Uroda

Najpiękniejsze letnie zapachy, które zabiorą Cię w podróż

Najpiękniejsze, letnie perfumy to takie, które zabiorą Cię w podróż – nawet, jeśli  wcale nie masz jej w planach, a gorące dni wymagają zapachu pełnego kolorów, dzięki któremu poczujesz się jak na wakacjach. Nic, tak jak zapachy nie wywołuje wspomnień i myśli o miejscach, których jeszcze nie odwiedziliśmy. Dlatego, w tym sezonie, za pomocą zapachów, perfumiarze zabierają nas w daleką podróż (także w czasie), starając się uchwycić zapach rozgrzanego na słońcu piasku, morskiej bryzy, radosnych uniesień czy ekscytacji.

Najpiękniejsze letnie zapachy, które zabiorą Cię w podróż

Naj­pięk­niej­sze let­nie zapa­chy, któ­re zabio­rą Cię w podróż: Tom Ford Pri­va­te Blend zapach Bit­ter Peach, Maison Bar­gie­la Paris Repli­ca – Cof­fee Bre­ak, CHANEL zapach PARIS – PARIS, Byre­do Night Veils Tobac­co Man­da­rin, zapach Kilian Rol­ling in Love, Jo Malo­ne Lon­don Colo­gne Inten­se – Scar­let Poppy.

Każ­dy z zapa­chów, już dzię­ki kil­ku kro­plom ofe­ru­je nam wyciecz­kę: czy to w prze­szłość, do śre­dnio­wiecz­nej Fran­cji, do luk­su­so­we­go Cha­te­au Mar­mont, lazu­ro­we wybrze­że czy na egzo­tycz­ną pla­żę. Opty­mi­stycz­ne i idyl­licz­ne – takie są naj­lep­sze, let­nie perfumy.

Zapach Toma For­da z linii Pri­va­te Blend Bit­ter Peach to odu­rza­ją­ce Pêche de Vigne i ole­jek z sycy­lij­skiej Krwa­wej Poma­rań­czy zamknię­te w prze­pięk­nym, żywo – poma­rań­czo­wym fla­ko­nie, któ­re uwal­nia­ją gład­ką sło­dycz gorz­kiej brzo­skwi­ni w jej soczy­stym szczy­cie. Za zmy­sło­we ser­ce zapa­chu odpo­wia­da ole­jek Dava­na nasy­co­ny rumem, a paczu­la wabi zmy­sły do naj­dal­szych zakąt­ków wewnętrz­nej zmy­sło­wo­ści. Koń­co­wa głę­bia zapa­chu sta­je się wyczu­wal­na, gdy boga­ta kom­po­zy­cja san­da­ło­we­go abso­lu­tu, żywi­cy ben­zo­eso­wej i kasz­me­ra­nu eks­plo­du­je w fazie wysy­cha­niam a nuty wani­lii, abso­lu­tu faso­li ton­ka i olej­ku indo­ne­zyj­skiej paczu­li prze­dłu­ża­ją jego uza­leż­nia­ją­cą moc. To wyraź­nie słod­ki i nie­bez­piecz­nie zmy­sło­wy zapach, ema­nu­ją­cy mrocz­ną zmy­sło­wo­ścią roz­pa­la­ją­cą skó­rę – niczym soczy­sty owoc.

Z kolei, nowa, zachwy­ca­ją­ca pro­po­zy­cja w ramach sygno­wa­nej przez Jo Malo­ne Lon­don kolek­cji Colo­gne Inten­se – Scar­let Pop­py to inspi­ra­cja dla nie­sa­mo­wi­cie kwia­to­we­go zapa­chu , jaki two­rzy eks­tra­wa­ganc­ki i egzo­tycz­ny mak szkar­łat­ny wywo­dzą­cy się z dzi­kich ste­pów Azji. Całość wzmoc­nio­no wonią aksa­mit­ne­go iry­sa, a nuty jęcz­mie­nia i fasol­ki ton­ka wno­szą podwój­ną dozę słod­kiej deka­den­cji, pod­czas gdy soczy­sty akord figo­wy kusi wystaw­ną, nie­sa­mo­wi­cie sma­ko­wi­tą kom­po­zy­cją. W dodat­ku, naj­now­szą Colo­gne Inten­se zamknię­to we fla­ko­nie o głę­bo­kiej szkar­łat­nej bar­wie, nawią­zu­jąc tym samym do kwia­tu, któ­ry sta­no­wił inspi­ra­cję dla stwo­rze­nia zapachu.

