Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niego

Nie da się ukryć, że miłość wisi w powietrzu! Niezależnie od tego, czy Walentynki obchodzone 14 lutego to dla Was wyjątkowe święto, na próżno uniknąć w tym miesiącu symboli miłości.

Pozo­sta­ły ostat­nie dni, aby zdo­być abso­lut­nie nie­po­wta­rzal­ny pre­zent Walen­tyn­ko­wy dla tego jedy­ne­go, wyjąt­ko­we­go męż­czy­zny w Two­im życiu. Prak­tycz­ne pre­zen­ty zawsze wygry­wa­ją, a przy tym wca­le nie muszą być nud­ne: pomyśl nie­sza­blo­no­wo, wybie­ra­jąc czar­ną pił­kę do koszy­ków­ki w kola­bo­ra­cji Wil­son x High­sno­bie­ty czy inno­wa­cyj­ny, zaska­ku­ją­cy album Eve­ry Pic­tu­re Tells a Sto­ry. Dosko­na­łe opcje to zawsze nie­po­wta­rzal­ne zapa­chy: drzew­no-ziem­skie Signa­tu­re Oud Minéra­le Tom Ford czy kadzi­dla­ne Oud Laqué Les Bains Guer­bo­is.

Mimo, że nie ma potrze­by, aby prze­sa­dzać w tym dniu z pre­zen­ta­mi, drob­ne gesty i ozna­ki uczuć zawsze są mile widzia­ne – bez wzglę­du na to, jak dłu­go jeste­ście razem. Nasz wybór naj­lep­szych walen­tyn­ko­wych pre­zen­tów dla nie­go to małe, jak i drob­ne gesty, któ­re pozwo­lą jak naj­le­piej wyra­zić Two­ją miłość.

Ist­nie­je wie­le spo­so­bów wyra­że­nia tego wyjąt­ko­we­go uczu­cia, jakim jest miłość. Jed­nym z nich z pew­no­ścią jest wrę­cze­nie swo­je­mu męż­czyź­nie jed­ne­go z naj­lep­szych pre­zen­tów walen­tyn­ko­wych, któ­ry zro­bi na nim wra­że­nie i spra­wi, że poczu­je się doce­nio­ny. I wca­le nie musi to być coś wielkiego!

Nie­wąt­pli­wie, klu­czem do walen­tyn­ko­wych zaku­pów dla męż­czyzn zada­nie sobie pyta­nia: „Czy On kie­dy­kol­wiek tego uży­je?”. Męż­czyź­ni uwiel­bia­ją bowiem pre­zen­ty, któ­re są prak­tycz­ne i rze­czy, któ­re znacz­nie uła­twią im życie. Wybie­ra­jąc ide­al­ny pre­zent walen­tyn­ko­wy kie­ruj się więc przede wszyst­kim jego sty­lem życia.

Chło­pak, mąż, dru­ga połów­ka – kim­kol­wiek jest, świet­nie spraw­dzą się rów­nież kosme­ty­ki do pie­lę­gna­cji. Krem nawil­ża­ją­cy 3w1 Bleu de Cha­nel, bal­sam Bau­me Essen­tiel Hydrant Eisen­berg lub prze­ciw­zmarszcz­ko­wy krem do zadań spe­cjal­nych Beau­té Paci­fi­que Mascu­li­ni­ty Anti-Age Cre­me.

Subiektywny wybór najlepszych prezentów walentynkowych dla Niego:

Subiek­tyw­ny wybór naj­lep­szych pre­zen­tów walen­tyn­ko­wych dla Nie­go: album Eve­ry Pic­tu­re Tells a Sto­ry, kadzi­dla­ny zapach Oud Laqué Les Bains Guer­bo­is via galilu.pl, krem nawil­ża­ją­cy 3w1 Bleu de Cha­nel, pił­ka do koszy­ków­ki w kola­bo­ra­cji Wil­son x High­sno­bie­ty, drzew­no-ziem­ski zapach Signa­tu­re Oud Minéra­le Tom Ford, bal­sam Bau­me Essen­tiel Hydrant Eisen­berg, Beau­té Paci­fi­que Mascu­li­ni­ty Anti-Age Cre­me via topestetic.pl.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niej

Począ­tek lute­go może ozna­czać tyl­ko jed­no: ofi­cjal­ny począ­tek sezo­nu zako­cha­nych! Jed­no­cze­śnie, to tak­że inten­syw­ny czas  poszu­ki­wań pre­zen­tów walen­tyn­ko­wych. Kwia­ty, słod­ko­ści,  bie­li­zna, a może luk­su­so­we kosme­ty­ki? 14 lute­go to nie tyl­ko tra­dy­cyj­ny dzień zako­cha­nych. Ten dzień może być…
Więcej
Uroda

4 najpiękniejsze zapachy Chanel

Przy­wo­dzą na myśl naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia, uwo­dzą, koją i cza­ru­ją – zapa­chy towa­rzy­szą nam każ­de­go dnia i potra­fią sil­nie oddzia­ły­wać na nasz nastrój. Mimo, że może­my wybie­rać spo­śród tysią­ca naj­róż­niej­szych zapa­chów, żaden z nich nie zada…
Więcej
Uroda

5 sprawdzonych produktów do pielęgnacji i makijażu CHANEL

Cha­nel od wie­lu lat jest wio­dą­cą, a zara­zem jed­ną z naj­bar­dziej popu­lar­nych na świe­cie marek ofe­ru­ją­cych pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji i maki­ja­żu. Jed­no­cze­śnie, mar­ka dba o wszyst­kie rodza­je skó­ry i posia­da jed­ne z naj­bar­dziej lek­kich, przyjaznych…
Więcej