Uroda

Najlepsze kosmetyki do włosów SexyHair już w Polsce!

Wyobraź sobie kosmetyk, który nie tylko pielęgnuje włosy, ale też dodaje pewności siebie – marka SexyHair działa cuda! Nowy wymiar seksapilu, jesteś gotowa? Jeśli tak, te produkty są właśnie dla Ciebie. Nareszcie dostępne w Polsce! SexyHair to kultowa marka do włosów, która zmieni Twój świat. Kręcone, rude czy krótkie? Każda z nas na swój własny sposób chce być piękna i czuć się dobrze we własnej skórze, ponieważ nie ma nic lepszego, niż akceptacja samej siebie. SexyHair to produkty do stylizacji i pielęgnacji włosów, które przeniosą Twoje pasma w inny wymiar dzikości. Włosy są nieodłącznym elementem powabności oraz seksapilu. Marka SexyHair wierzy, że seksapil to coś więcej, niż tylko piękne pasma. 

 

Najlepsze kosmetyki do włosów SexyHair już w Polsce!

SexyHair – poznaj historię czerwonej butelki!

Zało­ży­ciel Sexy­Ha­ir i wie­lo­krot­nie nagra­dza­ny na całym świe­cie fry­zjer – Micha­el O’Rourke – zain­spi­ro­wał się róż­no­rod­no­ścią Los Ange­les i wie­lo­ma sty­la­mi, któ­re defi­nio­wa­ły sło­wo sek­sa­pil. Od roz­wia­nych wło­sów na pla­ży czy arty­stycz­ne­go sty­lu ulicz­ne­go, aż po efek­tow­ny look rodem z czer­wo­ne­go dywa­nu. Postrze­gał sek­sa­pil jako coś wię­cej niż tyl­ko wygląd – jako wyra­ża­nie sie­bie. Uchwy­cił tę reflek­sję i „zapa­ko­wał” ją do butel­ki, inspi­ru­jąc ludzi na całym świe­cie do odważ­ne­go wyra­ża­nia wła­snej oso­bo­wo­ści. Mar­ka Sexy­Ha­ir od same­go począt­ku swo­je­go ist­nie­nia wyróż­nia­ła się czer­wo­nym opa­ko­wa­niem. Wywar­ło to nie­ma­łe zasko­cze­nie w świe­cie kosme­ty­ków – sło­wo SEXY napi­sa­ne wiel­ki­mi lite­ra­mi oraz wyraź­ne logo na butel­ce było nie­co kon­tro­wer­syj­ne, szo­ku­ją­ce, lek­ko nie­grzecz­ne i… ZAKAZANE w witry­nach skle­po­wych w nie­któ­rych sta­nach. 

Dziś „duża, czer­wo­na butel­ka” nadal jest zna­kiem roz­po­znaw­czym mar­ki Sexy­Ha­ir, któ­rej pro­fe­sjo­nal­ne lakie­ry do wło­sów są naj­le­piej sprze­da­ją­cy­mi się w USA – jed­na butel­ka lakie­ru Sexy­Ha­ir jest kupo­wa­na co 4 sekun­dy! 

SexyHair -  czyli seksapil, styl i pielęgnacja włosów w jednym!

Mar­ka ofe­ru­je pro­duk­ty, któ­re zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne z myślą o aktu­al­nych tren­dach, spek­ta­ku­lar­nych efek­tach i inno­wa­cyj­nych skła­dach, jed­no­cze­śnie gwa­ran­tu­jąc nie­sa­mo­wi­tą wydaj­ność kosme­ty­ków. Pro­duk­ty Sexy­Ha­ir stwo­rzo­ne na bazie zastrze­żo­nej mie­szan­ki kola­ge­nu, pro­te­in, ami­no­kwa­sów i pep­ty­dów to NOWOŚĆ – wzmac­nia­ją wło­sy, mini­ma­li­zu­ją ich łam­li­wość i napra­wia­ją uszko­dze­nia. Obec­nie w Pol­sce dostęp­ne są trzy serie pro­duk­tów Sexy­Ha­ir i każ­da z nich zagwa­ran­tu­je Two­im wło­som odpo­wied­nią pie­lę­gna­cję. 

