Styl życia

PIKNIK IDEALNY

 Lato trwa na całego, a wraz z nim pora na … piknik idealny. Słodkie leniuchowanie, liczenie chmur i rozpoznawanie ich kształtów, pogawędki oraz smakowanie różnych pyszności. Istne szaleństwo! Jednak, żeby to się spełniło, trzeba przygotować piknikowy plan. Tym razem z „Perfekcyjnej Pani Domu” przemień się w Kreatywną Organizatorkę i Gospodynię Idealnego Pikniku. Oto Nasz bajecznie prosty przepis na ten wakacyjny event!


PIKNIK IDEALNY

  1. Wybierz Eco-miejsce.

Jak pik­nik to tyl­ko na łonie natu­ry, z dala od hała­su i błysz­czą­cych w słoń­cu aut. Co powiesz na zacisz­ne miej­sce, peł­ne zie­le­ni… łąka, park, ogród bądź pla­ża? Wszyst­ko zale­ży od Two­je­go nastro­ju, fan­ta­zji, towa­rzy­stwa i dostęp­no­ści geo­gra­ficz­nej. Waż­ne, aby pik­ni­ko­wi towa­rzy­szy­ła malow­ni­cza sce­ne­ria. Rze­ka sta­no­wi dodat­ko­wą atrak­cję dla Two­ich pociech, a morze spra­wi, że Two­ja rand­ka zapi­sze się w pamięt­ni­ku jako roman­tycz­na i nie­za­po­mnia­na.

  1. Skompletuj piknikowe towarzystwo!

Pik­nik koja­rzy się z rado­ścią, śmie­chem, luzem i zaba­wą. Do tego wszyst­kie­go potrze­ba ludzi! Weso­łych, spon­ta­nicz­nych, bli­skich, kocha­nych, z któ­ry­mi chce­my dzie­lić się życiem i jedze­niem!;) Dobo­ro­we towa­rzy­stwo nie zale­ży od ilo­ści gości. Waż­ne, abyś na swój wyma­rzo­ny pik­nik zapro­si­ła oso­by, z któ­ry­mi lubisz cele­bro­wać waż­ne momen­ty oraz bawić się. Rodzi­na, przy­ja­cie­le… Wpraw wszyst­kich w dobry nastrój. Na pew­no w two­rze­niu rado­snej atmos­fe­ry pomo­gą dzie­ci, któ­re mają natu­ral­ny dar widze­nia świat przez różo­we oku­la­ry. To one zawo­ła­ją Cię do zaba­wy i roz­śmie­szą. Są szyb­kie i aktyw­ne więc o nudzie nie ma mowy!

PIKNIK IDEALNY, piknik z dziecmi

  1. Wypełnij wiklinowy kosz pysznym jedzeniem.

Jak mówi sta­re przy­sło­wie „przez żołą­dek do ser­ca”. Od dobre­go jedze­nia zale­ży Nasz nastrój oraz dobre samo­po­czu­cie zapro­szo­nych gości. Zaim­po­nuj „ pik­ni­ko­wej śmie­tan­ce towa­rzy­skiej” i spa­kuj do wikli­no­we­go kosza zdro­we, waka­cyj­ne prze­ką­ski: sezo­no­we owo­ce takie jak cze­re­śnie, jabł­ka, mali­ny oraz cytru­sy (poma­rań­cze mają prze­pięk­ny zapach). Zaser­wuj tru­skaw­ko­wą tar­te (ulu­bio­ne cia­sto Fran­cu­zek) lub bez­cu­kro­we bisz­kop­ty dla dzie­ci. Słod­kie nale­śni­ki poko­cha­ją Two­je Pocie­chy. Na pew­no nie będziesz musia­ła ich zmu­szać do jedze­nia! Na pik­ni­ku spraw­dzą się tak­że róż­no­rod­ne sałat­ki, tosty z moz­za­rel­lą, pie­czo­na pierś z kur­cza­ka oraz nadzie­wa­ne korecz­ki. Co do picia? Redak­cja Vers-24 pole­ca wodę, (któ­ra uga­si pra­gnie­nie i nawil­ży orga­nizm od wewnątrz), soki oraz ory­gi­nal­ne wino np. poziom­ko­we (pod warun­kiem, że nie jesteś kie­row­cą!:)) Niech Two­je pik­ni­ko­we menu będzie roz­ma­ite, a prze­ką­ski niech kuszą róż­no­rod­no­ścią kolo­rów oraz świe­żo­ścią. Uni­kaj jedze­nia, któ­re może się roz­pu­ścić, skwa­sić, szyb­ko zepsuć. Zapo­mnij więc o cze­ko­la­dzie 🙂

PIKNIK IDEALNY, piknik z dziecmi

  1. Pamiętaj o stylowej zastawie.

Pik­nik to bajecz­ne do zor­ga­ni­zo­wa­nia przy­ję­cie pod wzglę­dem jego urzą­dze­nia. Wystar­czy miły w doty­ku, duży koc i papie­ro­wa bądź pla­sti­ko­wa zasta­wa, a urzą­dze­nie masz z gło­wy. Pamię­taj o sztuć­cach, ser­wet­kach, ście­recz­kach (dobrze wiesz, jak dzie­ci uwiel­bia­ją się bru­dzić) oraz kor­ko­cią­gu. Twój pik­nik może mieć sty­lo­wą opra­wę; wystar­czy, że zde­cy­du­jesz się na ele­men­ty deko­ra­cyj­ne takie jak: koc w krat­kę Vichy, paste­lo­we naczy­nia, zdo­bio­ne szklan­ki, para­sol­ki w grosz­ki do drin­ków (w tym przy­pad­ku bez­al­ko­ho­lo­wych, bo na bazie wody z cytry­ną).

  1. Weź gry i baw się na całego.

Do pik­ni­ko­wej waliz­ki war­to spa­ko­wać gry takie jak Mono­pol, Scrab­ble, kar­ty oraz krzy­żów­ki. Jeśli zabie­rasz ze sobą dzie­ci Twój must have sta­no­wią: kolo­ro­we ksią­żecz­ki. naj­le­piej takie, któ­re edu­ku­ją i pod­no­szą ich umie­jęt­no­ści języ­ko­we. Powie­trze sprzy­ja kon­cen­tra­cji, bły­sko­tli­we­mu myśle­niu oraz wszel­kie­go rodza­ju aktyw­no­ści rucho­wej. War­to więc wypo­sa­żyć się w pił­ki, rakiet­ki do bad­min­to­na, łopat­ki i forem­ki. Ruch to pod­sta­wa dobrej zaba­wy!

PIKNIK IDEALNY

  1. Ubierz się adekwatnie do okazji.

Pik­nik to pora na luz w Two­jej sty­li­za­cji. Pod­czas pik­ni­ko­we­go even­tu obo­wią­zu­ją kom­for­to­we, prze­wiew­ne ubra­nia. Świet­nie spraw­dzą się spor­to­we kom­ple­ty; takie któ­re nie krę­pu­ją ruchów. Dobrą opcją jest meto­da „na cebul­kę”, któ­ra uchro­ni cia­ło przed zmia­na­mi pogo­dy ze sło­necz­nej na wietrz­ną i odwrot­nie. Spa­kuj dodat­ko­wo kape­lusz oraz oku­la­ry żebyś mogła widzieć świat tyl­ko w kolo­ro­wych bar­wach! Przy­da­dzą się gum­ki do wło­sów, a co powiesz na kostium kąpie­lo­wy? Kie­dy masz pły­wać, jak nie teraz?

  1. S.O.S. Apteczka!

Nie­za­wod­na orga­ni­za­tor­ka pik­ni­ku wie jak waż­ne jest bez­pie­czeń­stwo i zdro­wie gości, dla­te­go abso­lut­nie zawsze ma ze sobą „pogo­to­wie ratun­ko­we”, a mia­no­wi­cie mini aptecz­kę. Znaj­du­ją się w niej: opa­trun­ki, żel na stłu­cze­nia, pre­pa­rat na uką­sze­nia i oczy­wi­ście zestaw kosme­ty­ków: kre­my i bal­sa­my z fil­trem UV, by unik­nąć popa­rzeń sło­necz­nych.

