Uroda

Wiosenna pielęgnacja włosów

Najwyższy czas zacząć wiosenną pielęgnację włosów i pożegnać się z łamliwymi, zmęczonymi i słabymi włosami, które przeszły sezon zimowy. Odpowiednio dobrane kosmetyki do włosów to podstawa w ich pielęgnacji. Warto jest postawić na produkty profesjonalnych marek, które bazują nie tylko na nowoczesnych technologiach, ale również są gwarancją spektakularnych efektów. W obecnych czasach na rynku nie brakuje wszelkiego rodzaju kosmetyków do włosów, które mają za zadanie wzmocnić i zregenerować nasze pasma. Zatem, jakie kosmetyki powinniśmy wybrać do wiosennej pielęgnacji naszych włosów, aby efekt był widoczny? 

 

JOICO, Paul Mitchell, SexyHair

 

Wiosenna pielęgnacja włosów – postaw na regenerację

Zimą nasze wło­sy tra­cą wital­ność, czę­ściej wypa­da­ją i są pozba­wio­ne bla­sku. Dodat­ko­wo w tym okre­sie pogo­do­wym cho­wa­my nasze wło­sy pod czap­ki i kap­tu­ry, co sprzy­ja ich pusze­niu się i łama­niu. Na wio­snę powin­ni­śmy zadbać o nasze wło­sy i posta­wić na sil­ną rege­ne­ra­cję pasm, jaką zapew­nia mar­ka JOICO. Zabieg Rekon­struk­cji JOICO K‑PAK to zestaw czte­rech pro­duk­tów, któ­re są gwa­ran­cją naj­lep­szych rezul­ta­tów – odbu­do­wu­ją i wzmac­nia­ją znisz­czo­ne, osła­bio­ne wło­sy, nada­ją im połysk i sil­ne nawil­ża­ją. Zabieg dostęp­ny jest tyl­ko i wyłącz­nie w pro­fe­sjo­nal­nych salo­nach fry­zjer­skich, a jego efek­ty doce­nia­ne są nie­mal na całym świe­cie. 

Joico K-Pak

Zabieg Rekon­struk­cji JOICO K‑PAK

W Two­jej domo­wej pie­lę­gna­cji nie powin­no rów­nież zabrak­nąć zesta­wu kosme­ty­ków JOICO Defy Dama­ge. Pro­fe­sjo­nal­ne kosme­ty­ki powsta­ły z myślą o wło­sach zmę­czo­nych, znisz­czo­nych oraz nara­żo­nych na zewnętrz­ne uszko­dze­nia. Dzię­ki zawar­tej w nich tech­no­lo­gii New Smar­tRe­le­ase Tech­no­lo­gy, któ­ra opar­ta jest na stop­nio­wym uwal­nia­niu i dostar­cza­niu uni­kal­nych skład­ni­ków aktyw­nych do wnę­trza wło­sa, mamy pew­ność, że nasze pasma zosta­ną odpo­wied­nio zabez­pie­czo­ne. Kosme­ty­ki JOICO Defy Dama­ge pole­ca­ne są wszyst­kim tym, któ­rzy marzą o jedwa­bi­stych, gład­kich i zdro­wych wło­sach na wio­snę 2022. 

Pamię­taj: wszyst­kie swo­je pro­ble­my z wło­sa­mi powin­naś roz­wią­zy­wać w pro­fe­sjo­nal­nym salo­nie fry­zjer­skim. Naj­lep­sze efek­ty nawil­że­nia oraz rege­ne­ra­cji wło­sów zapew­nia­ją pro­fe­sjo­nal­ne kosme­ty­ki, któ­re wyróż­nia­ją się wyso­kim stę­że­niem sub­stan­cji aktyw­nych. 

Wiosenna pielęgnacja włosów – zadbaj o skórę głowy 

Po zimie war­to jest rów­nież zadbać nie tyl­ko o wło­sy, ale rów­nież o skó­rę gło­wy. Cią­głe nosze­nie cza­pek i niska tem­pe­ra­tu­ra spra­wia, że nasza skó­ra gło­wy sta­je się zanie­czysz­czo­na, a wło­sy osła­bio­ne. Z pomo­cą nad­cho­dzi Paul Mtchell Tea Tree Hair and Scalp Tre­at­ment, czy­li rege­ne­ru­ją­ca i odżyw­cza kura­cja do wło­sów i skó­ry gło­wy. W swo­im skła­dzie zawie­ra pan­te­nol, wita­mi­ne E i pro­te­iny sojo­we, któ­re sil­nie odży­wia­ją, rege­ne­ru­ją, chro­nią wło­sy i skó­rę gło­wy, wyci­sza­jąc dys­kom­fort spo­wo­do­wa­ny podraż­nie­niem lub swę­dze­niem. Nasza skó­ra gło­wy zosta­je oczysz­czo­na i nawil­żo­na, a nasze pasma zysku­ją inten­syw­ny blask. Edu­ka­tor mar­ki Paul Mit­chell Patry­cja Grzem­pow­ska zale­ca wyko­ny­wa­nie takiej kura­cji raz w tygo­dniu, by na wio­snę cie­szyć się pięk­ny­mi, dłu­gi­mi i zdro­wy­mi wło­sa­mi. 

Wiosenna pielęgnacja włosów – rozdwojone końcówki 

Osła­bio­ne, znisz­czo­ne, przy­ci­śnię­te sza­li­kiem i tar­ga­ne wia­trem wło­sy – brzmi zna­jo­mo? Zimą nasze wło­sy nara­żo­ne są na niską tem­pe­ra­tu­rę i wyso­ką wil­goć, co spra­wia, że koń­ce naszych pasm sta­ją się suche i mato­we. Nie­zbęd­na w tym przy­pad­ku jest sil­na rege­ne­ra­cja oraz odbu­do­wa wło­sów, by ura­to­wać nasze znisz­czo­ne wło­sy. W więk­szo­ści przy­pad­ków naj­roz­sąd­niej­szym ruchem jest deli­kat­nie ścię­cie uszko­dzo­nych koń­có­wek, aby wło­sy pozo­sta­ły w dobrej kon­dy­cji. Pamię­taj, że wło­sy szyb­ko odro­sną a dodat­ko­wa, pro­fe­sjo­nal­na pie­lę­gna­cja wło­sów spra­wi, że pasma zosta­ną zabez­pie­czo­ne przed kolej­ny­mi uszko­dze­nia­mi. Mar­ka Sexy­Ha­ir z myślą o znisz­czo­nych, mato­wych i suchych wło­sach stwo­rzy­ła wie­lo­funk­cyj­ny ole­jek, któ­ry wygła­dza wło­sy i doda­je im lek­ko­ści, zapew­nia trwa­łość i ochro­nę kolo­ru. Sexy­Ha­ir Love Oil to pro­fe­sjo­nal­ny kosme­tyk, któ­re­go efek­ty widać już po pierw­szym uży­ciu. 

SexyHair olejek LOVE OIL

Sexy­Ha­ir ole­jek LOVE OIL

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

 

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaVers24 favorites

Ikony Rekonstrukcji Włosów JOICO K-PAK

Pro­duk­ty, któ­re zre­kon­stru­ują nawet naj­bar­dziej znisz­czo­ne wło­sy, czy­li IKONY REKONSTRUKCJI WŁOSÓW JOICO K‑PAK. Dzię­ki zawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii lipo­so­mo­wej Smar­tRe­le­ase, któ­ra napra­wia, wzmac­nia i chro­ni wło­sy dokład­nie tam, gdzie tego potrze­bu­ją, seria K‑PAK poma­ga napra­wić wie­lo­let­nie, widoczne…
Więcej
Uroda

Szybsze suszenie włosów dzięki JOICO Dream Blowout

Szyb­sze susze­nie wło­sów nie musi pozo­stać jedy­nie w Two­ich snach! Nie musisz też ści­nać swo­ich wło­sów, aby przy­spie­szyć ich susze­nie, bo mamy coś, co Ci pomo­że – krem do wło­sów – JOICO Dre­am Blo­wo­ut, który…
Więcej
Uroda

Jak prawidłowo zadbać o włosy po lecie?

Słoń­ce – kocha­my je bez­gra­nicz­nie i ono nas rów­nież, ale… w nad­mia­rze nie­ste­ty nam szko­dzi. Jeśli w trak­cie waka­cji nie korzy­sta­łaś z kosme­ty­ków z fil­tra­mi UV, za to pły­wa­łaś w sło­nej lub chlo­ro­wa­nej wodzie, to…
Więcej