NewsroomUroda

Jak powinna wyglądać codzienna pielęgnacja skóry twarzy? Przewodnik krok po kroku

Czy wiesz ile błę­dów popeł­niasz w codzien­nej pie­lę­gna­cji? Jak się oka­zu­je, ist­nie­je tak wie­le mitów na temat odpo­wied­nich metod dba­nia o skó­rę twa­rzy, że trud­no się poła­pać, co jest dla nas napraw­dę dobre. Spe­cjal­nie dla Was przy­go­to­wa­li­śmy porad­nik, w któ­rym krok po kro­ku dowie­cie się, jak nale­ży pie­lę­gno­wać cerę. 

KROK 1: Zacznij od oczysz­cze­nia skóry 

Pierw­szy krok codzien­nej pie­lę­gna­cji to dokład­ne oczysz­cze­nie skó­ry twa­rzy. Do tego celu sta­raj się uży­wać jak naj­mniej wody, któ­ra wysu­sza cerę. Postaw na natu­ral­ny kosme­tyk boga­ty w pie­lę­gna­cyj­ne ole­je. Nawet jeśli bory­kasz się z pro­ble­ma­mi skór­ny­mi, uni­kaj kosme­ty­ków prze­zna­czo­nych do cery trą­dzi­ko­wej. Wzma­ga­ją one utra­tę wody ze skó­ry, cze­go efek­tem jest chwi­lo­wa popra­wa jej sta­nu, a nie sku­tecz­ne wyle­cze­nie pro­ble­mu. Zamiast żelu, do oczysz­cza­nia wybierz natu­ral­ny olejek.

KROK 2: Czas na tonik 

Zanim przej­dziesz do nakła­da­nia kolej­nych pro­duk­tów, użyj toni­ka, któ­rym prze­my­jesz skó­rę twa­rzy. Dzię­ki nie­mu przy­wró­cisz jej natu­ral­ne pH. Pamię­taj, aby uni­kać pro­duk­tów z dodat­kiem alko­ho­lu. Naj­le­piej wybie­rać te natu­ral­ne, boga­te w cen­ne skład­ni­ki aktyw­ne. Ide­al­ny tonik powi­nien mieć rów­nież dzia­ła­nie anty­bak­te­ryj­ne oraz wyci­szać ewen­tu­al­ne podrażnienia.

KROK 3: Wybierz kosme­tyk skoncentrowany 

Wyda­wa­ło Ci się, że po porząd­nym oczysz­cza­niu skó­ry wystar­czy nało­żyć już tyl­ko krem? Nic bar­dziej myl­ne­go! Trze­ci krok pie­lę­gna­cji to czas na kosme­tyk skon­cen­tro­wa­ny. Wybierz serum dosto­so­wa­ne do rodza­ju Two­jej cery, boga­te w aktyw­ne skład­ni­ki. Jeśli nie możesz zde­cy­do­wać się na kon­kret­ny pro­dukt, postaw na kil­ka kro­pli olej­ku z pestek malin. Nie tyl­ko per­fek­cyj­nie nawil­ża skó­rę, ale rów­nież zapo­bie­ga jej błyszczeniu.

KROK 4: Nie zapo­mi­naj o kre­mie pod oczy 

Skó­ra pod ocza­mi jest o wie­le cień­sza i bar­dziej deli­kat­na, dla­te­go potrze­bu­je spe­cjal­ne­go trak­to­wa­nia. Nie apli­kuj na nią zwy­kłe­go kre­mu, któ­re­go uży­wasz na co dzień. Wybierz spe­cjal­ny, sil­nie nawil­ża­ją­cy pro­dukt i deli­kat­nie wklep go w oko­li­ce pod ocza­mi. Nawet jeśli jesteś mło­da i nie myślisz jesz­cze o zmarszcz­kach, war­to wyro­bić w sobie pozy­tyw­ny nawyk. Dzię­ki nie­mu będziesz mogła cie­szyć się ide­al­nie gład­ką skó­rą przez wie­le lat.

KROK 5: Nałóż krem idealny 

Ostat­ni etap pie­lę­gna­cji to nało­że­nie odpo­wied­nie­go kre­mu. Rano naj­le­piej wybie­raj ten sil­nie nawad­nia­ją­cy, z dużym stę­że­niem kwa­su hia­lu­ro­no­we­go. Nie zapo­mi­naj rów­nież o ochro­nie przed pro­mie­nio­wa­niem UV! Wie­czo­rem postaw na bar­dziej skon­cen­tro­wa­ny pro­dukt, boga­ty w ole­je, lub ten z reti­no­lem. Noc to czas, kie­dy Two­ja skó­ra odpo­czy­wa i tym samym dużo lepiej wchła­nia skład­ni­ki, któ­re na nią zaapli­ku­jesz. War­to posta­wić wte­dy na napraw­dę dobrej jako­ści, sku­tecz­ny produkt.

KROKI DODATKOWE: Odpo­wied­ni peeling i odprę­ża­ją­ca maseczka 

Dwa razy w tygo­dniu zafun­duj swo­jej skó­rze napraw­dę wyjąt­ko­we trak­to­wa­nie. Tuż po oczysz­cza­niu nałóż na nią peeling i masuj przez oko­ło minu­tę szyb­ki­mi rucha­mi. Usu­nie on mar­twy naskó­rek, zre­du­ku­je nie­do­sko­na­ło­ści i spra­wi, że skó­ra będzie pięk­na i lśnią­ca. Przed nało­że­niem kre­mu weź przy­kład z Kore­anek i zasto­suj sil­nie nawil­ża­ją­cą masecz­kę w płach­cie. Przez 15 minut bło­gie­go relak­su, skład­ni­ki aktyw­ne będą wni­ka­ły w głąb Two­jej skó­ry, abyś naza­jutrz mogła cie­szyć się per­fek­cyj­nym wyglądem.

VERS-24 POLECA:

Tekst: Mar­ty­na Urbańska
Kolarz: Lau­ra Osakowicz

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Kremowe nawilżenie z Nuxe Crème Fraîche® de beauté

Mar­ka zna­na szcze­gól­nie z natu­ral­nych kosme­ty­ków naj­wyż­szej jako­ści, któ­rych pro­duk­ty poko­cha­li klien­ci o róż­nych poko­le­niach na całym świe­cie powsta­ła z połą­cze­nia słów Natu­re i Luxu­ry, co ide­al­nie odwzo­ro­wu­je jej poli­ty­kę, pozwa­la­jąc na chwi­lę luk­su­su, z…
Więcej
Uroda

Odzyskaj wewnętrzną harmonię z najnowszą linią Nuxe Body Rêve de thé

Naj­now­sza, rewi­ta­li­zu­ją­ca linia z serii Body mar­ki Nuxe Rêve de thé dzię­ki kom­plek­so­wej pie­lę­gna­cji pozwo­li odzy­skać wewnętrz­ną har­mo­nię nie tyl­ko cia­łu, ale i zmy­słom. Ta wyjąt­ko­wa pie­lę­gna­cja o ultra­zmy­sło­wej kon­sy­sten­cji cho­ciaż na chwi­lę pozwo­li zapomnieć…
Więcej
Uroda

Kwas salicylowy - jak i kto powinien go stosować?

Kwas sali­cy­lo­wy to skład­nik kre­mów, toni­ków i peelin­gów. Się­gnąć po nie­go powin­ny szcze­gól­nie ci z nas, któ­rzy bory­ka­ją się z pro­ble­mem zanie­czysz­cze­nia cery. Kwas sali­cy­lo­wy bar­dzo dobrze radzi sobie z trą­dzi­kiem, matu­je skó­rę i spłyca…
Więcej