Intensywność i precyzja – Chanel Rouge Allure Camelia

Kame­lia – ulu­bio­ny kwiat Coco Cha­nel, łączą­cy w sobie natu­ral­ny urok, a jed­no­cze­śnie efek­tow­ny, któ­ry stał się tak­że sym­bo­lem fran­cu­skie­go domu mody, tym razem stal…

Desert dream – kolekcja Chanel wiosna-lato 2020 

Glo­bal­na dyrek­tor kre­atyw­na maki­ja­żu i pro­jek­tant­ka kolo­rów fran­cu­skie­go domu mody – Lucia Pica przy­zna­ła, że przy two­rze­niu naj­now­szej kolek­cji maki­ja­żu Cha­nel na wio­snę-lato 2020 poszu­ki­wa­ła…

Naturalny glow prosto z wybiegu Chanel 31 Rue Cambon Métiers d’art 2019/20

Naj­now­szy pokaz Cha­nel Métiers d’art 2019/20 to bez wąt­pie­nia jeden z naj­bar­dziej bły­sko­tli­wych poka­zów ostat­nie­go sezo­nu. Dyrek­tor kre­atyw­na maki­ja­żu fran­cu­skie­go domu mody – Lucia Pica…

Sentymentalny powrót do przeszłości, czyli Chanel Métiers d’art collection 2019/2020

Kon­se­kwent­nie każ­de­go grud­nia od 2002 roku fran­cu­ski dom mody pre­zen­tu­je kolek­cję poświę­co­ną modzie Métiers d’art i jest jedy­nie potwier­dze­niem ści­słych wię­zi łączą­cych ją z dyrek­to­rem…

Prezenty dla najbardziej wymagających kobiet – wybór Vers-24

Pre­zen­ty świą­tecz­ne to temat powra­ca­ją­cy nie­zmien­nie co roku. Co roku chce­my też unik­nąć przed­świą­tecz­nych zaku­pów w Wigi­lię. Po raz kolej­ny nasza redak­cja posta­no­wi­ła wybrać pre­zen­ty…

Produkty do pielęgnacji, które warto kupić na Black Friday – lista Indii 

Za kil­ka dni ostat­ni pią­tek mie­sią­ca, a to ozna­cza mnó­stwo dobrych oka­zji aby kupić to, cze­go tak napraw­dę potrze­bu­je­my –  Black Fri­day  to nie lada…

All I want is Chanel – świąteczna kolekcja biżuterii

Dom mody Cha­nel, aby uczy­nić świą­tecz­ny czas jesz­cze bar­dziej wyjąt­ko­wym pre­zen­tu­je naj­now­szą, spe­cjal­ną kolek­cję biżu­te­rii. Cométe & J12 to wyjąt­ko­we i kla­sycz­ne cera­micz­ne i sta­lo­we…

Chanel N°5 L’Eau – magia świąt w najnowszej kampanii kultowego zapachu

  Cha­nel wspól­nie z  Jean-Pau­lem Gou­de zapra­sza do wspól­ne­go cele­bro­wa­nia magii świąt. Wier­ny współ­pra­cow­nik fran­cu­skie­go domu mody od pra­wie trzy­dzie­stu lat za pomo­cą naj­now­szej kam­pa­nii…

Wyjątkowa mgiełka do włosów Gabrielle Chanel

Chcesz, by Twój uko­cha­ny zapach towa­rzy­szył Ci przez cały dzień? Dzię­ki wyjąt­ko­wej, deli­kat­nej mgieł­ce do wło­sów, któ­ra  prze­dłu­ża aurę zapa­chu Gabriel­le Cha­nel – to moż­li­we.…

ULTRA LE TEINT VELVET od Chanel – trwałe i naturalne wykończenie 

Do rodzi­ny gamy pod­kła­dów Cha­nel wła­śnie dołą­czył kolej­ny –  ULTRA LE TEINT VELVET, bo o nim mowa, to praw­dzi­wy pod­kład do zadań spe­cjal­nych. Jego sekret…

Duch carskiej Rosji w ekskluzywnej biżuterii Le Paris Russe de Chanel

Fran­cu­ski dom mody Cha­nel stwo­rzył wyjąt­ko­wą kolek­cja eks­klu­zyw­nej biżu­te­rii Le Paris Rus­se zain­spi­ro­wa­ne histo­rią, Rosją i samą Coco Cha­nel. Tak powsta­ły: The Muses, The Lovers,…

Najskuteczniejsze i najlepsze kremy do rąk od Chanel

Skó­ra dło­ni zwy­kle bar­dziej sucha i deli­kat­na niż skó­ra w innych miej­scach. Ratun­kiem dla dło­ni bez wąt­pie­nia są sil­nie odżyw­cze kre­my do rąk, któ­re nawil­ża­ją,…

Ile kosztują kosmetyki z najnowszej kolekcji Chanel?

Glo­bal Cre­ati­ve Makeup and Color Desi­gner domu mody Cha­nel – Lucia Pica tym razem posta­no­wi­ła zmie­nić zasa­dy i stwo­rzy­ła La Col­lec­tion Noir Et Blan­ce de…