Styl życia

Poradnik Pracującej Dziewczyny. Co zrobić, by CV było kluczem do twojego sukcesu?

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz
Zdję­cia:
pixabay.com

Wiesz, jaką zawo­do­wą ścież­ką chcesz podą­żać. Znasz swo­je atu­ty, któ­ry­mi zachwy­cisz świat. Upra­gnio­ny cel jest na wycią­gnię­cie ręki. A wszyst­ko zale­ży od jed­ne­go – tego, co napi­szesz w CV. To ono ma naj­więk­szą moc. Spra­wi, że ktoś na cie­bie posta­wi albo nie. Stwórz więc coś, obok cze­go nikt nie przej­dzie obo­jęt­nie.

woman-690036_1920

 

Pew­ne zasa­dy są uni­wer­sal­ne i jeśli tyl­ko je zasto­su­jesz, masz szan­se na roz­mo­wę. I choć nie gwa­ran­tu­ją one pra­cy, mogą pomóc ci wspiąć się choć nie­co wyżej w zawo­do­wej hie­rar­chii, choć o ten jeden sto­pień.

Pamię­taj, że:

Two­je resu­me odzwier­cie­dla to, kim jesteś – sia­da­jąc przed wypeł­nio­ną doświad­cze­nia­mi kart­ką, pomyśl, czy widzisz w niej sie­bie i te umie­jęt­no­ści, któ­re mówią: To naj­lep­sza kan­dy­dat­ka. Wszyst­ko musi two­rzyć spój­ną histo­rię z zazna­czo­ny­mi eta­pa­mi, pro­wa­dzą­cy­mi do celu. Poten­cjal­ny pra­co­daw­ca chce zoba­czyć, że to kon­kret­ne CV tra­fi­ło na jego biur­ko nie bez powo­du.

Krót­ko i na temat – afir­muj to! Myśl o tym, nie roz­pi­suj się. Wyróż­nij to, co ma rze­czy­wi­ste zna­cze­nie. Zacznij od kil­ku zdań na swój temat, choć­by tak: „Marzy­łam o … od lat i robi­łam wie­le, by to osią­gnąć. A świad­czy o tym …  i …”.  Pokaż, że napraw­dę sto­isz za swo­im CV, nie cen­zu­ruj się zbyt moc­no – pro­fe­sjo­na­lizm plus oso­bo­wość spraw­dza­ją się w duecie.

Zapo­mnij o:

Błę­dach – sprawdź kil­ka­krot­nie, czy napi­sa­łaś wszyst­ko zgod­nie z zasa­da­mi gra­ma­ty­ki i sty­li­sty­ki. Nie kopiuj bez­myśl­nie i miej pew­ność, że wszyst­ko jest w porząd­ku. Lepiej poświę­cić wię­cej cza­su, niż po pro­stu wysłać, a póź­niej pluć sobie w bro­dę.

Ska­ka­niu z kwiat­ka na kwia­tek”. Jeśli zbyt czę­sto zmie­niasz pra­cę  wiedz, że nie każ­de­mu się to spodo­ba. To sygnał o pro­ble­mach takich jak choć­by brak wytrwa­ło­ści. Wciąż zaczy­na­jąc od nowa, wyda­jesz się nie­pew­ny dla pra­co­daw­cy. Nauka zaj­mu­je czas, 3 mie­sią­ce a nawet pół roku cza­sem nie wystar­czą, by zdo­być odpo­wied­nią wie­dzę.

Wysy­ła­niu życio­ry­su w próż­nię. Wiedz, do kogo adre­su­jesz list moty­wa­cyj­ny i CV – pomył­ka w nazwie fir­my, a tym bar­dziej nazwi­sku rekru­te­ra, skre­śla cię na star­cie.  Co jesz­cze? Kry­ty­ko­wa­nie byłe­go sze­fa. To abso­lut­nie nie­pro­fe­sjo­nal­ne, a praw­dą jest, że zda­rza się wyjąt­ko­wo czę­sto. Lepiej scho­wać ura­żo­ną dumę do kie­sze­ni i ważyć sło­wa.

Sta­ra­niu się o sta­no­wi­sko, z któ­rym nie po dro­dze i wła­snym ego – nie walcz o cokol­wiek, ale o to, w czym wiesz, że się spraw­dzisz. Bądź pew­na sie­bie, nie myląc tego z aro­gan­cją.

Nie od razu Kra­ków zbu­do­wa­no. Dro­ga na szczyt jest dłu­ga, pamię­taj o tym, gdy po kil­ku tygo­dniach pomy­ślisz: „Jestem naj­lep­sza, wiem już wszyst­ko”. Nie mów tego na głos tak jak: „Jeśli dosta­nę szan­sę, dam z sie­bie wszyst­ko”.

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
GDZIE NA SUSHI W WARSZAWIE?
INTERVIEW WITH KASIA ZAREMBA „TO JEST MÓJ CZAS”
KAWIARNIA FABRYCZNA
SPOSÓB NA PLAKAT
SPOSÓB NA ZIMĘ? WEŁNIANA MARYNARKA!
OLIVIA KIJO I JEJ PODWÓJNE ŻYCIE ARTYSTYCZNE
VERS-24 CZYTA, CZYLI KRÓTKO O TYM CO CZYTAMY…

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Vers24 Bloguje

Poradnik pracującej dziewczyny. Jak przestać być tą nową.

Uda­ło się! Dosta­łaś tę pra­cę, o któ­rej marzy­łaś od począt­ku stu­diów. Wresz­cie będziesz robić to co lubisz, będziesz roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści, będziesz doce­nia­na za to co robisz oraz dosta­niesz za to kro­cie. Pierw­szy dzień już…
Więcej
Styl życiaVers24 Bloguje

Poradnik Pracującej Dziewczyny. Relacje bardzo zawodowe

Zawo­do­we rela­cje nie nale­żą do naj­ła­twiej­szych, szcze­gól­nie te któ­re masz ze swo­im zwierzch­ni­kiem. Na nie musisz uwa­żać szcze­gól­nie, jeśli zale­ży ci na pra­cy i samo­roz­wo­ju. Tyl­ko od cze­go zacząć? Od pod­staw. Pierw­szą istot­ną kwe­stią jest…
Więcej
Styl życia

Poradnik Pracującej Dziewczyny: Podwyżka

Dajesz z sie­bie wszyst­ko, wypeł­niasz obo­wiąz­ki i mimo potknięć i błę­dów, któ­re zda­rza­ją się każ­de­mu, robisz postę­py. Widzisz to i czu­jesz, że twój szef rów­nież – wte­dy przy­cho­dzi myśl: Może to dobry moment, by zawal­czyć…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *