UrodaVers24 Bloguje

Jak wybrać perfumy idealne?

Przy­szedł czas na wybór nowych per­fum. Poprzed­nie, któ­re dosta­łaś od part­ne­ra na gwiazd­kę skoń­czy­ły się a ty potrze­bu­jesz jakiejś zmia­ny. Wkra­czasz pew­nym kro­kiem do dro­ge­rii peł­nej per­fum, prze­cież wiesz cze­go szu­kasz, co Ci się podo­ba.…

Więcej
NewsroomUroda

TOP 5 najciekawszych kosmetyków czerwca

Lato to słoń­ce i radość. Takie też są nasze czerw­co­we nowo­ści, któ­ry­mi wita­my lato, dzię­ki kosme­ty­kom jakie kupu­je­my. Pięk­ne zapa­chy przy­wo­łu­ją uśmiech szczę­ścia, a dosko­na­łe pro­duk­ty do maki­ja­żu oraz pie­lę­gna­cji spra­wia­ją, że wyglą­da­my pro­mien­nie i rado­śnie. Dla­te­go wybra­li­śmy dla Was 5 cie­ka­wych i dobrze zapo­wia­da­ją­cych się pro­duk­tów tego mie­sią­ca. Zachę­ca­my do krót­kiej lek­tu­ry!

Więcej