Styl życia

Christmas Gift Guide: Biżuteria Agata Bieleń

Pro­sto­ta, mini­ma­lizm i geo­me­trycz­ne for­my, to jej znak roz­po­znaw­czy, a moty­wem prze­wod­nim towa­rzy­szą­cym pro­jek­tant­ce przy two­rze­niu biżu­te­rii jest linia. Powsta­ją­ce od 6 lat kolek­cje są waria­cja­mi na jej temat – od zała­mań, trój­wy­mia­ro­wych form poprzez…

Więcej
Styl życia

Christmas Gift Guide: Biżuteria rett frem

Pra­gniesz poda­ro­wać naj­bliż­szym w pre­zen­cie coś napraw­dę wyjąt­ko­we­go? Każ­dy ele­ment z kolek­cji rett frem to znacz­nie wię­cej niż tyl­ko mate­rial­ny przed­miot – biżu­te­ria zało­ży­ciel­ki mar­ki, Lau­ry Paw­li­kow­skiej, nie­sie za sobą ukry­tą histo­rię. Każ­da kolek­cja skry­wa…

Więcej
ModaMust have

WISHBONE JESIEŃ - ZIMA 2016

Wnę­trza kli­ma­tycz­ne­go miesz­ka­nia w wiel­ko­miej­skim sty­lu to tło naj­now­szej sesji wize­run­ko­wej Wish­bo­ne. Mini­ma­li­stycz­na mar­ka biżu­te­rii jak zawsze zaska­ku­je wyczu­ciem sma­ku i wpi­su­je się z nowo­ścia­mi w obec­ne tren­dy. Sezon jesień- zima 2016 to deli­kat­ne bran­so­let­ki…

Więcej
ModaNewsroom

BOHO - nowa kolekcja marki BELLER

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we Świat mody od kil­ku sezo­nów sza­le­je na punk­cie sty­lu boho, a w tym roku kolek­cję nim inspi­ro­wa­ną do swo­jej ofer­ty wpro­wa­dza mar­ka BELLER. BOHO to biżu­te­ria łączą­ca ponad­cza­so­wą ele­gan­cję ze sty­lo­wym luzem, non­sza­lan­cją w wer­sji vin­ta­ge…

Więcej