NewsroomUroda

TOP 5 najciekawszych kosmetyków czerwca

Tekst: Hele­na Chmielewska
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe 

650AMOUAGE Journey Woman i Journey Man

1 Zapa­chy na powi­ta­nie lata z Per­fu­me­rii Quali­ty Mis­sa­la – podróż ku przemianom,
dzię­ki AMOUAGE Jour­ney Woman i Jour­ney Man

Jour­ney Woman to boga­ty kwia­to­wo-orien­tal­ny zapach, pul­su­ją­cy prze­pięk­ny­mi akor­da­mi indyj­skie­go jaśmi­nu Sam­bac, fre­zji i mimo­zy, roz­ja­śnio­ny­mi deli­kat­ną sło­dy­czą mio­du. Ponad­cza­so­wa, praw­dzi­wie luk­su­so­wa kom­po­zy­cja, ele­ganc­ka i bar­dzo szy­kow­na. Przy­pra­wo­we otwar­cie kom­po­zy­cji Jour­ney Man zbu­do­wa­no z pikant­ne­go syczu­ań­skie­go pie­przu, ber­ga­mot­ki, zie­lo­ne­go kar­da­mo­nu i świe­tli­ste­go olej­ku nero­li. W ser­cu domi­nu­je ciem­niej­szy, bar­dziej mrocz­ny ton, stwo­rzo­ny z jagód jałowca
i kadzidła.

Skład Jour­ney Woman:
Nuty gło­wy: more­la, osman­tus, jaśmin, miód, gał­ka musz­ka­to­ło­wa, kardamon
Nuty ser­ca: jaśmin, mimo­za, fre­zja, miód pro­wan­sal­ski, cedr
Nuty bazy: sza­fran, tytoń, skó­ra, wani­lia, cypriol, piżmo
Rodzi­na zapa­cho­wa: kwiatowo-orientalna
AMOUAGE Jour­ney Woman EDP 100 ml / 1225 zł

Skład Jour­ney Man:
Nuty gło­wy: pieprz syczu­ań­ski, ber­ga­mot­ka, zie­lo­ny kar­da­mon, neroli
Nuty ser­ca: jago­dy jałow­ca, kadzi­dło, gera­niol, liście tytoniu
Nuty bazy: ambrok­san, bób ton­ka, cypriol
Rodzi­na zapa­cho­wa: orientalno-drzewna
AMOUAGE Jour­ney Man EDP 100 ml /  1135 zł

??????????????

2  Aksa­mit­nie gład­kie usta na waka­cjach – bal­sam do ust Lip Balm od La Mer

Deli­kat­na skó­ra ust latem szyb­ko ule­ga prze­su­sze­niu. Dla­te­go w cza­sie waka­cji war­to pamię­tać o odpo­wied­nim nawil­ża­niu ust. Mar­ka La Mer chcąc roz­wią­zać pro­blem pierzch­nię­cia i prze­su­sze­nia tego naj­de­li­kat­niej­sze­go obsza­ru skó­ry pro­po­nu­je bal­sam The Lip Balm, któ­ry w aksa­mit­nej, gład­kiej for­mu­le skry­wa sil­ne stę­że­nie boga­te­go w sub­stan­cje odżyw­cze elik­si­ru The Mirac­le Broth w połą­cze­niu z inny­mi sku­tecz­ny­mi skład­ni­ka­mi pie­lę­gnu­ja­cy­mi. Eks­klu­zyw­ny bal­sam o koją­cym i łago­dzą­cym dzia­ła­niu zmięk­cza i nawil­ża usta, któ­re sta­ją się gład­sze, bar­dziej deli­kat­ne i pełniejsze.

Co czy­ni Lip Balm tak wyjątkowym?

