UrodaWłosy

Jak odpowiednio chronić włosy latem?

Nasza wie­dza na temat świa­do­mej i bez­piecz­nej eks­po­zy­cji skó­ry na słoń­ce wzra­sta z roku na rok, wciąż jed­nak nie­wie­le mówi się o let­niej ochro­nie w kon­tek­ście wło­sów. A szko­da – pro­mie­nio­wa­nie UVA i UVB może…

Więcej
Uroda

Najlepsze kosmetyki do włosów SexyHair już w Polsce!

Wyobraź sobie kosme­tyk, któ­ry nie tyl­ko pie­lę­gnu­je wło­sy, ale też doda­je pew­no­ści sie­bie – mar­ka Sexy­Ha­ir dzia­ła cuda! Nowy wymiar sek­sa­pi­lu, jesteś goto­wa? Jeśli tak, te pro­duk­ty są wła­śnie dla Cie­bie. Naresz­cie dostęp­ne w Polsce!…

Więcej