UrodaVers24 favorites

KREM PRZECIWSTARZENIOWY EMBRYOLISSE

Z biegiem lat potrzeby skóry ulegają zmianom. Cera dojrzała wymaga już innej pielęgnacji, dostosowanej jej problemów. Nowy, globalny krem przeciwstarzeniowy od Embryolisse, to doskonała kuracja regeneracyjno-odżywcza, stworzona z myślą o dojrzałej kobiecie.

 

KREM PRZECIWSTARZENIOWY EMBRYOLISSE

KREM PRZECIWSTARZENIOWY EMBRYOLISSE

Skó­ra zaczy­na sta­rzeć się już po 25. roku życia, a pro­ces ten zosta­je przy­śpie­szo­ny po trzy­dzie­st­ce. Dla­te­go jesz­cze przed pięć­dzie­sią­tym rokiem życia skó­ra jest sucha i sza­ra, pomarsz­czo­na i mało ela­stycz­na. Nale­ży więc zadbać o nią zanim poja­wią się pierw­sze­zmarszcz­ki. Wraz z upły­wem cza­su koniecz­na sta­je się bar­dziej zło­żo­na pie­lę­gna­cja.

Nie­zwy­kle waż­ne jest by sto­so­wać odpo­wied­nie kosme­ty­ki o dzia­ła­niu nawil­ża­ją­cym i odżyw­czym. Fran­cu­ska mar­ka Embry­olis­se sta­wia na zasto­so­wa­nie potrój­nie dzia­ła­ją­cych skład­ni­ków: Omega‑9, wita­mi­ny E oraz kwa­su hia­lu­ro­no­we­go, zawar­tych w nowym kre­mie rege­ne­ra­cyj­no-odżyw­czym Cre­me Anti-Age Glo­bal. To glo­bal­na kura­cja rege­ne­ra­cyj­no-odżyw­cza dla skór doj­rza­łych, z ozna­ka­mi utra­ty owa­lu oraz gęsto­ści skó­ry.

Glo­bal­na kura­cja rege­ne­ra­cyj­no-odżyw­cza dla skór doj­rza­łych, z ozna­ka­mi utra­ty owa­lu oraz gęsto­ści skó­ry. Zasto­so­wa­nie potrój­nie dzia­ła­ją­cych skład­ni­ków: Omega‑9, wita­mi­ny E oraz kwa­su hia­lu­ro­no­we­go, oddzia­łu­ją na gęstość skó­ry, restruk­tu­ry­zu­ją, uak­tyw­nia­ją zdol­ność rege­ne­ra­cji naskór­ka, popra­wia­ją owal i struk­tu­rę twa­rzy. Skład­ni­ki aktyw­ne pocho­dze­nia natu­ral­ne­go (masło shea, wosk psz­cze­li, alo­es i eks­trakt sojo­wy) wypeł­nia­ją barie­rę hydro­li­pi­do­wą i wzmac­nia­ją pro­ce­sy ochron­ne naskór­ka. Z każ­dym dniem skó­ra sta­je się jędr­niej­sza, gład­sza, bar­dziej odży­wio­na i gęst­sza. Kura­cja inten­syw­nie nawil­ża, uela­stycz­nia oraz roz­świe­tla skó­rę. Uczu­cie napię­cia i dys­kom­fort suchej skó­ry zni­ka­ją. Boga­ta kon­sy­sten­cja dzia­ła jak ochron­ny bal­sam nada­jąc saty­no­we wykoń­cze­nie i kojąc wraż­li­wą skó­rę. Glo­bal­ny spo­sób na pięk­ną skó­rę.

Skład:
Ome­ga 9, wita­mi­na E, kwas hia­lu­ro­no­wy, masło shea, wosk psz­cze­li, alo­es, eks­trakt sojo­wy.

 Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
PolecaneUrodaVers24 favorites

Trzy bestsellerowe klasyki Embryolisse!

DERMOKOSMETYKI EMBRYOLISSE TO ELEMENT FRANCUSKIEJ KULTURY – kul­to­wy­krem odżyw­czo-nawil­ża­ją­cy Embry­olis­se uży­wa już trze­cie poko­le­nie pary­ża­nek. For­mu­ła kre­mu zosta­ła opra­co­wa­na w Pary­żu, w latach 50-tych, przez leka­rza­spe­cja­li­zu­ją­ce­go się w dzie­dzi­nie pato­lo­gii skó­ry – aby chro­nić skó­rę…
Więcej
NewsroomUroda

Jak powinna wyglądać codzienna pielęgnacja skóry twarzy? Przewodnik krok po kroku

Czy wiesz ile błę­dów popeł­niasz w codzien­nej pie­lę­gna­cji? Jak się oka­zu­je, ist­nie­je tak wie­le mitów na temat odpo­wied­nich metod dba­nia o skó­rę twa­rzy, że trud­no się poła­pać, co jest dla nas napraw­dę dobre. Spe­cjal­nie dla…
Więcej