycz­nie wyszczu­pla­ją­ce sukien­ki. Oczy­wi­ście trik ten roz­prze­strze­nił się na modę plażową.

Stro­je kąpie­lo­we coraz czę­ściej przy­po­mi­na­ją wie­czo­ro­we kre­acje. Uzu­peł­nio­ne ozdob­ny­mi meta­lo­wy­mi apli­ka­cja­mi, z mak­sy­mal­nie głę­bo­kim dekol­tem w sty­lu sukien Miran­dy Kerr na czer­wo­ne dywany.

W 2016 roku, sza­le­nie mod­ne są geo­me­trycz­ne kształ­ty: kwa­dra­ty, koła, trój­ką­ty. Co powiesz na strój kąpie­lo­wy z głę­bo­kim wycię­ciem na wyso­ko­ści pier­si, zrów­no­wa­żo­ny pozio­my­mi ozdob­ny­mi taśma­mi tuż pod biu­stem? Nie trze­ba mieć wyobraź­ni prze­strzen­nej, by zro­zu­mieć jaki efekt „wow” wywo­łasz w nim na plaży.

Naj­więk­szy boom sezo­nu prze­ży­wa kostium kąpie­lo­wy w spor­to­wym sty­lu w neo­no­wym kolo­rze z suwa­kiem. Spra­wi, że będziesz wyglą­da­ła ener­ge­tycz­nie i świe­żo. Jest to model pole­ca­ny zwłasz­cza kobie­tom o ape­tycz­nych bądź szczu­płych syl­wet­kach. Wia­do­mo, że kolor przy­cią­ga wzrok, dla­te­go S.O.S. jeśli chcesz ukryć co nie­co. Wów­czas  w miej­sce rześ­kich barw, postaw na gra­nat. Dla kobiet pew­nych sie­bie i mak­sy­mal­nie prze­bo­jo­wych, pole­ca­my kostium w wer­sji „koszy­kar­ki”. Od dzi­siaj możesz być zawo­do­wym gra­czem i pod­bić pla­żo­we sto­li­ce mody! Sznu­ro­wa­ny kostium na wyso­ko­ści biu­stu pięk­nie zaak­cen­tu­je jego linię i optycz­nie wyszczu­pli, o ile „sznu­rów­ka” będzie się­ga­ła nisko…

Jeśli cenisz kobie­cość, fan­ta­zyj­ne akcen­ty oraz masz mały biust, wybierz kostium w słod­kim kolo­rze z fal­ba­ną na wyso­ko­ści dekol­tu. Akcent ten optycz­nie powięk­szy pier­si i doda Ci niewinności.

05 Majestic Yankees Swimsuit €56.34Maje­stic €56.34

 07 Mara Hoffman Starbasket Knot Front Swimsuit €343.65Mara Hof­f­man €343.65

08 Monki Pink Swimsuit €35.21Mon­ki €35.21

09 Zara HALTER NECK SWIMSUIT 99.90 PLNZara 99.90 PLN

Pamię­taj, że każ­dą pla­żo­wą sty­li­za­cję war­to uzu­peł­nić biżu­te­rią, któ­ra pod­krę­ci Twój waka­cyj­ny look! Nawet tę spor­to­wą. Dla­te­go sprin­tem bie­gnij po swój ide­al­ny strój, bo na szczę­ście cza­sy, kie­dy biki­ni było zaka­za­ne, a 1‑częściowy kostium asek­su­al­ny ode­szły w zapo­mnie­nie.

Tekst: Ilo­na Jaworska
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

For Vers-24, Warsaw

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaMust have

Stroje kąpielowe, które pokochasz tego lata

Tego­rocz­ne lato z pew­no­ścią będzie inne, niż dotych­cza­so­we. Być może nie pla­nu­je­cie w tym roku dale­kich, tro­pi­kal­nych woja­ży – nie ozna­cza to jed­nak, że musi­my rezy­gno­wać ze stro­jów kąpie­lo­wych. Te, bez wzglę­du na to, czy…
Więcej
ModaMust havePolecane

10 rzeczy polskich marek, które musisz mieć w tym sezonie

Jesz­cze kil­ka dobrych lat temu nikt nie śmiał by nawet pomy­śleć, że Pol­ska moda znaj­dzie się na tak wyso­kim, świa­to­wym pozio­mie.  Mag­da Butrym, Chy­lak to nazwi­ska, któ­re zna­la­zły się na liście pre­sti­żo­we­go skle­pu inter­ne­to­we­go Net-a-porter,…
Więcej
ModaPolecaneTrendy

ROMANTYCZNE I W SEREK - KARDIGANY NA WIOSNĘ 2019

Okres przej­ścio­wy i wio­sna 2019 to dosko­na­ły moment na wyję­cie z sza­fy ulu­bio­ne­go, ponad­cza­so­we­go kar­di­ga­nu, któ­ry zawsze znaj­du­je miej­sce w sza­fie Fran­cu­zek. Jakie ma walo­ry roz­pi­na­ny swe­ter? Jest funk­cjo­nal­ny i wszech­stron­ny, bo zało­żysz go i…
Więcej