Najlepsze kremy pod oczy

Cie­nie, prze­bar­wie­nia, opuch­nię­cia – skó­ra pod ocza­mi jest bar­dzo cien­ka, wraż­li­wa i szcze­gól­nie nara­żo­na na wszel­kie szko­dli­we dzia­ła­nia zewnętrz­ne, a ozna­ki upły­wa­ją­ce­go cza­su czy  stre­su…

Les Exclusifs de Chanel – 1957

Les Exc­lu­sifs de Cha­nel to linia skom­po­no­wa­nych z rzad­kich i wyszu­ka­nych skład­ni­ków zapa­chów, któ­re wyróż­nia­ją się wyjąt­ko­wym pięk­nem. Podró­że, spo­tka­nia, tka­ni­ny – każ­dy z nich…

Chanel Vision D’Asie: L’art du Detail Spring-Summer 2019 Beauty Collection

Naj­now­sza kolek­cja kosme­ty­ków do maki­ja­żu Cha­nel Vision D’Asie: L’art du Deta­il spring-sum­mer 2019. Czer­wień, kwia­ty wiśni i tęt­nią­ce życiem mia­sta – foto­gra­ficz­na podróż do Japo­nii…

Wykorzystaj swoją szansę z najnowszym zapachem Chanel Chance Eau Tendre

Naj­now­szy zapach z linii Cha­nel Chan­ce – woda per­fu­mo­wa­na Eau Ten­dre – to pew­ność sie­bie, kobie­cość a zara­zem czu­łość zamknię­ta w prze­pięk­nym fla­ko­nie. Inten­syw­ny, otu­la­ją­cy,…

Chanel Métiers D’art 2018/19

Od kie­dy w 2002 roku pierw­sza kolek­cja poświę­co­na rze­mio­słu domu mody Cha­nel ujrza­ła świa­tło dzien­ne, po Dal­las, Sal­zbur­gu, Rzy­mie, Pary­żu i Ham­bur­gu przy­szła pora, by…

Absolutnie wyjątkowe świąteczne prezenty dla Twoich bliskich

Już od poło­wy listo­pa­da ogar­nia nas świą­tecz­ny szał. Widzi­my dzie­siąt­ki kolo­ro­wych reklam w tele­wi­zji, sły­szy­my świą­tecz­ne pio­sen­ki w radiach i cen­trach han­dlo­­wych- wszyst­ko to nastra­ja…

Metaliczny blask i światło w najnowszej kolekcji beauty CHANEL LIBRE 2018

W naj­now­szej kolek­cji beau­ty Cha­nel kró­lu­je blask, będą­cy kwin­te­sen­cją mody i ele­gan­cji. Każ­dy z pro­duk­tów jest ści­śle zwią­za­ny ze świa­tem Cha­nel – tym razem Lucia…

CHANEL Fragrance & Beauty Boutique w Warszawie

CHANEL otwie­ra swój pierw­szy butik w Pol­sce, w Gale­rii Moko­tów w War­sza­wie. Wyjąt­ko­wy wystrój tego miej­sca, poświę­co­ne­go zapa­chom oraz pro­duk­tom do maki­ja­żu i pie­lę­gna­cji, na…

Eteryczna Penélope Cruz w kampanii Chanel Cruise 2018–2019

Hisz­pań­ska amba­sa­dor­ka fran­cu­skie­go domu mody Cha­nel sta­nę­ła przed obiek­ty­wem mistrza Lager­fel­da, sta­jąc się twa­rzą kam­pa­nii naj­now­szej kolek­cji Cru­ise 2018/19.  Ete­rycz­na Penélo­pe Cruz oży­wia a jed­no­cze­śnie…

Rajska plaża Chanel, czyli najnowsza kolekcja Ready-to-wear wiosna-lato 2019

Lazu­ro­we morze, błę­kit­ne nie­bo i piasz­czy­sta pla­ża – 2 paź­dzier­ni­ka Grand Pala­is za spra­wą Kar­la Lager­fel­da zamie­ni­ło się w raj­skie wybrze­że, tak bli­skie ser­cu Coco.…

Le Volume Revolution de Chanel – najnowsza mascara 3D od Chanel

Nie­zwy­kła magia, któ­ra powsta­je tuż po zacho­dzie słoń­ca. Noc, intry­gu­ją­ca tajem­ni­ca, gra świa­teł i inten­syw­ne kolo­ry – wszyst­ko to sta­ło się inspi­ra­cją naj­now­szej kolek­cji Cha­nel…

Redakcja Vers-24 poleca – kosmetyki, bez których nie możemy się obejść

Krem nawil­ża­ją­cy, szmin­ka, serum, pod­kład – pomi­mo tego, że two­rzy­my jeden zespół, wszyst­kie się od sie­bie róż­ni­my, a każ­da z nas ma swo­je ulu­bio­ne kosme­ty­ki,…

Le mat de Chanel – barwy jesieni w najnowszej kolekcji jesień-zima 2018 kosmetyków do makijażu

Jesie­nią zapo­mi­na­my na chwi­lę o bły­sku (może za wyjąt­kiem świe­tli­stej, wypo­czę­tej cery) i w maki­ja­żu sta­wia­my na przy­ga­szo­ne, sto­no­wa­ne i mato­we odcie­nie. Naprze­ciw naszym ocze­ki­wa­niom…