 • The Mirac­le Broth – nie­zwy­kle sil­ne stę­że­nie boga­te­go w sub­stan­cje odżyw­cze legen­dar­ne­go elik­si­ru La Mer
 • Kom­pleks lipi­do­wy Lip Lipid Com­plex – opa­ten­to­wa­na sub­stan­cja nawil­ża­ją­ca, ujędr­nia­ją­ca, wygła­dza­ją­ca i zmięk­cza­ją­ca usta oraz wzmac­nia­ją­ca ich natu­ral­ną barie­rę ochron­ną, któ­ra umoż­li­wia utrzy­ma­nie odpo­wied­nie­go pozio­mu nawilżenia
 • Mię­ta- łago­dzą­ca uczu­cie dys­kom­for­tu wywo­ła­ne sucho­ścią skóry
 • Uni­kal­ny kom­pleks mine­ral­ny – nie­ustan­nie akty­wi­zu­ją­cy sub­stan­cje wcho­dzą­ce w skład bal­sa­mu, cze­go efek­tem jest cią­gła ochro­na deli­kat­nej skó­ry ust

Apli­ka­cja:
Dla uzy­ska­nia cią­głe­go nawil­że­nia nale­ży sto­so­wać go przez cały dzień. Sto­so­wa­ny na noc, spra­wia, że budzi­my się rano z cudow­nie odświe­żo­ny­mi usta­mi. Podob­nie jak ory­gi­nal­ny Crème de la Mer, bal­sam daje natych­mia­sto­we, a przy tym nie­zwy­kle dłu­go utrzy­mu­ją­ce się efekty.
La Mer The Lip Balm 9 g / 210 zł

650pupacover

3 Nowe korek­to­ry mar­ki Pupa Milano 

Pupa Mila­no wpro­wa­dza do swo­jej ofer­ty dwa nowe korek­to­ry, któ­re pozwo­lą uzy­skać nie­ska­zi­tel­ny wygląd skó­ry. Korek­tor w sztyf­cie dosko­na­le masku­je wszel­kie nie­do­sko­na­ło­ści. Korek­tor w kre­mie ukry­wa cie­nie pod ocza­mi, zasi­nie­nia oraz zaczerwienienia.

Korek­tor w sztyf­cie Pupa Cover Stick Concealer
Moc­no kry­ją­cy korek­tor masku­je nie­do­sko­na­ło­ści i prze­bar­wie­nia oraz optycz­nie redu­ku­je cie­nie pod ocza­mi spra­wia­jąc, że skó­ra wyglą­da jak po  8 godzi­nach snu. Zawie­ra zmi­kro­ni­zo­wa­ne pig­men­ty, któ­re dzia­ła­ją wygła­dza­ją­co. Dzię­ki zawar­to­ści poli­me­rów sfe­rycz­nych, korek­tor nie­zwy­kle łatwo się nakła­da. Jego for­mu­ła zosta­ła wzbo­ga­co­na o wita­mi­nę A oraz bisa­bol o dzia­ła­niu przeciwstarzeniowym.
Pupa Cover Stick Con­ce­aler 2,7 g /  62 zł

Korek­tor z pły­nie Pupa Cover Cre­am Concealer
Płyn­na kon­sy­sten­cja dosko­na­le sta­pia się ze skó­rą zapew­nia­jąc natu­ral­ny efekt świe­żej cery. Korek­tor, dzię­ki lek­kie for­mu­le, masku­je cie­nie pod ocza­mi oraz zaczer­wie­nie­nia i inne nie­do­sko­na­ło­ści skó­ry. Dostęp­ny w kil­ku wer­sjach kolo­ry­stycz­nych, w tym w wer­sji zie­lo­nej i różo­wej.  Boga­ta w pig­men­ty for­mu­ła zapew­nia moc­ne kry­cie niedoskonałości.
Pupa Cover Cre­am Con­ce­aler 2,4 ml / 62 zł

650artdeco

4  Kolek­cja ARTDECO Mia­mi – kre­mo­we Water­pro­of Long-Lasting Eyesha­dow Stick 

Tego lata Mia­mi to naj­mod­niej­sze miej­sce, któ­re inspi­ru­je i wyzna­cza tren­dy. Kolek­cja ARTDECO Mia­mi pozwo­li poczuć atmos­fe­rę ame­ry­kań­skie­go, wschod­nie­go wybrze­ża. Kolo­ro­we eyeli­ne­ry, wodo­od­por­ne maska­ry i wygod­ne cie­nie w sztyf­cie pozwo­lą stwo­rzyć sek­sow­ny, pla­żo­wy look w zmy­sło­wych, paste­lo­wych kolorach.

