PolecaneUrodaVers24 favorites

TOM FORD SOLEIL NEIGE – zimowy i zniewalający zapach prosto z Alp

 Najnowszy, orientalny i kobiecy zapach z kolekcji Toma Forda Soleil Neige to zimowe oblicze słonecznego zapachu Soleil. Pełny blasku, ciepły zapach przywodzi na myśl ośnieżone, alpejskie pagórki, które mienią się gdzieś w blasku słońca na stoku. 

zapach Tom Ford Soleil Neige

Kom­po­zy­cję otwie­ra­ją jasne nuty ber­ga­mot­ki i nasio­na mar­chwi sym­bo­li­zu­ją­ce chłod­ny odcień zimo­we­go słoń­ca. Kwia­to­we ser­ce per­fum – róża i nuty jasnych płat­ków w odcie­niach kości sło­nio­wej oraz świe­że, zie­lo­ne nuty wie­lo­kwia­to­we­go jaśmi­nu zwień­cza uza­leż­nia­ją­cy kwiat poma­rań­czy i zapach bia­łej kwia­to­wej kar­ma­flor, któ­re łączą bia­łe kwia­ty z boga­tym cie­płem turec­kiej róży. Ten wyjąt­ko­wy, wprost stwo­rzo­ny na zimę zapach natych­miast wta­pia się w skó­rę, pozo­sta­wia­jąc na niej inten­syw­ny zapach drew­na, mio­du z czyst­ka lab­da­num i pory­wa­ją­ce­go piż­ma. Lek­kie, sło­necz­ne wykoń­cze­nie to zaś zasłu­ga żywicz­ne­go ben­zo­esu i kre­mo­wej wanilii.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Najpiękniejsze letnie zapachy, które zabiorą Cię w podróż

Naj­pięk­niej­sze, let­nie per­fu­my to takie, któ­re zabio­rą Cię w podróż – nawet, jeśli  wca­le nie masz jej w pla­nach, a gorą­ce dni wyma­ga­ją zapa­chu peł­ne­go kolo­rów, dzię­ki któ­re­mu poczu­jesz się jak na waka­cjach. Nic, tak…
Więcej
Uroda

Różana trylogia - Tom Ford Private Blend Rose Garden Collection

Kwiat róży to głów­ny boha­ter naj­now­szej kolek­cji zapa­chów Tom Ford Pri­va­te Rose Gar­den. Ta pro­wo­ka­cyj­na try­lo­gia, dzię­ki zapa­chom stwo­rzo­nym przy uży­ciu wyjąt­ko­wej meto­dy desty­la­cji kwia­tów róży, inspi­ro­wa­nej tymi nie­zwy­kły­mi kwia­ta­mi z wła­sne­go ogro­du pro­jek­tan­ta: Rose…
Więcej
Uroda

Wspaniałe, świąteczne upominki Beauty, które pokochasz

Jeśli wła­śnie szu­ka­cie naj­lep­szych pre­zen­tów świą­tecz­nych z serii beau­ty, nie mogli­ście tra­fić lepiej. Boże Naro­dze­nie zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, co ozna­cza, że nad­szedł czas, aby odkryć naj­lep­sze upo­min­ki dla naj­bliż­szych. Pew­nie wie­le z Was zastanawia…
Więcej