UrodaVers24 favorites

Płyn micelarny – sprawdź, czy używasz go w poprawny sposób

Płyn micelarny to kosmetyczna zdobycz XXI wieku. To najłatwiejszy i najszybszy sposób pozbywania się makijażu z twarzy. Jest jednak pewien błąd, który popełnia wiele osób w związku ze stosowaniem płynu micelarnego.

Płyn micelarny - sprawdź, czy używasz go w poprawny sposób

La Roche-Posay płyn mice­lar­ny, CHANEL płyn mice­lar­ny, Insti­tut Esthe­derm płyn mice­lar­ny, Bio­der­ma płyn mice­lar­ny, Cau­da­lie płyn mice­lar­ny, Cera­ve płyn mice­lar­ny, NUXE płyn mice­lar­ny.

Bez pie­cze­nia, bez pocie­ra, bez moc­ne­go, sztucz­ne­go zapa­chu – tak wła­śnie koja­rzy nam się codzien­ne sto­so­wa­nie ‘mice­la­ra’ na twarz. To jedy­ny kosme­tyk, któ­rym oczysz­czasz twarz? A może uży­wasz pły­nu mice­lar­ne­go wymien­nie z toni­kiem?

Płyn mice­lar­ny – co to jest?

Płyn mice­lar­ny swo­je wła­ści­wo­ści zawdzię­cza mice­lom – te drob­ne czą­stecz­ki przy­cią­ga­ją do sie­bie zanie­czysz­cze­nia i szyb­ko je roz­pusz­cza­ją. Dzię­ki temu pły­ny mice­lar­ne dzia­ła­ją jak oczysz­cza­ją­ce mlecz­ka, jed­nak mają o wie­le wygod­niej­szą, wod­ną for­mu­łę. Uczu­cie czy­sto­ści po zasto­so­wa­niu pły­nu mice­lar­ne­go jest nie­po­rów­ny­wal­ne do zasto­so­wa­nia innych kosme­ty­ków do dema­ki­ja­żu.

Pro­du­cen­ci pły­nów mice­lar­nych zapew­nia­ją, że ich pro­duk­ty są bez­piecz­ne dla skó­ry i oczu, usu­wa­ją zarów­no maki­jaż jak i wszel­kie zanie­czysz­cze­nia, przy tym nie podraż­nia­jąc i nie pozo­sta­wia­jąc uczu­cia lep­ko­ści czy sucho­ści.

Z tego powo­du wie­le osób oczysz­cza twarz jedy­nie za pomo­cą pły­nu mice­lar­ne­go, do cze­go zresz­tą rów­nie czę­sto zachę­ca­ją ety­kie­ty na opa­ko­wa­niach pro­duk­tu. 

Płyn mice­lar­ny – jak go popraw­nie sto­so­wać?

Cera po zasto­so­wa­niu pły­nu mice­lar­ne­go jest oczysz­czo­na, ale wyma­ga jesz­cze umy­cia żelem lub pian­ką, albo cho­ciaż zmy­cia kosme­ty­ku wodą. 

Dla­cze­go? Z dwóch powo­dów: Po pierw­sze o wie­le czyst­sza będzie nasza skó­ra, jeśli oczy­ści­my ją dwu­eta­po­wo. Nie bez powo­du tak bar­dzo pole­ca­na jest meto­da, w któ­rej naj­pierw nakła­da­my na twarz olej, a następ­nie myje­my ją pian­ką, bądź żelem na bazie wody. W ten spo­sób mamy pew­ność, że skó­ra jest w stu pro­cen­tach oczysz­czo­na. 

Dru­gi powód to fakt, że w pły­nach mice­lar­nych, oprócz wody i mice­li znaj­dzie­my tak­że sub­stan­cje myją­ce, któ­re po pro­stu nale­ży zmyć z twa­rzy wodą.

War­to pamię­tać, że płyn mice­lar­ny to coś zupeł­nie inne­go niż tonik do twa­rzy. Choć wyglą­da podob­nie, ma zupeł­nie inne wła­ści­wo­ści. Dużym błę­dem w pie­lę­gna­cji jest sto­so­wa­nie pły­nu mice­lar­ne­go do prze­cie­ra­nia skó­ry twarz tuż po umy­ciu jej żelem, cho­ciaż­by ze wzglę­du na wspo­mnia­ne wcze­śniej sub­stan­cje powierzch­nio­wo czyn­ne. Tonik zaś przy­wra­ca skó­rze pra­wi­dło­we pH i to wła­śnie jego powin­ni­śmy sto­so­wać zawsze po umy­ciu twa­rzy.  

Tekst: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Siła kobiet - Chanel Métiers d’Art 2020/21

Wejdź do nie­zwy­kłe­go świa­ta Kró­lo­wej Fran­cji – Kata­rzy­ny Medy­cej­skiej, sil­nej kobie­ty o ogrom­nym wpły­wie na poli­ty­kę, któ­ra jed­no­cze­śnie nad wszyst­ko fascy­no­wa­ła się kul­tu­rą i sztu­ką – zwłasz­cza archi­tek­tu­rą. Naj­now­sza kolek­cja Cha­nel Métiers d’art 2020/21 stwo­rzo­na…
Więcej
Uroda

Kojący rytuał odnowy - Chanel Le Lift Crème de Nuit

Nasza skó­ra per­ma­nent­nie nara­żo­na jest na stres i cięż­ko nam zna­leźć chwi­lę, aby kom­plek­so­wo o nią zadbać. Tym­cza­sem, pro­li­fe­ra­cja komó­rek swój szczyt osią­ga w nocy, kie­dy jej odno­wa jest 25 razy bar­dziej aktyw­na niż w…
Więcej
MakijażUroda

Wszystkie odcienie różu - Chanel na jesień - zima 2020 

Coco Cha­nel nie­mal od zawsze powta­rza­ła, że pięk­no zaczy­na się w momen­cie, gdy zde­cy­du­jesz się być sobą. Zmie­nia­ją­ce się obli­cze kobie­co­ści Gabriel­le rozu­mia­ła aż za dobrze – jako jed­na z nie­wie­lu zro­bi­ła  bowiem o wie­le…
Więcej