ModaMust haveNewsroom

The Bloomsbury by BURBERRY PRORSUM

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka
Edy­cja: Mag­da Piwec­ka
Zdję­cia: polyvore.com, marieclairvoyant.com, style.com

Bags-768x1024

Burberry PRORSUM poświęciło swoją nową kolekcję toreb słynnemu klubowi Bloomsbury – utworzonemu na początku XX wieku w Cambridge przez członków elitarnej grupy brytyjskich pisarzy i artystów.

W skład gru­py wcho­dzi­li tacy pisa­rze jak Vir­gi­nia Woolf, Vita Sac­kvil­le-West, Giles Lyt­ton Stra­chey oraz arty­ści Dora Car­ring­ton i Dun­can Grant.

Pojem­na tor­ba w sta­ro­mod­nej for­mie jest zro­bio­na ze skó­ry, któ­ra zosta­ła ręcz­nie poma­lo­wa­na w pięk­ne kwia­to­we wzo­ry, zdo­bio­na rów­nież tra­dy­cyj­ny­mi szkoc­ki­mi zasło­na­mi żakar­do­wy­mi i sta­ry­mi gobe­li­na­mi. Ponad 40 rodza­jów uni­ka­to­wych tore­bek spra­wia, że przy tak wie­lu pro­po­zy­cjach spo­tka­nie iden­tycz­nej tor­by, jest bar­dzo mało praw­do­po­dob­ne.

3953317 3953315 39533013953318

 For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  Inna

  Rebranding wśród domów mody - ryzykowny pomysł, czy przemyślana strategia?

  W histo­rii mody nie­jed­na mar­ka zde­cy­do­wa­ła się zmie­nić swo­je logo. Nigdy jed­nak na taką ska­lę. W ostat­nich latach mamy do czy­nie­nia z grun­tow­ną zmia­ną war­ty za ste­ra­mi naj­więk­szych domów mody- Louis Vuit­ton, Balen­cia­ga, Chloe, Celi­ne,…
  Więcej
  NewsroomUroda

  JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

  Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skó­ra…
  Więcej
  Wydarzenia

  Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

  Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne pre­zen­ty…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *