UNETUI. Nowy must have trendsetterki

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia: style.com

UNETUI_bags

Akce­so­ria na indy­wi­du­al­ne zamó­wie­nie? W XXI wie­ku to już nie nowość, ale te pro­jek­ty są nad­zwy­czaj nowa­tor­skie. UNETUI to pierw­sze toreb­ki wyko­na­ne z tak nie­ty­po­wych mate­ria­łów, jak: maci­ca per­ło­wa, chrząst­ki ryb, egzo­tycz­ne drew­no oraz bar­dziej stan­dar­do­wych – krysz­ta­łów Sva­ro­vskie­go czy kamie­ni szla­chet­nych. Toreb­ki inspi­ro­wa­ne kla­sycz­ny­mi mode­la­mi puz­de­rek są wykoń­czo­ne zło­tem, mają wymien­ne łań­cusz­ki oraz klam­ry, co czy­ni z nich ory­gi­nal­ne pro­jek­ty stwo­rzo­ne z myślą o klient­kach zami­ło­wa­nych w sper­so­na­li­zo­wa­nych dodat­kach.

Ceny tych mini dzieł sztu­ki zaczy­na­ją się od 685 euro. Pro­duk­ty będą dostęp­ne w sprze­da­ży jesie­nią 2014 roku.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy