Uroda

Jak poprawnie myć skórę głowy i włosy? 

Każdemu z nas wydaje się, że mycie skóry głowy i włosów mamy wręcz opanowane do perfekcji. Niestety, okazuje się, że wiele osób te czynności wykonuje niepoprawnie, zarówno ze względu na technikę, jak i produkty, których używa. Co gorsze, może to prowadzić do różnych nieprzyjemnych konsekwencji związanych z problemami skóry głowy, czy też wypadania włosów. Łupież, swędzenie czy też przetłuszczanie się skóry głowy i włosów to problemy, z którymi boryka się połowa z nas. Dzięki prawidłowemu myciu, możemy tych problemów pozbyć się raz na zawsze!

Jak poprawnie myć skórę głowy i włosy? 

Jak popraw­nie myć skó­rę gło­wy i włosy?

Zacznij­my od pod­staw i dowiedz­my się, w jaki spo­sób nie myć skó­ry gło­wy i wło­sów. Z reklam w tele­wi­zji mycie wło­sów koja­rzy­my z rado­sną pio­sen­ką pod prysz­ni­cem, wyla­niem szam­po­nu na wło­sy i dużą ilo­ścią pia­ny na gło­wie… ale czy na pew­no tak powin­na wyglą­dać codzien­na pie­lę­gna­cja naszej gło­wy? Zde­cy­do­wa­nie nie! Naj­czę­ściej powta­rza­ny­mi błę­da­mi przy tego typu czyn­no­ściach jest nakła­da­nie szam­po­nu bez­po­śred­nio na wło­sy, czę­sto w dość za dużych ilo­ściach, przez co nasze wło­sy sta­ją się obcią­żo­ne i prze­tłusz­czo­ne. Dodat­ko­wo nad­mier­ne szo­ro­wa­nie wło­sów pod­czas mycia, uży­wa­nie nie­od­po­wied­nich pro­duk­tów do wło­sów, zbyt zim­na lub zbyt gorą­ca woda oraz wycie­ra­nie wło­sów ręcz­ni­kiem kąpie­lo­wym rów­nież nie sprzy­ja ich kon­dy­cji. Jeśli któ­raś z wymie­nio­nych czyn­no­ści powy­żej nie jest Ci obca… to czas na zmiany!

Klu­czo­wą czyn­no­ścią pod­czas codzien­nej pie­lę­gna­cji jest mycie skó­ry gło­wy. Głów­ne zanie­czysz­cze­nia, któ­rych chce­my się pozbyć znaj­du­ją się wła­śnie tam. Wło­som wystar­czy spły­wa­ją­ca po nich pia­na, a kolej­no nało­żo­na odżyw­ka odświe­ży i nawil­ży wło­sy. Gdy z Two­ją skó­rą gło­wy zacznie się dziać coś złe­go, od razu Cię o tym poin­for­mu­je, wysy­ła­jąc zna­ki w posta­ci łupie­żu, świą­du czy też prze­tłusz­cza­nia się wło­sów. 

Aby dokład­nie umyć skó­rę gło­wy i nasze wło­sy, powin­ni­śmy przede wszyst­kim myć skó­rę gło­wy przez co naj­mniej 2–3 minu­ty, sku­pia­my się na tym, aby dokład­nie wma­so­wać pia­nę w skó­rę gło­wy i poświę­ca­my na to dłuż­szy czas. Szam­pon powin­ni­śmy dobrać do rodza­ju naszej skó­ry gło­wy oraz rodza­ju wło­sów. Same wło­sy myje­my spły­wa­ją­cą pia­ną, nie powin­ni­śmy trzeć ani skó­ry gło­wy ani wło­sów oraz zawsze sta­raj­my się maso­wać skó­rę gło­wy deli­kat­nie, bez uży­wa­nia dodat­ko­wej siły. Bar­dzo klu­czo­wym kro­kiem jest dokład­nie spłu­ka­nie pro­duk­tu z naszej gło­wy. Po wyko­na­niu wszyst­kich czyn­no­ści, nale­ży umyć skó­rę gło­wy jesz­cze raz.  Kolej­nym kro­kiem jest odżyw­ka, któ­ra zawsze powin­na być dobra­na do rodza­ju Two­ich wło­sów. Zapew­ni Two­im wło­som blask, odży­wie­nie oraz nada im ela­stycz­ność. Po zasto­so­wa­niu się do powyż­szych reguł, po dość szyb­ko zauwa­żysz popra­wę skó­ry gło­wy oraz lep­szą kon­dy­cję wło­sów. Ponad­to, odpo­wied­nia tech­ni­ka uży­wa­nia szam­po­nu czy też odżyw­ki pozwo­li Ci na oszczęd­ność oraz lep­szą wydaj­ność produktów.

Aby odpo­wied­nio pie­lę­gno­wać swo­ją skó­rę gło­wy oraz wło­sy, musisz zaopa­trzyć się w pro­duk­ty, któ­re będą dla Cie­bie odpo­wied­nie. Poni­żej przed­sta­wia­my pro­duk­ty, któ­re ide­al­nie spraw­dzą się do nie­mal każ­de­go rodza­ju skó­ry gło­wy oraz włosów!

Szampon Paul Mitchell Shampoo Three

Szam­pon Paul Mit­chell Sham­poo Three

Szam­pon Paul Mit­chell Sham­poo Three to pro­dukt, któ­ry głę­bo­ko oczy­ści każ­dy rodzaj skó­ry oraz wło­sów. Usu­wa chlor i codzien­ne zanie­czysz­cze­nia. Pro­dukt jest szcze­gól­nie sku­tecz­ny, jeśli zosta­nie uży­ty przed zabie­giem głę­bo­ko odży­wia­ją­cym, ponie­waż poma­ga otwo­rzyć łuskę wło­sa, pozwa­la­jąc kura­cji prze­nik­nąć w głąb wło­sa i wzmoc­nić dzia­ła­nie odżywki.

Paul Mitchell Clean Beauty Everyday

Szam­pon Paul Mit­chell Cle­an Beau­ty Everyday

Paul Mit­chell Cle­an Beau­ty Eve­ry­day dedy­ko­wa­ny jest do każ­de­go rodza­ju wło­sów. Deli­kat­nie myje skó­rę gło­wy i wło­sy i pozo­sta­wia je mięk­kie i odży­wio­ne. Ide­al­nie nada­je się do codzien­ne­go użyt­ku. Tak jak wszyst­kie pro­duk­ty mar­ki Paul Mit­chell, szam­pon Cle­an Beau­ty Eve­ry­day nie jest i nigdy nie był testo­wa­ny na zwie­rzę­tach. Dodat­ko­wo wszyst­kie pro­duk­ty z tej serii są w 100% wegań­skie, nie zawie­ra­ją sili­ko­nów, para­be­nów ani alko­ho­li i zawie­ra­ją natu­ral­ne, zrów­no­wa­żo­ne skład­ni­ki. Przez natu­ral­ność pro­duk­tu, Two­ja skó­ra gło­wy oraz wło­sy są mniej nara­żo­ne na podraż­nie­nia, gdyż wszyst­ko, co natu­ral­ne jest dla Cie­bie najlepsze!

szampon JOICO Defy Damage

Szam­pon JOICO Defy Damage

Kolej­nym MUST HAVE osób, któ­re potrze­bu­ją inten­syw­nej rege­ne­ra­cji wło­sów jest szam­pon JOICO Defy Dama­ge. Nie zawie­ra SLS i SLES. Deli­kat­nie oczysz­cza, przy­wra­ca opty­mal­ny poziom nawil­że­nia wło­sów, nada­je im jedwa­bi­stą mięk­kość i gład­kość. Wzmac­nia natu­ral­ną barie­rę ochron­ną wło­sów i skó­ry gło­wy, zapo­bie­ga­jąc wszel­kim uszkodzeniom.

SexyHair BIG Boost Up Volumizing Shampoo

Szam­pon Sexy­Ha­ir BIG Boost Up Volumizing

A dla osób, któ­re kocha­ją obję­tość… pole­ca­my Sexy­Ha­ir BIG Boost Up Volu­mi­zing Sham­poo, któ­ry deli­kat­nie oczy­ści wło­sy i skó­rę gło­wy. Kola­gen nada wło­som obję­to­ści i spra­wi, że zyska­ją nie­sa­mo­wi­ty połysk. Dzię­ki Sexy­Ha­ir BIG Boost Up Volu­mi­zing Sham­poo polep­szy się kon­dy­cja wło­sów, a pasma sta­ną się podat­niej­sze na ukła­da­nie. 

Jak możesz zauwa­żyć, pra­wi­dło­we mycie skó­ry gło­wy i wło­sów wca­le nie jest skom­pli­ko­wa­ne, jed­nak wyma­ga od nas tro­chę więk­szej uwa­gi oraz wypra­co­wa­nia powyż­szych metod. Sto­su­jąc się do powyż­szych zasad, zna­czą­co zauwa­żysz popra­wę skó­ry gło­wy jak i wło­sów. 

Tekst: mate­ria­ły prasowe/ Joan­na Stasiak
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Ikony Rekonstrukcji Włosów JOICO K-PAK

Pro­duk­ty, któ­re zre­kon­stru­ują nawet naj­bar­dziej znisz­czo­ne wło­sy, czy­li IKONY REKONSTRUKCJI WŁOSÓW JOICO K‑PAK. Dzię­ki zawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii lipo­so­mo­wej Smar­tRe­le­ase, któ­ra napra­wia, wzmac­nia i chro­ni wło­sy dokład­nie tam, gdzie tego potrze­bu­ją, seria K‑PAK poma­ga napra­wić wie­lo­let­nie, widoczne…
Więcej
Uroda

Szybsze suszenie włosów dzięki JOICO Dream Blowout

Szyb­sze susze­nie wło­sów nie musi pozo­stać jedy­nie w Two­ich snach! Nie musisz też ści­nać swo­ich wło­sów, aby przy­spie­szyć ich susze­nie, bo mamy coś, co Ci pomo­że – krem do wło­sów – JOICO Dre­am Blo­wo­ut, który…
Więcej
Uroda

Jak prawidłowo zadbać o włosy po lecie?

Słoń­ce – kocha­my je bez­gra­nicz­nie i ono nas rów­nież, ale… w nad­mia­rze nie­ste­ty nam szko­dzi. Jeśli w trak­cie waka­cji nie korzy­sta­łaś z kosme­ty­ków z fil­tra­mi UV, za to pły­wa­łaś w sło­nej lub chlo­ro­wa­nej wodzie, to…
Więcej