NewsroomUrodaVers24 favorites

 Twoja skóra może więcej!

Skóra niesie w sobie niesamowity potencjał – mimo tego, że na każdą z jej komórek działają procesy starzenia się, to odpowiednio ją wzmacniając, możemy mieć wpływ na zachowanie młodego wyglądu na lata. Kluczem do sukcesu jest staranna pielęgnacja. O tym, jak zachować kapitał młodości skóry na dłużej opowiada Malwina Zasada, Training Manager i ekspert francuskiej marki dermokosmetyków Institut Esthederm.

Institut Esthederm

Na wygląd naszej skó­ry pra­cu­je­my lata­mi. Brak odpo­wied­niej pie­lę­gna­cji, czy­li np. dokład­ne­go oczysz­cza­nia lub odży­wia­nia cery spra­wia, że sta­je się ona mato­wa, sza­ra, szyb­ciej poja­wia­ją się na niej zmarszcz­ki. W życiu codzien­nym rów­nież zanie­czysz­cze­nia, stres, wyso­kie i niskie tem­pe­ra­tu­ry oraz zmia­ny hor­mo­nal­ne, zakłó­ca­ją natu­ral­ną aktyw­ność komó­rek skó­ry. – Zabu­rze­nie rów­no­wa­gi skut­ku­je odwod­nie­niem, ścią­gnię­ciem, uczu­ciem dys­kom­for­tu i utra­tą bla­sku skó­ry. Zdol­ność skó­ry i pobu­dze­nie jej mecha­ni­zmów do dyna­micz­ne­go i samo­dziel­ne­go nawil­ża­nia jest zatem nie­zwy­kle waż­na, jeśli chce­my zacho­wać mło­dość na dłu­żej. Gwa­ran­cję opty­mal­nych rezul­ta­tów zapew­nia nam pie­lę­gna­cja, któ­ra opie­ra się na głę­bo­kim oczysz­cza­niu skó­ry, wzmoc­nie­niu, toni­za­cji, ener­ge­ty­za­cji, dobra­niu wła­ści­wej pie­lę­gna­cji: serum, kre­mu, żelu oraz ochro­nie bio­lo­gicz­nej przed czyn­ni­ka­mi śro­do­wi­sko­wy­mi – tłu­ma­czy Mal­wi­na Zasa­da. 

Spo­wol­nić upły­wa­ją­cy czas

Tak napraw­dę codzien­na pie­lę­gna­cja słu­ży pre­wen­cji oznak sta­rze­nia się skó­ry. – Może­my wydo­by­wać jej dosko­na­ły poten­cjał poprzez wzmoc­nie­nie pod­sta­wo­wych jej funk­cji oraz zapew­nie­nie ochro­ny przed czyn­ni­ka­mi śro­do­wi­sko­wy­mi – tłu­ma­czy eks­pert. – Pro­fe­sjo­nal­ne kosme­ty­ki zapew­nia­ją opty­ma­li­za­cję wchła­nia­nia skład­ni­ków aktyw­nych w głąb skó­ry. A mecha­ni­zmy ich dzia­ła­nia opty­ma­li­zu­ją natu­ral­ne pro­ce­sy, przy­czy­nia­jąc się w ten spo­sób do dłu­go­trwa­łe­go „tre­nin­gu“ skó­ry – doda­je. Stąd też filo­zo­fia zacho­wa­nia kapi­ta­łu mło­do­ści skó­ry, któ­ra cechu­je kosme­ty­ki mar­ki Insti­tut Esthe­derm, na czym pole­ga? – To przede wszyst­kim wzmoc­nie­nie jej natu­ral­nych, bio­lo­gicz­nych mecha­ni­zmów funk­cjo­no­wa­nia. Trak­tu­je­my skó­rę jak natu­ral­ny, sta­le zmie­nia­ją­cy się eko­sys­tem, któ­ry reagu­je na oto­cze­nie i dosto­so­wu­je się do jego zmie­nia­ją­cych warun­ków. Mówiąc o zacho­wa­niu kapi­ta­łu mło­do­ści skó­ry mówi­my o zacho­wa­niu jej natu­ral­nych zaso­bów i sty­mu­la­cji jej bio­lo­gicz­nych mecha­ni­zmów, aby zapo­bie­gać przed­wcze­sne­mu sta­rze­niu się i kory­go­wać już powsta­łe jego ozna­ki – mówi Mal­wi­na Zasa­da. Tak wszech­stron­ne podej­ście spra­wia, że skó­ra może wyko­rzy­stać swo­je natu­ral­ne zaso­by i pozo­stać młod­sza na dłu­żej.

Dzia­ła­nie na co dzień

Jakie kosme­ty­ki zatem wybie­rać, aby na dłu­żej cie­szyć się dobrą kon­dy­cją skó­ry? Przede wszyst­kim te, któ­re mają boga­ty i cen­ny skład. – Każ­dy kosme­tyk skła­da się śred­nio w 70% z wody, nato­miast Insti­tut Esthe­derm czer­piąc inspi­ra­cję z wody znaj­du­ją­cej się w komór­kach ludz­kiej skó­ry stwo­rzył opa­ten­to­wa­ną Wodę Komór­ko­wą Cel­lu­lar Water, któ­ra jest praw­dzi­wie dzia­ła­ją­cym, aktyw­nym, wyso­ko przy­swa­jal­nym skład­ni­kiem. Jej uni­ka­to­wy skład, poma­ga zacho­wać zdro­wie komó­rek, zwięk­sza ich wital­ność i zapo­bie­ga sta­rze­niu się skó­ry – wyja­śnia eks­pert. Na co dzień war­to więc sto­so­wać mgieł­kę Cel­lu­lar Water Mist, któ­ra nada­je skó­rze bla­sku i odświe­ża ją. Uży­wa­na regu­lar­nie zwięk­sza sku­tecz­ność wszyst­kich sto­so­wa­nych póź­niej kosme­ty­ków pie­lę­gna­cyj­nych. 

W domo­wym zaci­szu nie­zbęd­na będzie rów­nież ochro­na anty­ok­sy­da­cyj­na. – Zapew­ni ją Cel­lu­lar Water Fresh Moistu­ri­zing Gel, czy­li ener­ge­ty­zu­ją­co-nawil­ża­ją­cy, lek­ki żel anty­ok­sy­da­cyj­ny. Kosme­tyk chro­ni przed zanie­czysz­cze­nia­mi i uszko­dze­nia­mi spo­wo­do­wa­ny­mi czyn­ni­ka­mi śro­do­wi­sko­wy­mi. Two­rzy nie­wi­docz­ny film na skó­rze, zatrzy­mu­je zanie­czysz­cze­nia oraz redu­ku­je wol­ne rod­ni­ki. Zawar­ty w nim Patent AGUAPORIN, zwięk­sza aktyw­ność komó­rek poprzez popra­wę cyr­ku­la­cji wody, sty­mu­la­cję eks­pre­sji akwa­po­ryn w naskór­ku, reak­ty­wu­jąc natu­ral­ne pro­ce­sy nawil­że­nia. Ponad­to obec­ność skład­ni­ków wią­żą­cych wodę w naskór­ku zapo­bie­ga odwod­nie­niu, któ­re czę­sto jest wyni­kiem nie­pra­wi­dło­wo pro­wa­dzo­nej pie­lę­gna­cji – wyja­śnia Mal­wi­na Zasa­da. – Takie wyjąt­ko­we połą­cze­nie głę­bo­kie­go nawil­że­nia, anty­ok­sy­da­cji oraz sty­mu­la­cji ener­gii komór­ko­wej jest źró­dłem odno­wy skó­ry każ­de­go dnia – doda­je. 

Institut Esthederm CELLULAR WATER FRESH MOISTURIZING GEL

Insti­tut Esthe­derm CELLULAR WATER FRESH MOISTURIZING GEL

CELLULAR WATER FRESH MOISTURIZING GEL
Ener­ge­ty­zu­ją­co-nawil­ża­ją­cy, lek­ki żel anty­ok­sy­da­cyj­ny do każ­de­go rodza­ju skó­ry.
50ml/159 zł

CELLULAR WATER MIST 100ML INSTITUT ESTHEDERM

Insti­tut Esthe­derm CELLULAR WATER MIST 100ML

CELLULAR WATER MIST
Woda komór­ko­wa o dzia­ła­niu nawil­ża­ją­cym, anty­ok­sy­da­cyj­nym i ener­ge­ty­zu­ją­cym
100 ml/89 zł

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Płyn micelarny - sprawdź, czy używasz go w poprawny sposób

Płyn mice­lar­ny to kosme­tycz­na zdo­bycz XXI wie­ku. To naj­ła­twiej­szy i naj­szyb­szy spo­sób pozby­wa­nia się maki­ja­żu z twa­rzy. Jest jed­nak pewien błąd, któ­ry popeł­nia wie­le osób w związ­ku ze sto­so­wa­niem pły­nu mice­lar­ne­go. Bez pie­cze­nia, bez pocie­ra,…
Więcej
NewsroomUrodaVers24 favorites

Kosmetyki z witaminami, sprawdź jakie powinnaś wybrać!

Śmia­ło moż­na rzec, że wita­mi­ny od pew­ne­go cza­su są „naj­mod­niej­szy­mi” skład­ni­ka­mi kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji. Z pew­no­ścią dosko­na­le zna­cie ich dzia­ła­nie na orga­nizm, ale czy zna­cie też ich wpływ na skó­rę? Jak to tak wła­ści­wie jest…
Więcej
UrodaVers24 favorites

Zestawy świąteczne - Bioderma, Institut Esthederm

Nie zawsze jeste­śmy prze­ko­na­ni do zesta­wów świą­tecz­nych i zwy­kle sami woli­my dobrać bli­skim odpo­wied­nie pre­zen­ty. Tym­cza­sem w skle­pach i buti­kach aż roi się od zesta­wów świą­tecz­nych: peł­nych kosme­ty­ków do maki­ja­żu, akce­so­riów czy kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji.…
Więcej