PolecaneUrodaVers24 favorites

TOM FORD SOLEIL NEIGE – zimowy i zniewalający zapach prosto z Alp

 Najnowszy, orientalny i kobiecy zapach z kolekcji Toma Forda Soleil Neige to zimowe oblicze słonecznego zapachu Soleil. Pełny blasku, ciepły zapach przywodzi na myśl ośnieżone, alpejskie pagórki, które mienią się gdzieś w blasku słońca na stoku. 

zapach Tom Ford Soleil Neige

Kom­po­zy­cję otwie­ra­ją jasne nuty ber­ga­mot­ki i nasio­na mar­chwi sym­bo­li­zu­ją­ce chłod­ny odcień zimo­we­go słoń­ca. Kwia­to­we ser­ce per­fum – róża i nuty jasnych płat­ków w odcie­niach kości sło­nio­wej oraz świe­że, zie­lo­ne nuty wie­lo­kwia­to­we­go jaśmi­nu zwień­cza uza­leż­nia­ją­cy kwiat poma­rań­czy i zapach bia­łej kwia­to­wej kar­ma­flor, któ­re łączą bia­łe kwia­ty z boga­tym cie­płem turec­kiej róży. Ten wyjąt­ko­wy, wprost stwo­rzo­ny na zimę zapach natych­miast wta­pia się w skó­rę, pozo­sta­wia­jąc na niej inten­syw­ny zapach drew­na, mio­du z czyst­ka lab­da­num i pory­wa­ją­ce­go piż­ma. Lek­kie, sło­necz­ne wykoń­cze­nie to zaś zasłu­ga żywicz­ne­go ben­zo­esu i kre­mo­wej wani­lii.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
PolecaneUrodaVers24 favorites

Prezenty na Dzień Kobiet - wybór Vers-24

Już 8 mar­ca obcho­dzi­my Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Kobiet – glo­bal­ny i wyjąt­ko­wy dzień, w któ­rym świę­tu­je­my spo­łecz­ne, gospo­dar­cze, kul­tu­ral­ne i poli­tycz­ne osią­gnię­cia kobiet. Tak napraw­dę żaden z pre­zen­tów nie wyna­gro­dzi trwa­ją­cych przez wie­le lat zma­gań kobiet,…
Więcej
PolecaneUrodaVers24 favorites

Ranking najpiękniejszych perfum dla kobiet

Kupo­wa­nie per­fum dla kobiet zawsze jest nie lada wyzwa­niem. I nie cho­dzi tu co naj­mniej o sam fakt obda­ro­wa­nia zapa­chem z oka­zji świąt czy uro­dzin – naj­waż­niej­sze, by tego wybo­ru doko­nać bez­piecz­nie. Wie­le osób chęt­nie…
Więcej
ModaPolecane

Prezenty pod choinkę dla każdej dziewczyny

Sio­stra, przy­ja­ciół­ka czy dziew­czy­na – jeśli dobrze je zna­my, z pew­no­ścią nie powin­ni­śmy mieć pro­ble­mu z wybo­rem wyma­rzo­ne­go pre­zen­tu gwiazd­ko­we­go. Prze­peł­nio­ne gale­rie han­dlo­we czy rekla­my nie­jed­no­krot­nie mogą przy­pra­wiać o zawrót gło­wy. Wszyst­ko to spra­wia, że…
Więcej