Moda

TOP 5 POLSKIEJ MODOWEJ BLOGOSFERY

Pol­ska blo­gos­fe­ra odno­to­wu­je ostat­ni­mi cza­sy naj­więk­szy „ruch w inte­re­sie” w całej swo­jej histo­rii. Blo­gi modo­we, uro­do­we, kuli­nar­ne, czy też lifestyle’owe, każ­de­go dnia wyra­sta­ją w sie­ci tak szyb­ko i inten­syw­nie jak grzy­by po rzę­si­stym desz­czu. Ich…

Więcej
Styl życiaVers24 Bloguje

Przyjemne z pożytecznym, czyli fashion blogging jako zawodowy american dream naszych czasów

Tekst: Alek­san­dra Dzia­dul Zauwa­żal­ny na prze­strze­ni lat sze­ro­ko poję­ty roz­wój dzia­łal­no­ści czło­wie­ka w róż­no­rod­nych dzie­dzi­nach, m. in. w sfe­rze tech­no­lo­gii, gospo­dar­ki, czy kul­tu­ry, wraz z towa­rzy­szą­cą mu szyb­ko posu­wa­ją­cą się glo­ba­li­za­cją, dopro­wa­dził do dyna­micz­ne­go rozkwitu…

Więcej
JedzenieStyl życia

Ciasteczka owsiane z kokosem i truskawkami

Skład­ni­ki: 200 g mięk­kie­go masła ¾ szklan­ki cukru trzci­no­we­go 1 jaj­ko 1 łyżecz­ka esen­cji wani­lio­wej 1 szklan­ka mąki pszen­nej 1 łyżecz­ka prosz­ku do pie­cze­nia ½ łyżecz­ki soli 2 szklan­ki płat­ków owsia­nych 1 i ½ szklan­ki wiór­ków kokosowych…

Więcej
JedzenieStyl życia

Sernik limonkowy Vers-24 poleca!

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Coś słod­kie­go, orzeź­wia­ją­ce­go na gorą­ce dni… Skład­ni­ki: 200 g cia­ste­czek owsia­nych cze­ko­la­do­wych 75 g masła 750 g ser­ka mascar­po­ne 200 g drob­ne­go cukru 4 jaj­ka sok i skór­ka z 3 limo­nek i jed­nej cytryny…

Więcej