ModaMust have

WISHBONE JESIEŃ – ZIMA 2016

Wnę­trza kli­ma­tycz­ne­go miesz­ka­nia w wiel­ko­miej­skim sty­lu to tło naj­now­szej sesji wize­run­ko­wej Wish­bo­ne. Mini­ma­li­stycz­na mar­ka biżu­te­rii jak zawsze zaska­ku­je wyczu­ciem sma­ku i wpi­su­je się z nowo­ścia­mi w obec­ne tren­dy. Sezon jesień- zima 2016 to deli­kat­ne bran­so­let­ki z supeł­kiem, moty­wem gwiaz­dek,  deli­kat­ne naszyj­ni­ki z ory­gi­nal­ny­mi zawiesz­ka­mi, sub­tel­ne kol­czy­ki i pier­scion­ki.

bizuteria-wishbone-jesien-zima-2016-2017

Ponad­to z oka­zji 3 uro­dzin mar­ka Wish­bo­ne wpro­wa­dzi­la nową kolek­cję Modern. Znaj­dzie­my w niej ele­ganc­kie for­my kol­czy­kow, oraz srebr­ne i pozla­ca­ne naszyj­ni­ki z sub­tel­ny­mi zakoń­cze­nia­mi opa­da­ja­cy­mi deli­kat­nie na dekolt.  Wszyst­ko per­fek­cyj­nie wykoń­czo­ne z naj­lep­szej jako­ści sre­bra i w naj­wyż­szej tech­no­lo­gii zło­ce­nia. W kolek­cji Wish­bo­ne nie zabra­kło rów­nież must have sezo­nu, czy­li kolek­cji Cho­ke­rów sty­li­zo­wa­nych na modę lat 90.

Fla­go­wym pro­duk­tem mar­ki jest kość Wish­bo­ne uzna­wa­na za tali­zman przy­no­szą­cy szczę­ście i pozy­tyw­ną ener­gię. Każ­dy egzem­plarz biżu­te­rii Wish­bo­ne jest pro­jek­to­wa­ny i wyko­ny­wa­ny jest ręcz­nie, co nada­je mu wyjąt­ko­wo­ści i spe­cjal­ne­go zna­cze­nia. Pro­duk­ty mar­ki pako­wa­ne są w ele­ganc­kie pude­łecz­ko prze­wią­za­ne ryp­so­wą wstąż­ką. Mar­ka bli­sko zwią­za­na jest z taki­mi nazwi­ska­mi jak Zuzan­na Bijoch, czy Emi­lia Nawa­rec­ka.

Wszyst­kie pro­duk­ty mar­ki wyko­na­ne są ze sre­bra oraz sre­bra zło­co­ne­go, pró­ba 925.

7bizuteria-wishbone-jesien-zima-2016-2017

2bizuteria-wishbone-jesien-zima-2016-2017

9bizuteria-wishbone-jesien-zima-2016-2017

4bizuteria-wishbone-jesien-zima-2016-2017

1bizuteria-wishbone-jesien-zima-2016-2017

FOTO: MIŁKA ŚWITALSKA/ OAT PHOTOGRAPHY
MODEL: WERONIKA SPYRKA / MADE BY MILK AGENCY
STYLE: DAGA SIERAŃSKA/ ZUZA KRASNODĘBSKA WISHBONE TEAM

Biżu­te­rię Wish­bo­ne moż­na kupić w skle­pie onli­ne www.wishbone.pl oraz w part­ner­skich buti­kach w całej Pol­sce.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust havePolecane

Przepiękna biżuteria na lato

Jeże­li do tej pory let­nia biżu­te­ria koja­rzy­ła Ci się wyłącz­nie z bran­so­let­ka­mi z let­nich obo­zów czy muszel­ka­mi, czas ją odcza­ro­wać, mimo, że biżu­te­ria z nimi powra­ca w tym sezo­nie. Tego lata biżu­te­ria weszła na zupeł­nie…
Więcej
ModaNewsroom

Wspomnienie lata, czyli kolekcja s/s 2019 Wishbone

Pol­ska mar­ka biżu­te­rii Wish­bo­ne dzię­ki naj­now­szej kam­pa­nii kolek­cji s/s 2019 zabie­ra nas gdzieś dale­ko, na piasz­czy­stą pla­żę, na myśl przy­wo­dząc słoń­ce, bez­tro­skę i dłu­gie, let­nie wie­czo­ry.      Nie­zwy­kle kobie­ca, a jed­no­cze­śnie deli­kat­na i ponad­cza­so­wa…
Więcej
Styl życia

Christmas Gift Guide: Biżuteria Agata Bieleń

Pro­sto­ta, mini­ma­lizm i geo­me­trycz­ne for­my, to jej znak roz­po­znaw­czy, a moty­wem prze­wod­nim towa­rzy­szą­cym pro­jek­tant­ce przy two­rze­niu biżu­te­rii jest linia. Powsta­ją­ce od 6 lat kolek­cje są waria­cja­mi na jej temat – od zała­mań, trój­wy­mia­ro­wych form poprzez…
Więcej