Odpo­czy­nek od tęt­nią­ce­go życiem mia­sta w cie­płej kawiar­ni w mroź­ny zimo­wy dzień? Praw­dzi­wą uciecz­kę ofe­ru­je nam w tym sezo­nie mar­ka Maison Mar­gie­la. Przy­tul­na prze­rwa przy kre­mo­wej kawie w towa­rzy­stwie gorą­cych wypie­ków i wra­że­nie mlecz­nej pian­ki na ustach zamknię­to w nowym zapa­chu Repli­ca – Cof­fee Bre­ak, któ­ry przy­wo­łu­je wspo­mnie­nie leni­we­go po połu­dnia w kawiar­ni. W pięk­nym, mini­ma­li­stycz­nym fla­ko­nie skry­to uza­leż­nia­ją­ce nuty łagod­nej kawy zmie­sza­ne z deli­kat­no­ścią aro­ma­tycz­nej lawendy.

W podróż do inne­go świa­ta prze­no­si nas Night Veils Tobac­co Man­da­rin Byre­do. Tutaj lek­kie cytru­sy kon­ku­ru­ją z wędzo­ny­mi przy­pra­wa­mi, zaś w nucie głów­nej odnaj­dzie­my man­da­ryn­kę, kolen­drę i kmin rzym­ski. W ser­cu zapa­chu począt­ko­wo domi­nu­je  zaś kre­mo­wa i ele­ganc­ka skó­ra. Po tym, jak lab­da­num otu­la przy­dy­mio­nym płasz­czem z pikant­ny­mi niu­an­sa­mi tyto­niu, żywi­ca spo­ty­ka się z nuta­mi drzew­ny­mi, kadzi­dłem, oudem i drze­wem san­da­ło­wym w bazie.

Naj­now­szy, wyjąt­ko­wo let­ni zapach fran­cu­skie­go domu mody Cha­nel PARIS – PARIS to drzew­no – kwia­to­wa kom­po­zy­cja, inspi­ro­wa­na swo­bod­ną, nie­wy­mu­szo­ną pary­ską ele­gan­cją. Per­fu­ma przy­wo­łu­je na myśl poran­ny gwar tara­so­wej kawiar­ni w Pary­żu. Kom­po­zy­cję zbu­do­wa­no wokół róży dama­sceń­skiej – kwia­tu z cha­rak­te­rem, któ­ry uka­zu­je nie­jed­no obli­cze. Musu­ją­cą świe­żość zapa­chu pod­kre­śla­ją cytry­na i man­da­ryn­ka, jego pikant­ne nuty uwy­dat­nia różo­wy pieprz, a drzew­ne ser­ce – paczu­la. Jego róża­ny odcień inspi­ro­wa­ny jest z kolei kamien­ny­mi fasa­da­mi oka­za­łych budyn­ków Haus­sman­na, lśnią­cy­mi w pro­mie­niach poran­ne­go słońca.

Zapach Kilian Rol­ling in Love natych­miast otu­la kochan­ków intym­nym koko­nem z nuta­mi nasion ambret­te i akor­dem mle­ka mig­da­ło­we­go. Zmy­sło­we, wraż­li­we i sza­lo­ne ser­ce z iry­so­we­go beto­nu i fre­zji zamie­nia uczu­cia w eks­ta­zę, a faso­la ton­ka, czy­sty eks­trakt z wani­lii i tube­ro­za muska­ją skó­rę nie­za­po­mnia­ny­mi nuta­mi piż­ma, prze­pla­ta­jąc się ze słod­szy­mi akordami.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niego

Nie da się ukryć, że miłość wisi w powie­trzu! Nie­za­leż­nie od tego, czy Walen­tyn­ki obcho­dzo­ne 14 lute­go to dla Was wyjąt­ko­we świę­to, na próż­no unik­nąć w tym mie­sią­cu sym­bo­li miło­ści. Pozo­sta­ły ostat­nie dni, aby zdobyć…
Więcej
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niej

Począ­tek lute­go może ozna­czać tyl­ko jed­no: ofi­cjal­ny począ­tek sezo­nu zako­cha­nych! Jed­no­cze­śnie, to tak­że inten­syw­ny czas  poszu­ki­wań pre­zen­tów walen­tyn­ko­wych. Kwia­ty, słod­ko­ści,  bie­li­zna, a może luk­su­so­we kosme­ty­ki? 14 lute­go to nie tyl­ko tra­dy­cyj­ny dzień zako­cha­nych. Ten dzień może być…
Więcej
Uroda

4 najpiękniejsze zapachy Chanel

Przy­wo­dzą na myśl naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia, uwo­dzą, koją i cza­ru­ją – zapa­chy towa­rzy­szą nam każ­de­go dnia i potra­fią sil­nie oddzia­ły­wać na nasz nastrój. Mimo, że może­my wybie­rać spo­śród tysią­ca naj­róż­niej­szych zapa­chów, żaden z nich nie zada…
Więcej