UrodaVers24 favorites

Zestawy świąteczne – Bioderma, Institut Esthederm

Nie zawsze jesteśmy przekonani do zestawów świątecznych i zwykle sami wolimy dobrać bliskim odpowiednie prezenty. Tymczasem w sklepach i butikach aż roi się od zestawów świątecznych: pełnych kosmetyków do makijażu, akcesoriów czy kosmetyków do pielęgnacji. Gdzie znaleźć najpiękniejsze i najlepsze zestawy świąteczne?

zestawy świąteczne kosmetyków Bioderma i Institut Esthederm

Zesta­wy świą­tecz­ne kosme­ty­ków Bio­der­ma i Insti­tut Esthederm

Nie­za­wod­nym wybo­rem bez wąt­pie­nia będą zesta­wy świą­tecz­ne kosme­ty­ków Bio­der­ma i Insti­tut Esthe­derm. Spraw­dzo­ne, prze­ba­da­ne for­mu­ły i wyso­ka sku­tecz­ność to cechy, któ­re wyróż­nia­ją każ­dy z tych pro­duk­tów. Dzię­ki nim będzie­cie pew­ni, że oso­ba, któ­rą nimi obda­ru­je­cie będzie zado­wo­lo­na. Zesta­wy świą­tecz­ne mar­ki Bio­der­ma znaj­dzie­cie wyłącz­nie w dro­ge­riach Super­Pharm. To czte­ry zna­ko­mi­te zesta­wy prze­zna­czo­ne dla osób bory­ka­ją­cych się z róż­ny­mi pro­ble­ma­mi skó­ry. I tak zestaw dla uko­je­nia skó­ry suchej i odwod­nio­nej to zestaw pro­duk­tów prze­zna­czo­nych do codzien­ne­go oczysz­cza­nia. W jego skła­dzie znaj­dzie­my: Hydra­bio H20, czy­li nawil­ża­ją­cy płyn mice­lar­ny do oczysz­cza­nia twa­rzy i zmy­wa­nia maki­ja­żu oraz Ato­derm Huile de douche – nawil­ża­ją­cy ole­jek do kąpie­li i pod prysz­nic. W zesta­wie dla uko­je­nia skó­ry tłu­stej i mie­sza­nej znaj­dzie­cie płyn micr­lar­ny do oczysz­cza­nia twa­rzy i zmy­wa­nia maki­ja­żu Sébium H2O i Sébium Gel mous­sant  – anty­bak­te­ryj­ny żel do mycia twa­rzy. Dla uko­je­nia sko­ry wraż­li­wej ide­al­ny będzie zestaw, któ­ry zawie­ra płyn mice­lar­ny do oczysz­cza­nia twa­rzy i zmy­wa­nia maki­ja­żu Sen­si­bio H2O i koją­co – łago­dzą­cy żel oczysz­cza­ją­cy Sen­si­bio Gel Mous­sant o dzia­ła­niu nawil­ża­ją­cym. Cena za każ­dy z zesta­wów dla klien­tów dro­ge­rii to jedy­nie 79,90 zł. Dla bar­dziej wyma­ga­ją­cych ide­al­ny będzie spe­cjal­ny pro­gram pie­lę­gna­cyj­ny dla uko­je­nia sko­ry wraż­li­wej. Znaj­dzie­my w nim: płyn mice­lar­ny do oczysz­cza­nia twa­rzy i zmy­wa­nia maki­ja­żu Sen­si­bio H2O, Sen­si­bio AR aktyw­ny krem do skó­ry z pro­ble­ma­mi naczyn­ko­wy­mi oraz Sen­si­bio Eye – kre­mo­wy  żel pod oczy. Cena zesta­wu dla klien­tów Super­Pharm to 149,90 zł. Co wię­cej, praw­dzi­wy best­sel­ler na świe­cie w oczysz­cza­niu twa­rzy i zmy­wa­niu maki­ja­żu – Sen­si­bio H2O dostęp­ny jest w cenie 59,99 zł.

Kosme­ty­ki mar­ki Insti­tut Esthe­derm to kli­nicz­nie prze­ba­da­ne i sku­tecz­ne pro­duk­ty dla naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych. Dostęp­ne są w apte­kach sta­cjo­nar­nych i inter­ne­to­wych, np. topestetic.pl. Mar­ka pro­po­nu­je w tym roku 3 wyjąt­ko­we zesta­wy. W zesta­wie spek­ta­ku­lar­ne nawil­że­nie za 199 zł  znaj­dzie­my Serum pod oczy Inten­si­ve Hyalu­ro­nic Eye Serum oraz krem Inten­si­ve Hyalu­ro­nic Cre­am. Luk­su­so­wy rytu­ał mło­do­ści to sku­tecz­ny, odmła­dza­ją­cy krem pod oczy Excel­la­ge

Eye Care oraz krem do twa­rzy  Excel­la­ge Cre­am. Cena zesta­wu to 280 zł. Dla bar­dziej doj­rza­łych kobiet z pew­no­ścią per­fek­cyj­nie spraw­dzi się zestaw za 245 zł- zja­wi­sko­wy efekt liftin­gu, w któ­rym znaj­dzie­my zarów­no krem pod oczy Lift & Repa­ir Eye Care jak i krem do twa­rzy  Lift & Repa­ir Abso­lu­te Smo­othing Cream.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Płyn micelarny - sprawdź, czy używasz go w poprawny sposób

Płyn mice­lar­ny to kosme­tycz­na zdo­bycz XXI wie­ku. To naj­ła­twiej­szy i naj­szyb­szy spo­sób pozby­wa­nia się maki­ja­żu z twa­rzy. Jest jed­nak pewien błąd, któ­ry popeł­nia wie­le osób w związ­ku ze sto­so­wa­niem pły­nu mice­lar­ne­go. Bez pie­cze­nia, bez pociera,…
Więcej
NewsroomUrodaVers24 favorites

Kosmetyki z witaminami, sprawdź jakie powinnaś wybrać!

Śmia­ło moż­na rzec, że wita­mi­ny od pew­ne­go cza­su są „naj­mod­niej­szy­mi” skład­ni­ka­mi kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji. Z pew­no­ścią dosko­na­le zna­cie ich dzia­ła­nie na orga­nizm, ale czy zna­cie też ich wpływ na skó­rę? Jak to tak wła­ści­wie jest…
Więcej
NewsroomUrodaVers24 favorites

 Twoja skóra może więcej!

Skó­ra nie­sie w sobie nie­sa­mo­wi­ty poten­cjał – mimo tego, że na każ­dą z jej komó­rek dzia­ła­ją pro­ce­sy sta­rze­nia się, to odpo­wied­nio ją wzmac­nia­jąc, może­my mieć wpływ na zacho­wa­nie mło­de­go wyglą­du na lata. Klu­czem do sukcesu…
Więcej