PIKNIK IDEALNY

 Lato trwa na całe­go, a wraz z nim pora na … pik­nik ide­al­ny. Słod­kie leniu­cho­wa­nie, licze­nie chmur i roz­po­zna­wa­nie ich kształ­tów, poga­węd­ki oraz sma­ko­wa­nie róż­nych…

Vers-24 poleca: książki na długi weekend majowy

Pierw­szy week­end maja, czy­li popu­lar­nie zwa­na “majów­ka” to czas, kie­dy mamy wię­cej wol­nych chwil dla sie­bie. Nie ma lep­sze­go spo­so­bu na relaks w pierw­szych cie­płych pro­mie­niach słoń­ca, niż lek­tu­ra cie­ka­wej książ­ki. Zobacz­cie nasz prze­gląd, by dowie­dzieć się, któ­rym z nich war­to poświę­cić uwa­gę.

Playlista na weekend

Przed­sta­wia­my wam pro­po­zy­cje muzycz­ne na week­end od redak­cji Vers-24.

Playlista na weekend 3–4 stycznia

Życzy­my uda­ne­go week­en­du!

Weekendowy poradnik stylu

 Tekst: Anna Jan­kow­ska Wybór: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: net-a-porter.com, matchesfashion.com, polyvore.com, beller.pl, asos.com, woodmood.pl, loveloshop.pl, empik.pl, weekday.com, ikea.pl, thehut.com Zaku­py, rowe­ro­wa prze­jażdż­ka, impre­za albo po pro­stu leni­wy dzień w domu. W…

Warszawa Singera

Już od 10 lat odby­wa się w War­sza­wie Festi­wal Kul­tu­ry Żydow­skiej War­sza­wa Sin­ge­ra. Tekst: Moni­ka Koryś Zdję­cia: festiwalsingera.pl Tego­rocz­na XI edy­cja roz­po­czy­na się 23 sierp­nia i…

TARGOWISKO WARSZAWA 9 SIERPNIA W TEMAT RZEKA!

Wiel­kie war­szaw­skie han­dlo­wa­nie ponow­nie w Temat Rze­ka 9 / 08 /14 w godzi­nach 11:00 – 18:00. Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we Pla­ża przy Moście Ponia­tow­skie­go zamie­nia się w cen­trum…

Playlista na weekend: 19–20 lipca

Wybór: Yani­na Tra­pach­ka Zdję­cia: tumblr.com Przy­go­to­wa­li­śmy dla Was week­en­do­wą play­li­stę, w któ­rej znaj­dzie­cie nowe utwo­ry Jes­sie Ware, Usher, Lana Del Rey oraz wie­lu innych. Już od…

Playlista na weekend: The Great Gatsby

Posłu­cha­cie wybra­nej przez Nas muzy­ki ze słyn­ne­go fil­mu Baza Luhr­man­na “The Gre­at Gats­by” – mię­dzy inny­mi nie­sa­mo­wi­te utwo­ry Lany Del Rey oraz Flo­ren­ce + The…

Playlista na weekend: New York Fashion Week

 Muzy­ka pro­sto z wybie­gów New York Fashion Week? Słu­chaj­cie na VERS-24! 1. Work It w wyko­na­niu Mis­sy Elliott, na poka­zie Pro­en­za Scho­uler Fall/Winter 2014–15 2. Hap­pi­ness Does Not Wait…

Playlista na weekend: 31 maja – 1 czerwca

Jed­na z naszych czy­tel­ni­czek wysła­ła nam swo­ją pro­po­zy­cję muzycz­ną na naj­bliż­szy week­end. Dzię­ku­je­my Ewe­li­na! 1. Zacznij­my od kolo­rów, Suza­ne Vega – I never wear whi­te 2.…

Czas na piknik z nową kolekcją akcesoriów od Home&You

Pod­czas majów­ki, wol­ne­go week­en­du czy sło­necz­ne­go popo­łu­dnia – wio­sną nie bra­ku­je oka­zji, aby w towa­rzy­stwie zna­jo­mych lub rodzi­ny wybrać się na pik­nik. Co war­to ze…