Weekendowy poradnik stylu

Weekendowy poradnik stylu

Zakupy, rowerowa przejażdżka, impreza albo po prostu leniwy dzień w domu. W weekend możemy traktować modę z dużo większą dawką luzu, nie zapominając o niezbędnych składnikach stylizacji na każdą okazję. Oto, co warto mieć na względzie, jeśli wybierasz…

- weekendową rundę po sklepach

Weekendowy poradnik stylu

Buty Conver­se 300 zł, ple­cak Man­sur Gavriel 2655zł, zega­rek MARC BY MARC JACOBS 550zł, top-sukien­ka weekday.com 40zł, szor­ty H&M 59.90 zł

W tym wypad­ku sty­li­za­cja musi być nie tyl­ko mod­na, ale przede wszyst­kim wygod­na. Wyso­kie obca­sy powin­ny ustą­pić miej­sca na rzecz pła­skich, spor­to­wych butów, do któ­rych dodaj baweł­nia­ny t –shirt oraz dżin­so­we szor­ty. Zamiast tor­by obcią­ża­ją­cej ramię wybierz sty­lo­wy i wygod­ny ple­cak. Tak pro­stą sty­li­za­cję, skła­da­ją­ca się z zale­d­wie czte­rech pod­sta­wo­wych ele­men­tów doce­nisz, kie­dy nie będziesz musia­ła zdej­mo­wać masy rze­czy, aby przy­mie­rzyć ubra­nia.

- rowerowy mini maraton

Weekendowy poradnik stylu

Ogrod­nicz­ki Top­shop £15.00, koszyk rowe­ro­wy loveloshop.pl 159 zł, oku­la­ry woodmood.pl 219 zł, błysz­czyk Sepho­ra 31 zł, buty spor­to­we Nike Roshe Run 319 zł

Nie­śmier­tel­ny dżins spraw­dza się nawet pod­czas rowe­ro­wych woja­ży. Co powiesz na ogrod­nicz­ki, któ­re wra­ca­ją do łask ze zdwo­jo­ną siłą? W tym wypad­ku zagraj ory­gi­nal­ny­mi dodat­ka­mi, załóż spor­to­we buty (ich wybór jest napraw­dę impo­nu­ją­cy!) oraz oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne, na przy­kład te w drew­nia­nych opraw­kach. Sty­lo­wo ubierz tak­że swój rower, wybierz więc pik­ni­ko­wy, wikli­no­wy kosz i ruszaj w dro­gę!

- #PLAŻING

Weekendowy poradnik stylu

Oku­la­ry Isa­bel Marant 1.140 zł, strój kąpe­lo­wy Agent Pro­vo­ca­teur €635, książ­ka RIZZOLI €100, krem This Works €47, sukien­ka Top­shop £30.00, klap­ki ASOS €28.57

Odpo­czy­nek w pro­mie­niach słoń­ca? Koniecz­nie załóż kostium kąpie­lo­wy (ską­pe biki­ni zastąp retro kostiu­mem jed­no­czę­ścio­wym) i san­da­ły (pła­skie z sze­ro­ki­mi paska­mi à la bir­ken­stoc­ki). Naj­le­piej będzie, jeśli przy tej oka­zji o wyso­kich butach tyl­ko prze­czy­tasz, na przy­kład w książ­ce pre­zen­tu­ją­cej histo­rycz­ne mode­le szpi­lek z czer­wo­ną pode­szwą Chri­stia­na Loubo­uti­na.
Swo­ją skó­rę chroń kre­ma­mi z fil­trem UV i wzmac­niaj odżyw­czym serum, takim jak Per­fect legs skin mirac­le mar­ki This Works.

- party ze znajomymi

Weekendowy poradnik stylu

Man­go sukien­ka 130 zł, per­fu­my Lanvin 255 zł, buty TOPSHOP £65.00, bran­so­let­ka BELLER 280 zł

Zamiast pom­pa­tycz­nej wie­czo­ro­wej suk­ni wybierz mini­ma­li­stycz­ną ele­gan­cję w budu­aro­wym kli­ma­cie. Czar­na koron­ka oraz kro­pla deli­kat­nych per­fum Lanvin to duet ide­al­ny.

- aktywną turystykę

Weekendowy poradnik stylu

Książ­ka Empik 33,49 zł, kom­bi­ne­zon MIGUELINA 1440 zł, oku­la­ry Asos €17.14, Apa­rat Lomo­gra­phy 400 zł, pier­ścion­ki Man­go 25 zł

Zwie­dzasz żywio­ło­wą Bar­ce­lo­nę? Przy­go­tuj się na dobrą zaba­wę, bo sto­li­ca Kata­lo­nii nigdy nie śpi. Bądź wzo­ro­wą turyst­ką i dopra­cuj plan wyciecz­ki, a wszyst­ko, co przy­cią­gnie Two­ją uwa­gę foto­gra­fuj old­sku­lo­wym apa­ra­tem. W upal­nym kli­ma­cie zakła­daj krót­kie kom­bi­ne­zo­ny z hafto­wa­ny­mi zdo­bie­nia­mi. Hola, przy­go­do!

- home, sweet home

Weekendowy poradnik stylu

Pled Ikea 79.99 zł, fili­żan­ka Duka 59.99 zł, kosz Empik 29.99 zł, pomad­ka Thehut.com 42 zł, top Mon­ki 42 zł, szor­ty Vanes­sa Bru­no 180 zł, body lotion Cha­nel 175 zł, majt­ki Calvin Kle­in 76 zł

Mary­lin Mon­roe powie­dzia­ła kie­dyś, że nocą ma na sobie tyl­ko kil­ka kro­pel per­fum Cha­nel No. 5. Jeśli jed­nak jesteś zde­cy­do­wa­nie więk­szą kon­ser­wa­tyst­ką, dodaj do nich ubra­nie, naj­le­piej wygod­ne i wyko­na­ne z „oddy­cha­ją­cych” tka­nin. Kto powie­dział, że week­en­du nie moż­na spę­dzić leżąc w łóż­ku z książ­ką i dobrą kawą? Taka wizja bar­dzo nam odpo­wia­da!

 

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Wybór: Yani­na Tra­pach­ka


For Vers-24, War­saw

 

_____

POLECAJCIE:

 
Komentarze

komen­ta­rzy