PIKNIK IDEALNY

  1. Przetransportuj się mądrze.

Do miej­sca pik­ni­ku trze­ba dotrzeć. Naj­le­piej zdro­wo i eko­lo­gicz­nie, a więc na rowe­rze. Wszyst­ko jed­nak zale­ży od tego jak dłu­gą tra­sę masz poko­nać do wyzna­czo­ne­go miej­sca i w jakim wie­ku są goście. Jaz­da na rowe­rze może zostać wyklu­czo­na, jeśli towa­rzy­szą Wam malu­chy. Jeśli jed­nak dzie­ci śmi­ga­ją na rowe­rach i jeste­ście pew­ni, że poko­na­ją dystans samo­dziel­nie, śmia­ło decy­duj się na tę for­mę trans­por­tu. Nie dość, że eko­no­micz­nie, to jesz­cze fit! Po takiej daw­ce spor­tu, wszy­scy będzie­cie mieć wil­czy ape­tyt i pik­ni­ko­we prze­ką­ski znik­ną w mgnie­niu oka.

  1. Dobry nastrój i wolny czas.

Aby pik­ni­ko­wa impre­za uda­ła się peł­ni istot­ne są 2 skład­ni­ki. Bez nich wszyst­ko pój­dzie na mar­ne. Pozy­tyw­ne nasta­wie­nie oraz czas. Cho­dzi o to, byś na jeden dzień wyłą­czy­ła się i żyła bez­tro­sko, cie­szy­ła się chwi­lą, nie odbie­ra­ła co chwi­la tele­fo­nów, nie włą­cza­ła lap­to­pa. Poczuj się jak dziec­ko. Dostrze­gaj pięk­no świa­ta przy­ro­dy, kon­tem­pluj, śmiej się, cie­kaw i pozna­waj. Patrz na wszyst­ko co dzie­je się dooko­ła przez pry­zmat dziec­ka i wraz z nim odkry­waj praw­dzi­wy sens ist­nie­nia. Bez pośpie­chu. Na nowo. Z uko­cha­ny­mi.

Takie­go nie­za­po­mnia­ne­go pik­ni­ku życzy Wam Redak­cja Vers-24.

Tekst: Ilo­na Jawor­ska
Zdję­cia: Vers-24

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust have

Idealna piżama na lato

Do ofi­cjal­ne­go roz­po­czę­cia lata został mie­siąc, więc naj­wyż­szy czas odświe­żyć sza­fę. Począ­tek lata koja­rzy nam się z tym, że w koń­cu może­my pocho­wać cie­płe kurt­ki, swe­try i spodnie, a wyjąć sukien­ki, san­da­ły i krót­kie t‑shirty.…
Więcej
UrodaWłosy

Top 5 produktów do pielęgnacji włosów latem

Lato to czas, kie­dy nasze wło­sy są szcze­gól­nie nara­żo­ne na dzia­ła­nie czyn­ni­ków zewnętrz­nych, któ­re osła­bia­ją je i wysu­sza­ją. Nie­za­leż­nie od tego, czy wybie­rasz się na wyma­rzo­ny urlop nad morze, czy w góry, do swo­jej waliz­ki powin­naś spa­ko­wać kosme­ty­ki, któ­re uchro­nią Two­je wło­sy przed słoń­cem, zapo­bie­gną ich zma­to­wie­niu i łama­niu się. Przed­sta­wia­my nasz subiek­tyw­ny wybór naj­lep­szych kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji wło­sów latem.
Więcej
KsiążkiKultura

Vers-24 poleca: książki na długi weekend majowy

Pierw­szy week­end maja, czy­li popu­lar­nie zwa­na “majów­ka” to czas, kie­dy mamy wię­cej wol­nych chwil dla sie­bie. Nie ma lep­sze­go spo­so­bu na relaks w pierw­szych cie­płych pro­mie­niach słoń­ca, niż lek­tu­ra cie­ka­wej książ­ki. Zobacz­cie nasz prze­gląd, by dowie­dzieć się, któ­rym z nich war­to poświę­cić uwa­gę.
Więcej