WYBIERAMY STRÓJ KĄPIELOWY NA LATO 2016

Kostium kąpie­lo­wy obec­nie znaj­du­je się na liście must pack każ­dej podróż­nej waliz­ki na let­nie wcza­sy. Kie­dyś ten ele­ment gar­de­ro­by budził wie­le kon­tro­wer­sji, zwłasz­cza w śro­do­wi­skach kato­lic­kich. Zabro­nio­ny do nosze­nia m.in. w Rio de Jane­iro! Oczy­wi­ście, nie bra­ko­wa­ło osób, któ­re „zgrze­szy­ły” i się­gnę­ły po ten zaka­za­ny owoc, a nale­ża­ły do nich: Bri­git­te Bar­dot w fil­mie i „Bóg stwo­rzył kobie­tę” oraz kolej­na dziew­czy­na Bon­da Hal­le Ber­ry w „Śmierć nadej­dzie jutro”. Na szczę­ście, dzię­ki tym non­kon­for­mist­kom, my może­my cie­szyć się roz­ma­ity­mi mode­la­mi kostiu­mów kąpie­lo­wych w 2016 roku bez naj­mniej­szych wyrzu­tów sumie­nia. Na jakie mode­le war­to szcze­gól­nie zwró­cić uwa­gę i jaki model jest odpo­wied­ni dla Two­jej syl­wet­ki? O tym prze­czy­tasz poni­żej!

Nowy lookbook Simple CP – Ready to Wear SUN!

Zobacz­cie nowy look­bo­ok mar­ki SIMPLE Cre­ati­ve Pro­ducts!

Torebki i akcesoria Mansur Gavriel

Man­sur Gavriel to sto­sun­ko­wo nowa nowo­jor­ska mar­ka, bo zało­żo­na przez Rachel Man­sur i Flo­ria­nę Gavriel w kwiet­niu 2012 roku i to wła­śnie Nowy Jork stał się na sta­łe bazą i sie­dzi­bą fir­my.

Wybieramy sukienkę na lato 2016

Nim zdą­ży­my się obej­rzeć odwie­dzi nas lato. Nasta­ną dni, pod­czas któ­rych z przy­jem­no­ścią będzie­my eks­po­no­wać muśnię­te opa­le­ni­zną nogi i ramio­na. By stwo­rzyć wokół sie­bie wyjąt­ko­wo sło­necz­ną aurę radzi­my zaopa­trzyć się w zachwy­ca­ją­cą sukien­kę, któ­ra w towa­rzy­stwie odpo­wied­nich dodat­ków dosko­na­le pod­kre­śli kobie­ce atu­ty. Jaki trend w szcze­gól­no­ści da wyraz tego­rocz­nym sty­li­za­cjom? Naszym zda­niem czas na zupeł­nie nowy, współ­cze­sny look w dwo­ja­kim wyda­niu.

Relacja z targów Warsaw Fashion Store

Pierw­sza edy­cja tar­gów War­saw Fashion Sto­re za nami! Dwa inten­syw­ne dni peł­ne modo­wych wra­żeń, spo­tkań z ludź­mi, któ­rych pasja i zaan­ga­żo­wa­nie budzi podziw i jak nic inne­go moty­wu­je do dzia­ła­nia. Po raz pierw­szy mie­li­ście tak­że oka­zję spo­tkać na żywo całą redak­cję Vers-24. W naszej stre­fie cze­ka­li­śmy na Was wita­jąc każ­de­go gościa kawą i cia­chem. Atrak­cji było jed­nak znacz­nie wię­cej.

ŚWIAT SZALONYCH MOŻLIWOŚCI Z TK MAXX

Już 23 mar­ca 2016 r. star­tu­je naj­now­sza, wio­sen­no-lenia kam­pa­nia mar­ki TK Maxx pod hasłem SZALONE MOŻLIWOŚCI, któ­ra zachę­ca klien­tów do poszu­ki­wa­nia tego co zaska­ku­ją­ce i nie­prze­wi­dy­wal­ne w świe­cie peł­nym prze­wi­dy­wal­no­ści. SZALONE MOŻLIWOŚCI TK Maxx odkry­wa­ją się wów­czas, gdy wcho­dząc do skle­pu po kon­kret­ny pro­dukt wycho­dzi­my z zupeł­nie innym, cał­ko­wi­cie nie­ocze­ki­wa­nym i zaska­ku­ją­cym. Moż­na odwie­dzić TK Maxx w poszu­ki­wa­niu szam­po­nu do wło­sów, a wyjść z peł­nym wypo­sa­że­niem nur­ka. Wystar­czy, że na zaku­py wybie­rze­my się z otwar­tym umy­słem.

Jesteś nieszczęśliwy? Idź na zakupy!

Tekst: Wio­let­ta Kuprow­ska Zdję­cia: modelinia.com Za okna­mi pierw­sze ozna­ki wio­sny, a w gło­wach lek­ki poszum nad­cho­dzą­ce­go cie­pła. Co to ozna­cza dla mody? Rewo­lu­cję! Cie­płe rze­czy z nie­skry­wa­ną…

Modny przewodnik po Mediolanie

Tekst: Julia Szuł­drzyń­ska Zdję­cia: melissabaileyillustration.co.uk, lovebrunchblog.com, pinterest.com ZAKUPY Medio­lan jest jed­ną ze świa­to­wych sto­lic mody. Ludzie z całe­go świa­ta przy­jeż­dża­ją tu na zaku­py. Wła­śnie tutaj sie­dzi­by mają jed­ni…

Weekendowy poradnik stylu

 Tekst: Anna Jan­kow­ska Wybór: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: net-a-porter.com, matchesfashion.com, polyvore.com, beller.pl, asos.com, woodmood.pl, loveloshop.pl, empik.pl, weekday.com, ikea.pl, thehut.com Zaku­py, rowe­ro­wa prze­jażdż­ka, impre­za albo po pro­stu leni­wy dzień w domu. W…

Uwaga: WYPRZEDAŻE

Autor: Anna Jan­kow­ska Wybór: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: mostrami.pl, showroom.pl, modaoperandi.com, zara.com, bershka.com, asos.com, polyvore.com, net-a-porter.com, oysho.com, massimodutti.com Wyprze­da­że w peł­ni, tem­pe­ra­tu­ra coraz wyż­sza, a ceny coraz niż­sze. Czy uda­ło Wam się zna­leźć wszyst­ko, na co…

Rio Summer Sportival – kolekcja plażowa marki 4F na sezon 2014

Ską­pa­ne w słoń­cu, zło­ci­ste pla­że i przej­rzy­ste wody oce­anu u wybrze­ży Bra­zy­lii są dla wie­lu urze­czy­wist­nie­niem marzeń, spor­tu i dobrej zaba­wy. Dla­te­go sta­ły się inspi­ra­cją…

Sposób na zakupy według Magdy Jagnickiej

Sezon let­nich wyprze­da­ży roz­po­czął się na dobre, ale czy niskie ceny to jedy­ny gwa­rant uda­nych zaku­pów? Sty­list­ka Mag­da­le­na Jagnic­ka pod­po­wia­da, jak odna­leźć się w miej­skiej…