Kre­mo­we cie­nie do powiek w kred­ce Water­pro­of Long-Lasting Eyesha­dow Stick zapew­nią dłu­go­trwa­ły kolor na powie­kach. Sub­tel­ne paste­le dosko­na­le pod­kre­śla­ją opa­le­ni­znę i deli­kat­nie opa­li­zu­ją, a spe­cjal­nie opra­co­wa­na for­mu­ła chro­ni przed rolo­wa­niem się cie­nia na powie­ce. To must have waka­cji! Nie zawie­ra­ją ole­jów mine­ral­nych.  Kolo­ry: “Rich Girl” No. 08, , “Tro­pi­cal Mon­so­on” No. 24, “Cool Atlan­tic” No. 28, “Cru­ise Ship” No. 34, “Ame­ri­can Girl” No. 38, “City High­li­ght” No. 14, “Carib­be­an Cof­fee” No. 18, “Metro­po­li­tan City” No. 42.
ARTDECO Mia­mi Water­pro­of Long-Lasting Eyesha­dow Stick 1,8 g / 49,50 zł

650misslyn

5 Per­fect Match Nails od Misslyn

Ide­al­ne dopa­so­wa­nie kolo­rów na ustach i paznok­ciach to waż­ny ele­ment każ­dej sty­li­za­cji. Dzię­ki nowej kolek­cji Mis­slyn „Per­fect Match” to zada­nie będzie dużo łatwiej­sze. Sześć ide­al­nie dopa­so­wa­nych duetów w inten­syw­nych, let­nich kolo­rach to spraw­dzo­ne zesta­wy, spo­śród któ­rych każ­dy znaj­dzie ide­al­ny dla sie­bie. Zabaw­ne nazwy uła­twia­ją dobór par, a tak­że pozwo­lą unik­nąć maki­ja­żo­wych wpa­dek. I tak np. pomad­ka “Eva’s para­di­se” no. 51 łączy się z lakie­rem “Adam‘s true love” no. 375, a pomad­ka “Julia in love” no. 56 z lakie­rem “Love­ly Romeo” no. 339. Pro­du­cent zapew­nia, że kolo­ry lakie­rów zosta­ły tak skom­po­no­wa­ne, by dosko­na­le paso­wa­ły do poma­dek, jed­nak nie prze­szka­dza to w uży­wa­niu ich osobno!
Mis­slyn Per­fect Match Nails 10ml /19,99 zł

For Vers-24 , Warsaw

_____
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Related posts
  Uroda

  Odżywienie i odnowa z nowym kremem odżywczym La Mer The Moisturizing Soft Cream

  Luk­su­so­wa, wzmac­nia­ją­ca i boga­ta, a jed­no­cze­śnie lek­ka i deli­kat­na – taka jest naj­now­sza kon­sy­sten­cja Moistu­ri­zing Soft Cre­am mar­ki La Mer, któ­ra róż­ni się od dobrze zna­ne­go i uwiel­bia­ne­go na całym świe­cie kul­to­we­go Crème de la…
  Więcej
  Uroda

  Suche skórki na twarzy - jak się ich pozbyć?

  Suche skór­ki na twa­rzy to pro­blem, któ­ry doty­ka nie tyl­ko posia­da­czy suchej skó­ry. Każ­de­mu z nas mogą się zda­rzyć nie­este­tycz­ne zgru­bie­nia, widocz­ne na przy­kład pod pod­kła­dem. Jak się ich pozbyć bez podraż­nie­nia i naru­sze­nia struktury…
  Więcej
  Uroda

  Cera mieszana - jak ją pielęgnować?

  Z jed­nej stro­ny się prze­su­sza, z dru­giej ma ten­den­cję do prze­tłusz­cza­nia. Czę­sto mówi się, że cera mie­sza­na to jed­na z naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych cer. Jak więc o nią dbać, aby wyglą­da­ła pięk­nie i była zdro­wa? Cera…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *