Muzyka

Playlista na weekend

1. Cris Cab – Liar Liar

2. Flo­ren­ce + The Machi­ne – What Kind Of Man

3. Nata­lia Przy­bysz – Sto Lat

4. Michał Sobie­raj­ski – Rzeka

5. Adam Strug, Sta­ni­sław Soy­ka – Tam Na Rzece

6. Cold­play – A Sky Full Of Stars

7. Hay­den James – Some­thing Abo­ut You

8. Parov Ste­lar – Catgroove

9. Angus & Julia Sto­ne – Griz­zly Bear

10. Mary Coma­sa – Come

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
KulturaMuzyka

NAJLEPSZE PLAYLISTY NA SPOTIFY

Muzy­ka to praw­do­po­dob­nie bar­dzo waż­ny ele­ment dnia wie­lu z nas. Dzię­ki niej począ­tek dnia, czas w pra­cy czy wie­czor­ny relaks może stać się lep­szy. Od kie­dy poja­wi­ła się apli­ka­cja Spo­ty­fi dostęp do naszych ulu­bio­nych wykonawców,…
Więcej
Wywiady

OLENA — NOWE OBLICZE POLSKIEJ SCENY MUZYCZNEJ

Kim jest Ole­na? To nie­ba­nal­na pio­sen­kar­ka, son­gw­ri­ter i skrzy­pacz­ka. Wła­śnie odby­wa swo­ją tra­sę kon­cer­to­wą po Pol­sce. Jej hit „Demon” pod­bi­ja ser­ca fanów sta­cji radio­wych, takich jak Radio Eska oraz Radio Zet. Imię Ole­na zna­czy Blask…
Więcej
Styl życia

PIKNIK IDEALNY

 Lato trwa na całe­go, a wraz z nim pora na … pik­nik ide­al­ny. Słod­kie leniu­cho­wa­nie, licze­nie chmur i roz­po­zna­wa­nie ich kształ­tów, poga­węd­ki oraz sma­ko­wa­nie róż­nych pysz­no­ści. Ist­ne sza­leń­stwo! Jed­nak, żeby to się speł­ni­ło, trze­ba przygotować…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *