Styl życia

Poradnik Pracującej Dziewczyny: Nie pozwól się wykorzystywać

Biuro potrafi przypominać dżunglę – zasady funkcjonowania w niej bywają bezwzględne, jedną z nich jest: Przetrwa silniejszy. Bez względu na swoją rolę, niekoniecznie trzeba się do nich stosować. To trudne zdanie, szczególnie, kiedy inni widzą w tobie słabsze ogniwo. Jak sobie z tym radzić?

biuro w domu, czarna kawa

Jesteś waż­na. Nie mniej, ani bar­dziej – posta­raj się o tym pamię­tać, gdy masz wra­że­nie ktoś obar­cza cię dodat­ko­wy­mi obo­wiąz­ka­mi. Możesz je wziąć na swo­je bar­ki, ale pod warun­kiem, że napraw­dę czu­jesz że dasz radę. W innym wypad­ku, powiedz grzecz­nie: „Prze­pra­szam, ale nie mogę ci pomóc”.  Potrze­by dru­giej oso­by są tak samo istot­ne jak two­je. Nie zapo­mi­naj o tym.

Prze­stań bać się tego, co pomy­śli szef albo kole­żan­ka, gdy im naj­zwy­czaj­niej odmó­wisz. Nie martw się, że uzna­ją cię za tę „złą” – prze­cież robisz wszyst­ko, co trze­ba, w innym wypad­ku nie zna­la­zła­byś się na swo­im miej­scu. Mię­dzy dawa­niem z sie­bie wszyst­kie­go a pozwa­la­niem na wyko­rzy­sty­wa­nie jest cien­ka gra­ni­ca. Chcesz, by świat widział w tobie naj­lep­szą wer­sję cie­bie i nie ma w tym nic zdroż­ne­go – póki brak­nie sił.

Aser­tyw­ność to klucz do suk­ce­su. Sta­wia­nie na pierw­szym miej­scu wła­snych zadań nie jest obja­wem ego­izmu, lecz zdro­we­go roz­sąd­ku. Poma­gaj innym z gło­wą i bez zegar­ka w ręku. Zasta­nów się, ile jesteś w sta­nie zro­bić, by nie sły­szeć tyka­nia.  Powiedz „Nie” bez zbęd­ne­go tłu­ma­cze­nia i natych­miast pozbądź się poczu­cia winy.

Zapo­mnij o wsty­dzie i stra­chu prze ura­że­niem kogoś, kto dotąd nie­ko­niecz­nie o nich myślał. I możesz być pew­na, że w ten spo­sób odzy­skasz spo­kój i rów­no­wa­gę.

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz
Zdję­cia: pixabay.com

For Vers-24, War­saw

_____

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Vers24 Bloguje

Poradnik pracującej dziewczyny. Jak przestać być tą nową.

Uda­ło się! Dosta­łaś tę pra­cę, o któ­rej marzy­łaś od począt­ku stu­diów. Wresz­cie będziesz robić to co lubisz, będziesz roz­wi­jać swo­je umie­jęt­no­ści, będziesz doce­nia­na za to co robisz oraz dosta­niesz za to kro­cie. Pierw­szy dzień już…
Więcej
Styl życiaVers24 Bloguje

Poradnik Pracującej Dziewczyny. Relacje bardzo zawodowe

Zawo­do­we rela­cje nie nale­żą do naj­ła­twiej­szych, szcze­gól­nie te któ­re masz ze swo­im zwierzch­ni­kiem. Na nie musisz uwa­żać szcze­gól­nie, jeśli zale­ży ci na pra­cy i samo­roz­wo­ju. Tyl­ko od cze­go zacząć? Od pod­staw. Pierw­szą istot­ną kwe­stią jest…
Więcej
Styl życia

Poradnik Pracującej Dziewczyny. Co zrobić, by CV było kluczem do twojego sukcesu?

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Zdję­cia: pixabay.com Wiesz, jaką zawo­do­wą ścież­ką chcesz podą­żać. Znasz swo­je atu­ty, któ­ry­mi zachwy­cisz świat. Upra­gnio­ny cel jest na wycią­gnię­cie ręki. A wszyst­ko zale­ży od jed­ne­go – tego, co napi­szesz w CV. To…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *