Styl życia

Poradnik Pracującej Dziewczyny: Podwyżka

Dajesz z sie­bie wszyst­ko, wypeł­niasz obo­wiąz­ki i mimo potknięć i błę­dów, któ­re zda­rza­ją się każ­de­mu, robisz postę­py. Widzisz to i czu­jesz, że twój szef rów­nież – wte­dy przy­cho­dzi myśl: Może to dobry moment, by zawal­czyć…

Więcej
Styl życia

Poradnik Pracującej Dziewczyny. Jak znosić krytykę?

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Zdję­cia: pixabay.com Pra­ca potra­fi dać w kość, a wła­ści­wie oso­by, z któ­ry­mi spę­dza się kil­ka­dzie­siąt godzin w tygo­dniu. Szef nie zawsze pochwa­la, jego rola to zmo­ty­wo­wać cię tak, byś zacho­wa­ła entu­zjazm i ener­gię…

Więcej