ModaTrendy

TRENDY SS 2017- Bluzy oversize

  Pro­jek­tan­tów od zawsze inspi­ro­wa­ła uli­ca, jed­nak od kil­ku sezo­nów to oni (dosłow­nie!) zaczę­li dosłow­nie prze­no­sić ją na naj­waż­niej­sze poka­zy high fashion. I tak wygod­ny, nie­zo­bo­wią­zu­ją­cy styl stał się nie­od­łącz­nym ele­men­tem nie­mal każ­dej z kolekcji.…

Więcej