MGIEŁKA TAK MOCNA JAK SERUM

MGIEŁKA Institut Esthederm

DZIAŁANIE

Insti­tut Esthe­derm, w opar­ciu o bada­nia labo­ra­to­ryj­ne stwo­rzył i opa­ten­to­wał mgieł­kę Cel­lu­lar Water Mist, 100% bio­mi­me­tycz­ną, inspi­ro­wa­ną wodą, natu­ral­nie wystę­pu­ją­cą w skó­rze. Woda ta ma wyso­kie powi­no­wac­two do wody w skó­rze, jest wzbo­ga­co­na o kwas hia­lu­ro­no­wy, pier­wiast­ki śla­do­we i nie­zbęd­ne mine­ra­ły.

Skład­ni­ki aktyw­ne:

  • PATENT CELLULAR WATER (sole mine­ral­ne, L‑karnozyna, nie­zbęd­ne mine­ra­ły i skład­ni­ki aktyw­ne, hipo­tau­ry­na, kwas cytry­no­wy) – odtwa­rza wła­ści­wo­ści wody natu­ral­nie znaj­du­ją­cej się w skó­rze. Zwięk­sza wital­ność komó­rek, zacho­wu­jąc mło­dy wygląd skó­ry. Wzmac­nia dzia­ła­nie innych pro­duk­tów i zabie­gów pie­lę­gna­cyj­nych.
  • KWAS HIALURONOWY – inten­syw­ne nawil­że­nie (booster nawil­że­nia)

DLA KOGO?

Dla każ­de­go typu skó­ry, nawet naj­bar­dziej wraż­li­wej.

REZULTATY

Nada­je skó­rze bla­sku, odświe­ża ją i przy­wra­ca jej zdro­wy wygląd. Prze­dłu­ża trwa­łość maki­ja­żu.

Zwięk­sza sku­tecz­ność dzia­ła­nia wszyst­kich sto­so­wa­nych póź­niej kosme­tycz­nych pro­duk­tów pie­lę­gna­cyj­nych.

JAK STOSOWAĆ?

Spry­skać twarz i dekolt (moż­na sto­so­wać tak­że na cia­ło) i pozo­sta­wić do wyschnię­cia. Sto­so­wać jako serum pod krem pie­lę­gna­cyj­ny lub jako utrwa­lacz maki­ja­żu. Może być uży­wa­ny o dowol­nej porze dnia, tak czę­sto jak to koniecz­ne.

POJEMNOŚĆ: 100 ml/89 zł

Dostęp­na w apte­kach i gabi­ne­tach kosme­tycz­nych.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy