The Bloomsbury by BURBERRY PRORSUM

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka
Edy­cja: Mag­da Piwec­ka
Zdję­cia: polyvore.com, marieclairvoyant.com, style.com

Bags-768x1024

Burberry PRORSUM poświęciło swoją nową kolekcję toreb słynnemu klubowi Bloomsbury – utworzonemu na początku XX wieku w Cambridge przez członków elitarnej grupy brytyjskich pisarzy i artystów.

W skład gru­py wcho­dzi­li tacy pisa­rze jak Vir­gi­nia Woolf, Vita Sac­kvil­le-West, Giles Lyt­ton Stra­chey oraz arty­ści Dora Car­ring­ton i Dun­can Grant.

Pojem­na tor­ba w sta­ro­mod­nej for­mie jest zro­bio­na ze skó­ry, któ­ra zosta­ła ręcz­nie poma­lo­wa­na w pięk­ne kwia­to­we wzo­ry, zdo­bio­na rów­nież tra­dy­cyj­ny­mi szkoc­ki­mi zasło­na­mi żakar­do­wy­mi i sta­ry­mi gobe­li­na­mi. Ponad 40 rodza­jów uni­ka­to­wych tore­bek spra­wia, że przy tak wie­lu pro­po­zy­cjach spo­tka­nie iden­tycz­nej tor­by, jest bar­dzo mało praw­do­po­dob­ne.

3953317 3953315 39533013953318

 For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy