Uroda

Jak dobrać szampon do włosów? 

Większość z nas przy zakupie szamponu do włosów nie zwraca uwagi na to, jaki kupuje kosmetyk i czy jest on odpowiednio dobrany do potrzeb naszych włosów – jest to błąd! Szampon to produkt, którego używamy bardzo często i posiada wpływ na kondycję naszych włosów. Źle dobrany może wyrządzić więcej szkód niż pożytku. Jak dobrać szampon do włosów?

SexyHair szampon

Jak dobrać szampon do włosów – poznaj potrzeby swoich włosów

Aby odpo­wied­nio wybrać szam­pon, musisz wie­dzieć, cze­go potrze­bu­ją Two­je wło­sy. Każ­dy z nas jest w sta­nie okre­ślić mniej wię­cej, czy ma łam­li­we, suche, znisz­czo­ne wło­sy czy też zdro­we, natu­ral­ne i lśnią­ce pasma. Czu­je­my, kie­dy skó­ra gło­wy pro­du­ku­je zbyt wie­le łoju, a wło­sy są tłu­ste i oklap­nię­te. Tak samo jest w przy­pad­ku naszej skó­ry gło­wy – gdy jest podraż­nio­na, zaczy­na nas swę­dzieć. Wło­sy oraz skó­ra gło­wy zawsze gdy tyl­ko będą bory­kać się z jakimś pro­ble­mem będą nam wysy­łać sygna­ły. Dodat­ko­wo, sta­je­my się coraz bar­dziej świa­do­my­mi kon­su­men­ta­mi – czy­ta­my skła­dy pro­duk­tów, inte­re­su­je nas ich pocho­dze­nie  oraz to, czy były testo­wa­ny na zwie­rzę­tach.  Nale­ży pamię­tać, że kosme­ty­ki dobrej jako­ści będą pod­kre­ślać naszą uro­dę, będą bez­piecz­ne dla naszej skó­ry i wydo­by­wać z nas to, co naj­pięk­niej­sze. Dla­te­go tak waż­ne jest, aby przy wybo­rze kosme­ty­ków suge­ro­wać się rów­nież naszy­mi war­to­ścia­mi jak np. nie chcesz uży­wać kosme­ty­ków, któ­re są testo­wa­ne na zwie­rzę­tach? Kupuj tyl­ko i wyłącz­nie te, któ­re znaj­du­ją się na ofi­cjal­nej liście PETA!

Jak dobrać szampon do włosów – czytaj listę składników

Zawsze nale­ży brać popraw­kę na to, co jest zawar­te na ety­kie­cie pro­duk­tu – dla­cze­go? Bowiem nie moż­na przyj­mo­wać za pew­nik wszyst­kich obiet­nic pro­du­cen­ta zawar­tych na ety­kie­tach czy w rekla­mie. Cza­sa­mi się zda­rza, że nie mają one nic wspól­ne­go z rze­czy­wi­sto­ścią. Aby spraw­dzić, czy dany szam­pon jest dla Cie­bie odpo­wied­ni, powin­naś poznać jego skład. 

Jak dobrać szampon do włosów – kluczowe informacje

Kie­dy już wiesz, cze­go potrze­bu­ją Two­je wło­sy oraz umiesz roz­po­zna­wać poszcze­gól­ne sub­stan­cje w skła­dach, możesz prze­bie­rać wśród ogrom­nej ofer­ty szam­po­nów i wybie­rać te, któ­re są dla Cie­bie odpo­wied­nie. Zawsze jed­nak trzy­maj się kil­ku klu­czo­wych wska­zó­wek, któ­re jesz­cze bar­dziej uła­twią Ci zakup kosme­ty­ku. Jed­ną z nich jest fakt, że szam­pon powin­no dobie­rać się do skó­ry gło­wy, a nie do wło­sów. To zna­czy, że jeśli bory­kasz się z pro­ble­mem łupie­żu to naj­lep­szy będzie dla Cie­bie szam­pon prze­ciw­łu­pie­żo­wy. Kolej­ną klu­czo­wą zasa­dą jest wybra­nie łagod­ne­go szam­po­nu do codzien­ne­go użyt­ku, naj­le­piej wzbo­ga­co­ne­go eks­trak­ta­mi pobu­dza­ją­cy­mi wzrost cebul­ki wło­sów. Raz na 1–2 tygo­dnie sto­suj moc­ny szam­pon oczysz­cza­ją­cy, któ­ry moc­no oczy­ści wło­sy i skó­rę gło­wy. Pamię­taj, że szam­po­ny moc­no oczysz­cza­ją­ce nie nada­ją się do codzien­ne­go użyt­ku, ponie­waż sil­nie wysu­sza­ją skó­rę gło­wy i wzma­ga­ją wypa­da­nie wło­sów. Ide­al­ny szam­pon powi­nien mieć moż­li­wie krót­ki, pro­sty skład – im mniej pozy­cji w skła­dzie, tym mniej che­mii na Two­ich wło­sach. 

Jak dobrać szampon do włosów – szampony SexyHair

Pro­duk­tów do pie­lę­gna­cji wło­sów jest wie­le… ale jak wybrać ten naj­lep­szy? Mar­ka Sexy­Ha­ir, któ­ra w swo­jej ofer­cie posia­da sze­ro­ką gamę kosme­ty­ków do pie­lę­gna­cji jak i sty­li­za­cji wło­sów posia­da rów­nież pro­fe­sjo­nal­ne szam­po­ny. Jeśli Two­im wło­som bra­ku­je obję­to­ści, to w takim przy­pad­ku ide­al­nie spraw­dzi się Sexy­Ha­ir Boost Up Volu­mi­zing Sham­poo, czy­li szam­pon, któ­ry deli­kat­nie oczy­ści skó­rę gło­wy i wło­sy oraz nada im nie­sa­mo­wi­tej obję­to­ści. Kola­gen nada wło­som nie­sa­mo­wi­te­go poły­sku. Jeśli szu­kasz deli­kat­ne­go szam­po­nu do codzien­ne­go użyt­ku, któ­ry zapew­ni Ci inten­syw­ne nawil­że­nie oraz nada wło­som gład­ko­ści, to z pew­no­ścią zako­chasz się w Sexy­Ha­ir Moistu­ri­zing Sham­poo – oczysz­cza wło­sy bez ich obcią­ża­nia, co gwa­ran­tu­je uzy­ska­nie jesz­cze lep­szych efek­tów pod­czas sty­li­za­cji. A może szam­pon, któ­ry moc­no oczy­ści i zre­ge­ne­ru­je Two­je wło­sy? Z pomo­cą nad­cho­dzi Sexy­Ha­ir Stren­gh­te­ning Sha­ma­poo! Doda­je pasmom siły oraz redu­ku­je ich łam­li­wość. Jest prze­zna­czo­ny do wło­sów znisz­czo­nych oraz łam­li­wych. 

Pamię­taj, że dobór odpo­wied­nie­go szam­po­nu do wło­sów to pod­sta­wa zdro­wej oraz pra­wi­dło­wej pie­lę­gna­cji. Każ­dy włos jest inny, dla­te­go war­to jest pró­bo­wać oraz obser­wo­wać swo­je wło­sy. Powyż­sze klu­czo­we infor­ma­cję powin­ny uła­twić Ci dobra­nie szam­po­nu pod swo­je potrze­by, a z mar­ką Sexy­Ha­ir zyskasz nie tyl­ko odświe­żo­ne wło­sy, ale rów­nież pięk­ne, zdro­we oraz lśnią­ce pasma!

Tekst: Joan­na Stasiak/materiały prasowe
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Wiosenna pielęgnacja włosów

Naj­wyż­szy czas zacząć wio­sen­ną pie­lę­gna­cję wło­sów i poże­gnać się z łam­li­wy­mi, zmę­czo­ny­mi i sła­by­mi wło­sa­mi, któ­re prze­szły sezon zimo­wy. Odpo­wied­nio dobra­ne kosme­ty­ki do wło­sów to pod­sta­wa w ich pie­lę­gna­cji. War­to jest posta­wić na pro­duk­ty profesjonalnych…
Więcej
Uroda

Jak poprawnie myć skórę głowy i włosy? 

Każ­de­mu z nas wyda­je się, że mycie skó­ry gło­wy i wło­sów mamy wręcz opa­no­wa­ne do per­fek­cji. Nie­ste­ty, oka­zu­je się, że wie­le osób te czyn­no­ści wyko­nu­je nie­po­praw­nie, zarów­no ze wzglę­du na tech­ni­kę, jak i pro­duk­ty, których…
Więcej
UrodaWłosy

Kosmetyki do włosów - SexyHair

Znasz to uczu­cie, kie­dy przy codzien­nej pie­lę­gna­cji swo­ich wło­sów się­gasz po swo­je ulu­bio­ne, spraw­dzo­ne kosme­ty­ki, sty­li­zu­jesz wło­sy i dzień od razu sta­je się lep­szy? Sexy­Ha­ir powo­du­je, że każ­dy pora­nek sta­je się wyjąt­ko­wy! Poznaj nasze kultowe…
Więcej