Uroda

Różana trylogia – Tom Ford Private Blend Rose Garden Collection

Kwiat róży to główny bohater najnowszej kolekcji zapachów Tom Ford Private Rose Garden. Ta prowokacyjna trylogia, dzięki zapachom stworzonym przy użyciu wyjątkowej metody destylacji kwiatów róży, inspirowanej tymi niezwykłymi kwiatami z własnego ogrodu projektanta: Rose D’Amalfi, Rose de Chiny oraz Rose De Russie zabiera nas w trzy fascynujące miejsca. 

Tom Ford Rose D’Amalfi

Tom Ford Rose D’Amalfi, Tom Ford Rose De Chi­ne, Tom Ford Rose De Russie

Tom Ford Rose D’Amalfi wzbo­ga­co­no wło­ską ber­ga­mot­ką – to nie­zwy­kle intym­ny i zmy­sło­wy zapach, w któ­rym sub­tel­nie zmy­sło­wa róża zosta­je obda­ro­wa­na poca­łun­kiem przez wło­ską ber­ga­mot­kę i man­da­ryn­kę, łącząc się z pikan­te­rią różo­we­go pie­przu i sło­necz­nym, mig­da­ło­wym helio­tro­pem. Dzię­ki temu, wywo­łu­je falę znie­wa­la­ją­cych, zmy­sło­wych doznań, przy­wo­dzą­cych na myśl gorą­ce wybrze­że Amal­fi. Jasno­ró­żo­we per­fu­my zamknię­to w pół­prze­zro­czy­stym fla­ko­nie cha­rak­te­ry­stycz­nym dla kolek­cji Pri­va­te Blend z mato­wą, bia­łą ety­kie­tą, zdo­bio­ną błysz­czą­cy­mi czar­ny­mi akcentami.

Nie­okieł­zna­ny, wyzy­wa­ją­cy zapach Tom Ford Rose De Chi­ne to zasłu­ga połą­cze­nia róży z piwo­nią chiń­ską, a któ­re to połą­cze­nie  zmy­sło­wo odu­rza.  Boga­ta róża kon­tra­stu­je w nim ze zło­ty­mi nuta­mi piwo­nii chiń­skiej, ema­nu­jąc soczy­ście kwia­to­we nuty, pod­czas, gdy abso­lut czyst­ka i mir­ra roz­ta­cza­ją pro­wo­ku­ją­cą, dym­ną zmy­sło­wość. To z pew­no­ścią ten z zapa­chów, któ­re nale­ży powo­li chło­nąć przy każ­dym wde­chu. Te inten­syw­nie różo­we per­fu­my rów­nież  zamknię­to są w pół­prze­zro­czy­stym fla­ko­nie cha­rak­te­ry­stycz­nym dla kolek­cji Pri­va­te Blend z mato­wą, bia­łą ety­kie­tą. 

Ostat­ni z zapa­chów nale­żą­cy do try­lo­gii – Tom Ford Rose De Rus­sie łączy esen­cję rosyj­skiej czar­nej skó­ry z inten­syw­ny­mi kwia­ta­mi, two­rząc boga­ty, osza­ła­mia­ją­cy zapach. Inspi­ra­cją dla jego stwo­rze­nia była uwo­dzi­ciel­ska aura nocy. Tu, peł­na prze­py­chu, mrocz­nie hip­no­ty­zu­ją­ca róża prze­ni­ka się z pikant­no­ścią olej­ku z bia­łe­go pie­przu i drew­na, gdy z kolei namięt­na, mięk­ka czar­na skó­ra bła­ga o dotyk. Fuk­sjo­wy per­fu­my rów­nież zamknię­to w cha­rak­te­ry­stycz­nym, pół­prze­zro­czy­stym flakonie.

Wszyst­kie zapa­chy z wyjąt­ko­wej try­lo­gii zapa­cho­wej Tom Ford Pri­va­te Blend Rose Gar­den Col­lec­tion dostęp­ne są w per­fu­me­riach Douglas.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niego

Nie da się ukryć, że miłość wisi w powie­trzu! Nie­za­leż­nie od tego, czy Walen­tyn­ki obcho­dzo­ne 14 lute­go to dla Was wyjąt­ko­we świę­to, na próż­no unik­nąć w tym mie­sią­cu sym­bo­li miło­ści. Pozo­sta­ły ostat­nie dni, aby zdobyć…
Więcej
Uroda

Najpiękniejsze letnie zapachy, które zabiorą Cię w podróż

Naj­pięk­niej­sze, let­nie per­fu­my to takie, któ­re zabio­rą Cię w podróż – nawet, jeśli  wca­le nie masz jej w pla­nach, a gorą­ce dni wyma­ga­ją zapa­chu peł­ne­go kolo­rów, dzię­ki któ­re­mu poczu­jesz się jak na waka­cjach. Nic, tak…
Więcej
Uroda

Wspaniałe, świąteczne upominki Beauty, które pokochasz

Jeśli wła­śnie szu­ka­cie naj­lep­szych pre­zen­tów świą­tecz­nych z serii beau­ty, nie mogli­ście tra­fić lepiej. Boże Naro­dze­nie zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, co ozna­cza, że nad­szedł czas, aby odkryć naj­lep­sze upo­min­ki dla naj­bliż­szych. Pew­nie wie­le z Was zastanawia…
Więcej