PolecaneUrodaVers24 favorites

TOM FORD SOLEIL NEIGE – zimowy i zniewalający zapach prosto z Alp

 Najnowszy, orientalny i kobiecy zapach z kolekcji Toma Forda Soleil Neige to zimowe oblicze słonecznego zapachu Soleil. Pełny blasku, ciepły zapach przywodzi na myśl ośnieżone, alpejskie pagórki, które mienią się gdzieś w blasku słońca na stoku. 

zapach Tom Ford Soleil Neige

Kom­po­zy­cję otwie­ra­ją jasne nuty ber­ga­mot­ki i nasio­na mar­chwi sym­bo­li­zu­ją­ce chłod­ny odcień zimo­we­go słoń­ca. Kwia­to­we ser­ce per­fum – róża i nuty jasnych płat­ków w odcie­niach kości sło­nio­wej oraz świe­że, zie­lo­ne nuty wie­lo­kwia­to­we­go jaśmi­nu zwień­cza uza­leż­nia­ją­cy kwiat poma­rań­czy i zapach bia­łej kwia­to­wej kar­ma­flor, któ­re łączą bia­łe kwia­ty z boga­tym cie­płem turec­kiej róży. Ten wyjąt­ko­wy, wprost stwo­rzo­ny na zimę zapach natych­miast wta­pia się w skó­rę, pozo­sta­wia­jąc na niej inten­syw­ny zapach drew­na, mio­du z czyst­ka lab­da­num i pory­wa­ją­ce­go piż­ma. Lek­kie, sło­necz­ne wykoń­cze­nie to zaś zasłu­ga żywicz­ne­go ben­zo­esu i kre­mo­wej wani­lii.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życia

Niezwykłe świąteczne prezenty - od świec aż po talizmany

Tego­rocz­ne świę­ta z całą pew­no­ścią będą wyglą­dać zupeł­nie ina­czej, niż te w poprzed­nich latach. Być może nie spo­tka­my się przy cho­in­ce z całą rodzi­ną, a nawet jeśli, to spo­tka­nia te nie będą tak hucz­ne jak…
Więcej
Uroda

Jak przedłużyć opaleniznę

Pięk­na, zło­ta i zdro­wa opa­le­ni­zna – to marze­nie wie­lu z nas. Co robić, aby utrzy­ma­ła się dłu­go po powro­cie z waka­cji? Wystar­czy kil­ka tri­ków –  jesz­cze w trak­cie opa­la­nia, a tak­że wte­dy, gdy skó­ra już…
Więcej
Uroda

TOP 7 najlepszych zapachów dla kobiet na lato

Naj­lep­sze zapa­chy na upal­ne dni na pla­ży bądź par­ną, let­nią noc w mie­ście spra­wia­ją, że natych­miast prze­no­si­my się na sło­necz­ne wybrze­że połu­dnio­wej Fran­cji, Włoch czy leni­we­go week­en­du z przy­ja­ciół­mi w jed­nej z euro­pej­skich sto­lic. Spe­cy­ficz­ne…
Więcej