UrodaVers24 favorites

KREM PRZECIWSTARZENIOWY EMBRYOLISSE

Z bie­giem lat potrze­by skó­ry ule­ga­ją zmia­nom. Cera doj­rza­ła wyma­ga już innej pie­lę­gna­cji, dosto­so­wa­nej jej pro­ble­mów. Nowy, glo­bal­ny krem prze­ciw­sta­rze­nio­wy od Embry­olis­se, to dosko­na­ła kura­cja rege­ne­ra­cyj­no-odżyw­cza, stwo­rzo­na z myślą o doj­rza­łej kobie­cie.   Skó­ra zaczyna…

Więcej
PolecaneUrodaVers24 favorites

Trzy bestsellerowe klasyki Embryolisse!

DERMOKOSMETYKI EMBRYOLISSE TO ELEMENT FRANCUSKIEJ KULTURY – kul­to­wy­krem odżyw­czo-nawil­ża­ją­cy Embry­olis­se uży­wa już trze­cie poko­le­nie pary­ża­nek. For­mu­ła kre­mu zosta­ła opra­co­wa­na w Pary­żu, w latach 50-tych, przez leka­rza­spe­cja­li­zu­ją­ce­go się w dzie­dzi­nie pato­lo­gii skó­ry – aby chro­nić skórę…

Więcej