HEALTHY – seria, któ­ra zapew­nia efekt natu­ral­nie pięk­nych, zdro­wych wło­sów. Okaż swo­im pasmom odro­bi­nę miło­ści – od odżyw­ki Tri-Whe­at Leave in Con­di­tio­ner po ulu­bio­ny przez fanów, nawil­ża­ją­cy ole­jek Love. Uwy­dat­nij natu­ral­ne pięk­no swo­ich wło­sów i zadbaj z Heal­thy o odpo­wied­nie nawil­że­nie, odży­wie­nie i połysk swo­ich pasm.

BIG – jest to seria pro­duk­tów, któ­ra zagwa­ran­tu­je Two­im wło­som nowy wymiar obję­to­ści. Zapew­nia nie tyl­ko nie­zrów­na­ną obję­tość, ale rów­nież zagęsz­cze­nie wło­sów. Od kul­to­we­go lakie­ru do wło­sów w sprayu, po rewo­lu­cyj­ną rodzi­nę Powder Play – efek­ty sty­li­za­cji są znie­wa­la­ją­ce i długotrwałe!

STYLE – czy­li wyjąt­ko­wo trwa­łe kosme­ty­ki do sty­li­za­cji. Spraye, żele i kre­my, któ­re zapew­nia­ją pro­fe­sjo­nal­ne efek­ty w zakre­sie zde­fi­nio­wa­nia i kon­tro­li wło­sów oraz nada­ją im tek­stu­ry. Uwol­nij swo­ją kre­atyw­ność i stwórz swój wła­sny, nie­po­wta­rzal­ny styl! 

Dlaczego powinnaś wybrać SexyHair? 

Sexy­Ha­ir to nie tyl­ko kosme­ty­ki do wło­sów – to esen­cja kobie­co­ści i nowa defi­ni­cja pew­no­ści sie­bie. To mar­ka, któ­rej misją są nie tyl­ko pięk­ne wło­sy, ale rów­nież kre­owa­nie nowe­go wymia­ru sek­sa­pi­lu. Z Sexy­Ha­ir zadbasz o swo­je wło­sy, roz­bu­dzisz w sobie dzi­kość oraz nie­okieł­zna­ne pokła­dy kre­atyw­no­ści. Pie­lę­gna­cja czy też sty­li­za­cja wło­sów nabie­rze nowe­go, świe­że­go wymia­ru. Nie­te­sto­wa­ne na zwie­rzę­tach pro­duk­ty Sexy­Ha­ir zapew­nią Ci obję­tość oraz natu­ral­nie pięk­ne wło­sy. Wszyst­kie opa­ko­wa­nia są w 95% wyko­na­ne z przy­ja­znych śro­do­wi­sku mate­ria­łów PCR, co ozna­cza, że mniej pla­sti­ku tra­fia na wysy­pi­ska śmie­ci. Sexy­Ha­ir to mar­ka, któ­ra wydo­bę­dzie z Cie­bie pew­ność sie­bie, zapew­ni Two­im wło­som nie­sa­mo­wi­tą obję­tość oraz pie­lę­gna­cję, a tak­że zatrosz­czy się o przy­szłość pla­ne­ty! My nie może­my się docze­kać, a wy?

We create the products, you make them SEXY!

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Joanna Stasiak
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Wiosenna pielęgnacja włosów

Naj­wyż­szy czas zacząć wio­sen­ną pie­lę­gna­cję wło­sów i poże­gnać się z łam­li­wy­mi, zmę­czo­ny­mi i sła­by­mi wło­sa­mi, któ­re prze­szły sezon zimo­wy. Odpo­wied­nio dobra­ne kosme­ty­ki do wło­sów to pod­sta­wa w ich pie­lę­gna­cji. War­to jest posta­wić na pro­duk­ty profesjonalnych…
Więcej
Uroda

Jak dobrać szampon do włosów? 

Więk­szość z nas przy zaku­pie szam­po­nu do wło­sów nie zwra­ca uwa­gi na to, jaki kupu­je kosme­tyk i czy jest on odpo­wied­nio dobra­ny do potrzeb naszych wło­sów – jest to błąd! Szam­pon to pro­dukt, któ­re­go używamy…
Więcej
Uroda

Jak poprawnie myć skórę głowy i włosy? 

Każ­de­mu z nas wyda­je się, że mycie skó­ry gło­wy i wło­sów mamy wręcz opa­no­wa­ne do per­fek­cji. Nie­ste­ty, oka­zu­je się, że wie­le osób te czyn­no­ści wyko­nu­je nie­po­praw­nie, zarów­no ze wzglę­du na tech­ni­kę, jak i pro­duk­ty, których…
Więcej